2013 m. ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1983 patvirtintų ir 2009-12-02 nutarimu Nr. 1593 pakeistų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 7.36 punktu teikia ataskaitą už 2013 metus.

Skyrius yra institucija, kuriai valstybė deleguoja įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas.

Skyriuje yra 52 etatai: 42 valstybės tarnautojų ir 10 pagal darbo sutartį.

Skyriuje yra trys poskyriai: Globos ir įvaikinimo poskyris, Vaiko teisių atstovavimo poskyris ir Pagalbos vaikui organizavimo poskyris.

Skyrius per metus gavo ir išnagrinėjo 18037 raštus (fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, paklausimus, skundus, rekomendacijas ir kt.) dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengė 24334 raštus, išvadas teismams.

Skyrius vykdo 1151 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą, iš kurių 701 vaikas yra globojamas (rūpinamas) šeimose iš jų 547 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir 442 vaikų socialinės globos įstaigose iš jų 309 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). Taip pat yra veikiančios dvi šeimynos, kuriose auga 8 nuolatinai globojami nepilnamečiai vaikai, iš jų 1 su negalia.

Iš socialinės globos įstaigų bei globėjų (rūpintojų) šeimų 93 vaikai, išnykus globos nustatymo priežastims, grąžinti į biologinę šeimą.

Per 2013 metus laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 115 vaikų šeimoje, 105 vaikams socialinės globos įstaigose, 77 vaikams tėvų prašymu dėl tėvų išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Vilniečių ir užsienio piliečių šeimose įvaikinta 24 vaikai, augę vaikų socialinės globos įstaigose bei globėjų šeimose, 8 vaikai augę šeimoje, įvaikinti kito sutuoktinio. Vilniečių šeimos įvaikino 27 kitų miestų/rajonų vaikus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduota duomenų apie 67 galimus įvaikinti vaikus.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdančiais globėjų įtėvių mokymus parengtos 22 įtėvių ir 20 globėjų (rūpintojų) šeimų.

Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašyta 116 šeimų, kuriose auga 189 vaikai, dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta 100 šeimų, kuriose auga 164 vaikai. 2013 metų gruodžio 31 dienai socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 572 šeimos, auginančios 872 vaikus; socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąraše buvo 328 šeimų, kuriose auga 582 vaikų.

Per 2013 metus iš pavojingų gyvybei ir sveikatai sąlygų skyriaus darbuotojų buvo paimti 133 vaikai. Lankytasi šeimose ir institucijose, tiriant vaiko buitines moralines gyvenimo sąlygas 8729 kartus.

Per metus surašyti 36 Administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal 181, 1811, 181″, 1813 straipsnius.

Skyriaus specialistai per metus dalyvavo 2739 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus civiliniame procese ir 376 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus baudžiamajame procese. Išdavė gydymo įstaigoms 57 sutikimus atlikti biomedicininius tyrimus nepilnamečiams vaikams ir atlikti žmogaus audinių, ląstelių ir organų transplantaciją nepilnamečiams vaikams.

Per metus teismui pateikti 125 ieškiniai, pareiškimai, prašymai dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo/nušalinimo ir dėl naujo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kt.

Teismams pateiktos 1496 išvados civilinėse bylose dėl: vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos nustatymo, laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo ar padidinimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo ir kitų atvejų atstovaujant vaiko teises bei interesus teismuose.

Pasirašyta bei pratęsta 15 bendradarbiavimo sutarčių su socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis. Su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu pasirašytas Vaikų ir paauglių nusikalstamumo ir teisės pažeidimų, žalingų įpročių prevencijos bei vaikų teisių užtikrinimo priemonių planas 2013 metams.

Pateiktos 45 rekomendacijos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomiems Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos bei projektų, skirtų organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams, atrankos konkursams, kuriais siekiama vaikų gerovės, kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos, gebėjimų lavinimo ir kokybiškos kompleksinės psichologinės, psichoterapinės, socialinės, teisinės, sveikatos priežiūros pagalbos suteikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. [email protected]