2014 m. ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1983 patvirtintų ir 2009-12-02 nutarimo Nr. 1593 pakeistų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 7.36 punktu parengė 2014 metų vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo ataskaitą.

Skyrius yra institucija, kuriai valstybė deleguoja įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas.

Skyriuje yra 50 etatų: 41 valstybės tarnautojų etatai ir 9 etatai darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį.

Skyriuje yra trys poskyriai: Globos ir įvaikinimo poskyris, Vaiko teisių atstovavimo poskyris ir Pagalbos vaikui organizavimo poskyris.

Skyrius per metus gavo ir išnagrinėjo 19580 raštų (fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, paklausimus, skundus, rekomendacijas ir kt.) dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengė 24052 raštus, išvadas teismams.

2014 metų gruodžio 31 dienai Skyrius vykdo 1129 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą. 707 vaikai yra globojami (rūpinami) šeimose iš jų 530 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). 412 vaikų auga socialinės globos įstaigose iš jų 305 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). 122 vaikams nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu dėl tėvų išvykimo iš Lietuvos Respublikos. Taip pat yra veikiančios dvi šeimynos, kuriose auga 10 nuolatinai globojamų nepilnamečių vaikų. Iš socialinės globos įstaigų bei globėjų (rūpintojų) šeimų 96 vaikai, išnykus globos nustatymo priežastims, grąžinti į biologinę šeimą.

Per 2014 metus laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 104 vaikams šeimoje, 74 vaikams socialinės globos įstaigose, 77 vaikams tėvų prašymu dėl tėvų išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

14 vilniečių vaikų įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių šeimose (iš jų 7 įvaikinti vilniečių šeimose). 8 vilniečių vaikai įvaikinti užsienio piliečių šeimose. 16 kitų miestų / rajonų vaikų įvaikinti vilniečių šeimose. 6 vaikai augę šeimoje, įvaikinti kito sutuoktinio.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduota duomenų apie 51 galimą įvaikinti vaiką.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdančiais globėjų įtėvių mokymus parengtos 30 įtėvių ir 15 globėjų (rūpintojų) šeimų.

2014 metų gruodžio 31 dienai į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (toliau – Apskaita) įrašyta 611 šeimų, kuriose auga 965 vaikai, į socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašą įrašytos 258 šeimos, kuriose auga 515 vaikų. Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašytos 166 šeimos, kuriose auga 286 vaikai, dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta 51 šeima, kuriose auga 78 vaikai. Per metus surašyti 62 Administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal 181, 1811, 181″, 1813 straipsnius, 726 kartus atstovauta nepilnamečių interesams baudžiamojo proceso metu: 409 atvejai/kartai ikiteisminio tyrimo procese ir 317 atvejai/kartai teisminio nagrinėjimo procese, pateiktos 44 išvados teismui dėl vidutinės ir minimalios priežiūros priemonių, 7113 kartų lankytasi šeimose įvairiais pavedimais, 939 kartus įvairiais vaikų teisių pažeidimų klausimais lankytasi institucijose, išnagrinėti 748 prašymai seniūnijose.

Paimti 153 vaikai iš sveikatai ir gyvybei pavojingų sąlygų (iš jų 94 vaikai laikinai buvo apgyvendinti Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje).

Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje buvo organizuoti 213 pagalbos atvejų.

Skyriaus specialistai 2014 metais dalyvavo 2888 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus civiliniame procese. Išdavė gydymo įstaigoms 176 sutikimus atlikti biomedicininius tyrimus nepilnamečiams vaikams ar atlikti žmogaus audinių, ląstelių ir organų transplantaciją nepilnamečiams vaikams.

Per 2014 metus teismui pateikti 183 ieškiniai, pareiškimai, prašymai dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo/nušalinimo ir dėl naujo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kt.

Teismams pateiktos 1437 išvados civilinėse bylose dėl: vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos nustatymo, laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo ar padidinimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo ir kitų atvejų atstovaujant vaiko teises bei interesus teismuose.

Pasirašyta bei pratęsta 16 bendradarbiavimo sutarčių su socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis.

Pateikta 14 rekomendacijų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomiems Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos bei projektų, skirtų organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams, atrankos konkursams, kuriais siekiama vaikų gerovės, kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos, gebėjimų lavinimo ir kokybiškos kompleksinės psichologinės, psichoterapinės, socialinės, teisinės, sveikatos priežiūros pagalbos suteikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams.

Skyrius vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos švietimo ir teisės skyriais, seniūnijomis, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. vaikut@vilnius.lt