2015 m. ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1983 patvirtintų ir 2009-12-02 nutarimu Nr. 1593 pakeistų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 7.36 punktu teikia ataskaitą už 2015 metus.

Skyrius yra institucija, kuriai valstybė deleguoja įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas.

Skyriuje yra 46 etatai: 42 valstybės tarnautojų ir 4 pagal darbo sutartį.

Skyriuje yra trys poskyriai: Globos ir įvaikinimo poskyris, Vaiko teisių atstovavimo poskyris ir Pagalbos vaikui organizavimo poskyris.

Skyrius per metus gavo ir išnagrinėjo 19917 raštus (fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, paklausimus, skundus, rekomendacijas ir kt.) dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengė 23224 raštus, išvadas teismams.

Skyrius vykdo 1187 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą, iš kurių 692 vaikas yra globojamas (rūpinamas) šeimose, 519 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), iš jų 97 vaikų globos (rūpybos) priežiūra vykdoma kitų rajonų prašymu; 398 vaikų socialinės globos įstaigose iš jų 313 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). Taip pat Vilniaus mieste yra veikianti viena šeimyna, kurioje auga 4 nuolatinai globojami nepilnamečiai vaikai, iš jų 2 su negalia. Taip pat 4 globotiniai esantys Vilniaus miesto globojamų vaikų apskaitoje, auga Vaivos ir Povilo Sikorskių šeimynoje, kurie veiklą vykdo Švenčionėlių rajone.

Iš socialinės globos įstaigų bei globėjų (rūpintojų) šeimų 98 vaikai, išnykus globos nustatymo priežastims, grąžinti į biologinę šeimą.

Per 2015 metus laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 115 vaikų šeimoje, 77 vaikams socialinės globos įstaigose, 69 vaikams tėvų prašymu dėl tėvų išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Vilniečių ir užsienio piliečių šeimose įvaikinta 47 vaikai, augę vaikų socialinės globos įstaigose bei globėjų šeimose, 5 vaikai augę šeimoje, įvaikinti kito sutuoktinio. Vilniečių šeimos įvaikino 17 kitų miestų/rajonų vaikus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduota duomenų apie 62 galimus įvaikinti vaikus.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdančiais globėjų įtėvių mokymus, 83 įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimoms rekomenduota išklausyti įvadinius mokymus pagal GIMK programą, jų duomenys perduoti atestuotiems socialiniams darbuotojams, vykdantiems mokymus.

Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašyta 146 šeimų, kuriose auga 232 vaikai, dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta 31 šeima, kuriose auga 60 vaikų. 2015 metų gruodžio 31 dienai socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 616 šeimos, auginančios 993 vaikus; socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąraše buvo 251 šeimų, kuriose auga 473 vaikų.

Per 2015 metus iš pavojingų gyvybei ir sveikatai sąlygų skyriaus darbuotojų buvo paimti 129 vaikai. Lankytasi šeimose ir institucijose, tiriant vaiko buitines moralines gyvenimo sąlygas 7482 kartus.

Per metus surašyti 71 Administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal 181, 1811, 181″, 1813 straipsnius.

Skyriaus specialistai per metus dalyvavo 2587 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus civiliniame procese ir 376 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus baudžiamajame procese. Išdavė gydymo įstaigoms 28 sutikimus atlikti biomedicininius tyrimus nepilnamečiams vaikams ir atlikti žmogaus audinių, ląstelių ir organų transplantaciją nepilnamečiams vaikams.

Per metus teismui pateikti 184 ieškiniai, pareiškimai, prašymai dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo/nušalinimo ir dėl naujo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kt.

Teismams pateiktos 1251 išvados civilinėse bylose dėl: vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos nustatymo, laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo ar padidinimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo ir kitų atvejų atstovaujant vaiko teises bei interesus teismuose.

Vykdant tiesiogines funkcijas teko įgyvendinti naujus uždavinius susijusius su nepilnamečių vaikų teisėmis ir teisėtais interesais – dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos Užsienio reikalų skyriaus sprendimo grąžinti nepilnamečius vaikus į kilmės šalį. Padaugėjo civilinių bylų su tarptautiniu elementu (dėl vaiko grobimo, dėl teismo leidimo išdavimo grąžinti vaiką į Lietuvą, dėl teismo leidimo išvežti vaiką nuolat gyventi į užsienio valstybę ir kt.).

2015 metais buvo pateikti pasiūlymai dėl Buities tyrimo akto tobulinimo siekiant Skyriaus efektyvesnio rezultato rengiant išvadas teismams. Apsvarstyta galimybė dėl Buities tyrimo akto įgyvendinimo ir vienodos praktikos taikymo rašant išvadas teismams bei sprendžiant kitus sudėtingus klausimus susijusius su vaiko teisių apsauga.

Pasirašyta 7 bendradarbiavimo sutartys su socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis.

Pateiktos 8 rekomendacijos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomiems Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos bei projektų, skirtų organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams, atrankos konkursams, kuriais siekiama vaikų gerovės, kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos, gebėjimų lavinimo ir kokybiškos kompleksinės psichologinės, psichoterapinės, socialinės, teisinės, sveikatos priežiūros pagalbos suteikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams.


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. vaikut@vilnius.lt