2016 m. ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1983 patvirtintų ir 2009-12-02 nutarimu Nr. 1593 pakeistų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 7.36 punktu teikia ataskaitą už 2016 metus.

Skyrius yra institucija, kuriai valstybė deleguoja įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas.

Skyriuje yra 56 etatai: 43 valstybės tarnautojų ir 13 pagal darbo sutartį.

Skyriuje yra trys poskyriai: Globos ir įvaikinimo poskyris, Vaiko teisių atstovavimo poskyris ir Pagalbos vaikui organizavimo poskyris.

Skyrius per metus gavo ir išnagrinėjo 16887 raštus (fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, paklausimus, skundus, rekomendacijas ir kt.) dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengė 23966 raštus, išvadas teismams.

Skyrius vykdo 1085 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą, iš kurių 668 vaikas yra globojamas (rūpinamas) šeimose, 541 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), iš jų 118 vaikų globos (rūpybos) priežiūra vykdoma kitų rajonų prašymu; 408 vaikų socialinės globos įstaigose iš jų 296 vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). Taip pat Vilniaus mieste yra veikianti viena šeimyna, kurioje auga 4 nuolatinai globojami nepilnamečiai vaikai, iš jų 2 su negalia. Taip pat 4 globotiniai esantys Vilniaus miesto globojamų vaikų apskaitoje, auga Vaivos ir Povilo Sikorskių šeimynoje, kurie veiklą vykdo Švenčionėlių rajone. Iš socialinės globos įstaigų bei globėjų (rūpintojų) šeimų 88 vaikai, išnykus globos nustatymo priežastims, grąžinti į biologinę šeimą.

Per 2016 metus laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 147 vaikų šeimoje, 116 vaikams socialinės globos įstaigose.

Vilniečių ir užsienio piliečių šeimose įvaikinta 61 vaikai, augę vaikų socialinės globos įstaigose bei globėjų šeimose, 7 vaikai augę šeimoje, įvaikinti kito sutuoktinio. Vilniečių šeimos įvaikino 27 kitų miestų/rajonų vaikus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduota duomenų apie 60 galimus įvaikinti vaikus.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdančiais globėjų įtėvių mokymus, 222 įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimoms rekomenduota išklausyti įvadinius mokymus pagal GIMK programą, jų duomenys perduoti atestuotiems socialiniams darbuotojams, vykdantiems mokymus.

Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašyta 191 šeimų, kuriose auga 297 vaikai, dėl socialinių įgūdžių stokos įrašyta 62 šeima, kuriose auga 101 vaikų. 2016 metų gruodžio 31 dienai socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 669 šeimos, auginančios 1050 vaikų; socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąraše buvo 280 šeimų, kuriose auga 525 vaikų.

Per 2016 metus iš pavojingų gyvybei ir sveikatai sąlygų skyriaus darbuotojų buvo paimti 152 vaikai. Lankytasi šeimose ir institucijose, tiriant vaiko buitines moralines gyvenimo sąlygas 5316 kartų.

Per metus surašyti 62 Administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal 181, 1811, 181″, 1813 straipsnius.

Skyriaus specialistai per metus dalyvavo 2575 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus civiliniame procese ir 660 teismo posėdžiuose atstovaudami nepilnamečių interesus baudžiamajame procese. Išdavė gydymo įstaigoms 37 sutikimus atlikti biomedicininius tyrimus nepilnamečiams vaikams ir atlikti žmogaus audinių, ląstelių ir organų transplantaciją nepilnamečiams vaikams.

Per metus teismui pateikti 158 ieškiniai, pareiškimai, prašymai dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo/nušalinimo ir dėl naujo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kt.

Teismams pateiktos 1213 išvados civilinėse bylose dėl: vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos nustatymo, laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo ar padidinimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo ir kitų atvejų atstovaujant vaiko teises bei interesus teismuose.

Vykdant tiesiogines funkcijas teko įgyvendinti naujus uždavinius susijusius su nepilnamečių vaikų teisėmis ir teisėtais interesais – dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos Užsienio reikalų skyriaus sprendimo grąžinti nepilnamečius vaikus į kilmės šalį. Padaugėjo civilinių bylų su tarptautiniu elementu (dėl vaiko grobimo, dėl teismo leidimo išdavimo grąžinti vaiką į Lietuvą, dėl teismo leidimo išvežti vaiką nuolat gyventi į užsienio valstybę ir kt.).

2016 metais globėjų (rūpintojų), įtėvių parengimą/mokymus vykdė 4 nevyriausybinės organizacijos: VšĮ SOTAS, VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas, „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas. 2016 metais apmokyta 10 grupių.

Esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams pagalbą nuo 2016 m. kovo mėn. teikia „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas.

2016 metais padidėjo parengtų globėjų (rūpintojų), įtėvių skaičius – iki 2016 m. rugsėjo mėn. parengta 26% daugiau nei per visus 2015 m.

VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas parengė 7 socialinių globėjų šeimas, kurios globoja 14 vilniečių vaikų. Didesnis skaičius vaikų, kuriems nustatyta institucinė globa (rūpyba), yra globojami (rūpinami) bendruomeniniuose vaikų globos namuose: 2015 m. – 48,4 proc., o 2016 m. – 52,8 proc.