Veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Konvencija

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

 

Kodeksai

Civilinis kodeksas

Civilinio proceso kodeksas

Baudžiamasis kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

 

Įstatymai

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Išmokų vaikams įstatymas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Šeimynų įstatymas

Socialinių paslaugų įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 

Švietimo įstatymas

Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas

Asmens tapatybės kortelės įstatymas

Paso įstatymas

Nutarimai

Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai

Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Vaiko globos organizavimo nuostatai

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymai

Informavimo apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais, tvarkos aprašas

Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklės

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Socialinės globos normų aprašas 

Dėl savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimo dėl rūpintojo gyvenimo skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio formos patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 51 ,,Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų 13.3, 15, 17 ir 23 punktuose nurodytų formų patvirtinimo“ ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios 

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „Gyvybės langelis“, rekomendacijos

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijos

Vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijos

Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašas 

Galimų įvaikinti vaikų su specialiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašas

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatai

Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika

Bendrieji valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatai

Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašas

Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašas 

Dėl norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) asmenų sveikatos pažymėjimo formos nustatymo

Socialinių paslaugų katalogas

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai

Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašas

Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašas

Globojamo (rūpinamo) vaiko turto globos (rūpybos), administravimo ir palikimo priėmimo rekomendacijos

Rekomendacijos dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos


Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p.