2017 m. brandos egzaminų Vilniaus miesto savivaldybėje organizavimo ir vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo aprašas

Tvarkos aprašas su priedais atsisiųsti


Patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktoriaus 2017 m. vasario 7 d.
įsakymu Nr. A15-326/17(2.1.4-KS)

 2017 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus miesto savivaldybėje brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (toliau – PUPP) organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Rekomendacijomis savivaldybių administracijoms dėl valstybinio brandos egzamino užduočių priėmimo, saugojimo ir perdavimo, patvirtintomis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-1. 2017 metų brandos egzaminų Vilniaus miesto savivaldybėje organizavimo ir vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka aukščiau išvardintuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.


I SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Patvirtintos valstybinio brandos egzamino užduotys tampa dokumentais, sudarančiais tarnybos paslaptį, jiems priskiriama „RIBOTO NAUDOJIMO“ slaptumo žyma. Valstybinio brandos egzamino užduotys tarnybos paslaptimi išlieka iki užduotims patenkant į valstybinio brandos egzamino patalpą.

1.1. Visi Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, priimantys, saugantys ir perduodantys valstybinio brandos egzamino užduotis, turi turėti leidimą dirbti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima „RIBOTO NAUDOJIMO“ slaptumo žyma.

1.2. Vyresnysis vykdytojas turi gauti leidimą dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ dokumentais (priimti valstybinio brandos egzamino užduotis, saugoti iki joms patenkant į valstybinio brandos egzamino patalpą).

1.3. Leidimą dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ dokumentais suteikia:

1.3.1. Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir mokyklų vadovams;

1.3.2. Mokyklos direktorius ugdymo įstaigos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ugdymo skyrių vedėjams.

1.4. Leidimas dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ dokumentais įforminamas įsakymu ir galioja 5 metus. Pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją saugomas darbuotojo asmens byloje.

2. Mokyklinio brandos egzamino ir PUPP užduotys išduodamos pagal tvarkaraštį (1 priedas) mokyklos, kurioje įsteigtas dalyko brandos egzamino centras, direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, ugdymo skyrių vedėjams, pateikusiems direktoriaus įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Valstybinių brandos egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams vokus su egzamino užduotimis egzamino dieną ryte pateikia Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu įgalioti atstovai turintys leidimą dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ dokumentais.

4. Egzamino užduotis perduodantys Savivaldybės darbuotojai turi įsitikinti, kad perduoda jas turinčiam leidimą dirbti su slapta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ vyresniajam vykdytojui.

5. Mokyklų, kurių kandidatai egzaminų laikyti vyks į dalyko egzamino centrus, direktoriai parengia įsakymą, kuriame nurodo lydinčius mokytojus ir laikysiančių egzaminą kandidatų vardus ir pavardes (be asmens kodų). Įsakymas egzamino centre nepaliekamas.

6. Mokyklos direktorius atsako:

6.1. už egzamino centro, kuriame dirbo egzamino vertinimo komisija, nebaigtų taisyti ir įvertintų darbų saugumą, už nebaigtų taisyti ir įvertintų PUPP darbų saugumą. Užtikrina įvertintų kandidatų darbų ir vertinimo lapų perdavimą pasirašytinai tų mokyklų, kurių kandidatai laikė egzaminą tame centre, direktoriams arba jų įgaliotiems asmenims pagal aktą (2 priedas).

7. Mokyklų direktoriai ar jų įgalioti asmenys įvertintus kandidatų darbus privalo atsiimti kitą dieną po rezultatų paskelbimo dienos. Apie laiku neatsiimtus kandidatų darbus egzamino centro direktorius raštu informuoja Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių ar jo įgaliotą asmenį.

8. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų protokolai, apeliacijų protokolai iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento perduodami mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, direktoriams arba jų įgaliotiems asmenims per 5 darbo dienas nuo Savivaldybei perduotų protokolų gavimo dienos.

9. Valstybinių brandos egzaminų vyresnysis vykdytojas vykdytojų instruktavimo lapus saugo iki pakartotinės sesijos pabaigos.

10. Valstybinių brandos egzaminų vykdymo protokolai saugomi Vilniaus miesto savivaldybėje, mokyklinių brandos egzaminų vykdymo protokolai saugomi egzamino centre teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Jeigu dalyko egzamino centre mokyklinį egzaminą laikys kelių mokyklų kandidatai, vykdymo grupę sudaro mokyklos, kurioje įsteigtas egzamino centras, direktorius. Mokyklos siunčia savo informaciją apie mokytojus į pakartotinės sesijų egzaminų vykdymo grupes mokyklos, kurioje įsteigtas atitinkamas egzamino centras, direktoriui iki kovo 10 d. (į vykdymo grupes gali būti įtraukti ne visi pasiūlyti mokytojai). Įsakymas derinamas su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu asmeniu.

12. Technologijų ir menų brandos egzaminų vertinimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu bei dalyko egzamino programa, vertinimo instrukcija, kitais dokumentais, reglamentuojančiais šio dalyko vertinimą.

II SKYRIUS
MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DARBŲ VERTINIMAS

13. Egzaminų, PUPP darbams vertinti sudaromos vertinimo komisijos.

14. Vertinimo komisijas:

14.1.  Menų brandos egzamino krypties (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, muzikos, šokio, teatro) ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 11 d. sudaro mokyklos direktorius, kurioje įsteigtas dalyko egzamino centras ar PUPP centras (3 priedas, 1 forma); gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų) egzamino I dalies, mokyklos, kurioje vykdomas egzaminas vadovas;

14.2. trūkstant dalyko specialistų mokykloje, direktorius kreipiasi į kitos mokyklos direktorių, prašydamas skirti mokytoją į vertinimo komisiją. Sudaręs PUPP vertinimo komisiją, įsakymo priedą/us pristato Švietimo, kultūros ir sporto departamento atsakingam specialistui, kuris jos sudarymą suderina su Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriumi. (3 priedas, 2 forma);

14.3. kitų mokyklinių brandos egzaminų, vertinimo komisijas sudaro savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Mokyklos siūlo savo mokytojus į vertinimo komisijas Švietimo padalinio atsakingam specialistui iki balandžio 1 d. Mokyklos direktorius parengia įsakymą (4 priedas). Į vertinimo komisiją nebūtinai įtraukiami visi pasiūlyti mokytojai;

14.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakyme nurodoma komisijos darbo vieta bei vertinamų darbų saugojimo vieta.

15. Mokytoją darbams vertinti savo įsakymu skiria bei pasirašytinai supažindina su Aprašu jo darbdavys (4 priedas). Mokytojas darbų vertinimo dieną pateikia asmens dokumentą ir skyrimo įsakymą vertinimo komisijos pirmininkui.

16. Mokyklinio brandos egzamino ar PUPP vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip trys to mokomojo dalyko specialistai: komisijos pirmininkas ir du vertintojai. Muzikologijos egzamino vertinimo komisiją sudaro muzikos istorijos mokytojas ir ne mažiau kaip du muzikos teorijos dalykų – solfedžio, harmonijos ir muzikos kūrinių analizės – mokytojai.

17. Vertinimo komisijos nariu negali būti asmuo, šeimos ar artimos giminystės ryšiais susijęs su vertinamu kandidatu, turintis asmeninių interesų dėl kandidato egzaminų ar patikrinimo rezultatų.

18. Pasibaigus mokykliniam brandos egzaminui ar PUPP, ne vėliau kaip per pusę valandos vyresnysis vykdytojas kandidatų atliktas užduotis bei vykdymo protokolus perduoda vertinimo komisijos pirmininkui, (5 priedas), nepanaudotas užduotis  –  mokyklos, kurioje įsteigtas egzamino ar patikrinimo centras, direktoriui.

19. Vertinimo komisijos nariai į mokyklinio brandos egzamino ar PUPP centrą atvyksta ne vėliau kaip 1 valanda po egzamino ar patikrinimo, jeigu vertinimo komisijos pirmininkas nepaskiria kito laiko.

20. Mokyklos direktorius įsakymu informuoja siunčiamus vertinimo komisijos narius apie vertinimo komisijos darbo vietą ir darbo pradžią.

21. Vertinimo komisijos pirmininku skiriamas prityręs to dalyko specialistas (esant galimybei vyresniųjų klasių mokytojas), išskyrus tais mokslo metais kandidatus mokiusį mokytoją.

22. Vertinimo komisijos pirmininkas, gavęs kandidatų darbus:

22.1. nurodo patalpą, kurioje dirbs vertinimo komisija;

22.2. aptaria su komisijos nariais darbo dienos laiką;

22.3. paskirsto vertintojams mokinių darbus;

22.4. supažindina vertintojus pasirašytinai (pasirašant kitoje vertinimo instrukcijos lapo pusėje) su iš KELTO sistemos išspausdinta egzamino ar PUPP darbų vertinimo instrukcija, kitais vertinimo dokumentais (pavyzdžiui, egzamino vertinimo programa, užduotimis ir kt.);

22.5. konsultuoja vertintojus, kontroliuoja vertintojų darbą užtikrindamas vertinimo objektyvumą: patikrina kiekvieno komisijos nario po vieną ar kelis pirmą kartą įvertintus darbus kaip antrasis vertintojas ir įsitikina, kad darbai vertinami kokybiškai;

22.6. atsako už darbų saugumą vertinimo komisijos darbo metu;

22.7. iškilus neaiškumams dėl vertinimo instrukcijos taikymo, komisijos pirmininkas kreipiasi į Nacionalinį egzaminų centrą;

22.8. nebaigtus vertinti ir įvertintus darbus, kartu su vienu iš komisijos narių, pasirašytinai perduoda saugoti mokyklos, kurioje dirbo vertinimo komisija, direktoriui (6 priedas);

22.9. Baigus komisijai darbą komisijos pirmininkas kartu su vienu iš komisijos narių:

22.9.1. peržiūri įvertinimus (jeigu įvertinimai skiriasi, sprendimą priima komisijos pirmininkas, vadovaudamasis vertinimo instrukcija), patikrina, ar nėra skaičiavimo ir vertinimo lapų pildymo klaidų;

22.9.2. užpildo vertinimo lentelę, esančią darbo viršelyje;

22.9.3. ne vėliau kaip per 3 dienas (lietuvių kalbos ir literatūros bei gimtųjų kalbų per 9 dienas) po egzamino pasirašo atsakingo asmens duomenų perdavimo sistemoje KELTAS užpildytas ir išspausdintas kandidatų gautų taškų suvestines (muzikologijos mokyklinių brandos egzaminų – po kiekvienos egzamino dalies).

Pakartotinės sesijos – per 1 dieną, o lietuvių kalbos ir literatūros bei gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų) – per 3 darbo dienas. Technologijų ir menų kandidatų gautų taškų suvestines įkelia, jas išspausdina ir pasirašo ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d.;

22.9.4. visus įvertintus darbus, vykdymo protokolą, vertinimo lapus ir kandidatų gautų taškų suvestinę perduoda mokyklos, kurioje dirbo vertinimo komisija, direktoriui;

22.9.5. Mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komisijai baigus darbą ir atlikus visas numatytas procedūras, vertinimo komisijos pirmininkas užpildo 7 priede pateiktą lentelę ir perduoda ją egzamino centro direktoriui. Ją pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas ir egzamino centro administratorius. Nuskaityta 7 priedo lentelė el. paštu išsiunčiama į mokyklų, iš kurių dalyvavo vertintojai, raštines. Raštas registruojamas mokykloje, pagal raštvedybos reikalavimus, kaip gautas dokumentas (7 priedas);

22.9.6. PUPP vertinimo komisijos pirmininkas vertinimo protokolą perduoda atsakingam asmeniui, kuris duomenų perdavimo sistemoje KELTAS užpildo pasiekimų patikrinimo rezultatų protokolą ir pateikia patikrinti vertinimo komisijos pirmininkui. Gavęs vertinimo komisijos pirmininko sutikimą jis patvirtina rezultatus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS ir išspausdina pasiekimų patikrinimo rezultatų protokolą. Vertinimo komisijos pirmininko parašu patvirtintas pasiekimų patikrinimo rezultatų protokolas perduodamas mokyklos  direktoriui kartu su mokinių darbais, vykdymo ir vertinimo protokolais.

23. Vertinimo komisijai taisant kandidatų darbus daugiau nei vieną dieną, komisijos pirmininkas darbus perima iš mokyklos direktoriaus pagal aktą (8 priedas).

24. Darbų vertinimas:

24.1. kiekvieną darbą vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai – vertintojai;

24.2. darbai vertintojams paskirstomi taip, kad pirmuoju darbo vertintoju nebūtų kandidatus mokęs mokytojas (esant galimybei pirmuoju vertintoju turi būti kitos mokyklos mokytojas);

24.3. kiekvienas vertintojas savo vertinimą įrašo darbe tam skirtoje vietoje arba vertinimo lape ir pasirašo (tuo pačiu rašikliu, kuriuo ir taisė darbą);

24.4. jeigu vertinimo instrukcija leidžia vertintojams rašyti savo vertinimus kandidato darbe, vertintojai viename darbe turi rašyti skirtingų spalvų rašikliais, kurie negali būti juodos ar mėlynos spalvos.

25. Vertintojų pasirašyta vertinimo instrukcija, kandidatų gautų taškų suvestinė iki mokslo metų pabaigos saugojami mokykloje (egzamino/patikrinimo centre), kurioje dirbo vertinimo komisija.

26. Mokyklinių brandos egzaminų ar PUPP nepanaudotos užduotys saugomos iki vertinimo komisijos vertinimo pabaigos.

27. PUPP vertinimas vykdomas pagal pasiekimų patikrinimo programas ir vertinimo instrukcijas.

28. Kandidatų darbai (su vertinimo lapais, jei tokie yra) saugomi teisės aktų nustatyta tvarka mokyklose, kuriose šie kandidatai registruoti.


III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu paskirti valstybinių ir mokyklinių brandų egzaminų centrai bei kiti teisės aktai yra skelbiami Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt/svietimas.

30. Tvarkoje minimos dienos laikomos darbo dienomis.

31. Tvarka įsigalioja kitą dieną po pasirašymo dienos.

32. Tvarka skelbiama internetinėje svetainėje www.vilnius.lt/svietimas.

33. Už pedagogų, dirbsiančių egzaminų, įskaitų bei pasiekimų patikrinimo organizavime, vykdyme bei vertinime, ir mokinių, dalyvausiančių egzamine/-uose, įskaitoje/-se bei pasiekimų patikrinime/-uose, supažindinimą su šia Tvarka, atsakingas mokyklos direktorius.

34. Sprendimai, priimami vadovaujantis šia Tvarka, gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________