Brandos egzaminai

Informacija apie 2022-2023 m. m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2022-09-14 įsakymu Nr. A15-1220/22(2.1.4E-BEU) „Dėl 2023 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus Karoliniškių gimnazija (Sausio 13-osios g. 17, tel. (8 5) 245 2443, direktorius Sigitas Andraikėnas);
 2. Vilniaus Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29, tel. (8 5) 234 1802, direktorė Anželika Keršinskienė);
 3. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija (Gedvydžių g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 246 1370, direktorė Kristina Gudele);
 4. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (Dūkštų g. 30, tel. (8 5) 240 0552, direktorė Asta Marinaitė);
 5. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija (Vilniaus g.32, tel. (8 5) 262 6636, direktorė Jolita Marcinkevičienė);

       Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022-2023 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1.švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Karoliniškių gimnazija, kodas 190008631, Sausio 13-osios g. 17, LT 04345 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT567044060001239235, AB SEB, banko kodas 70440.
 2. Vilniaus Antakalnio gimnazija, kodas 302817872, Antakalnio g. 29, LT 10312 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT 74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, kodas 195005870, Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT324010042403963125, bankas Luminor, kodas 40100.
 4. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija, kodas 304075188, Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, kodas 40100.
 5. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, kodas 190004387, Vilniaus g. 32, LT-01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS SKYRIMO 2022-2023 MOKSLO METAIS IŠDUOTI PAŽYMĖJIMUS, BRANDOS ATESTATUS ASMENIMS, KURIE MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE IR REGISTRUOTI BUVUSIUS MOKINIUS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS

ĮSAKYMAS DĖL 2023 M. BAZINIŲ MOKYKLŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2022-2023 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, BRANDOS DARBŲ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2023 M. PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2023 M. LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, GIMTŲJŲ KALBŲ (LENKŲ, RUSŲ, BALTARUSIŲ), MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (PRANCŪZŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ, ANGLŲ) BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO (KALBĖJIMO, KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALYS)

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ GEOGRAFIJOS, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, FIZIKOS, MATEMATIKOS, BIOLOGIJOS, ISTORIJOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO