Brandos egzaminai 2022 m.


SVARBU!

Kandidatas atvykęs laikyti brandos egzaminą gali turėti tik vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą. PASTABA: nurodytų  dokumentų kopijos, moksleivių pažymėjai ir pan. – NETINKA;
 • juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), pieštukas, trintukas ar braižybos ir matavimo įrankiai, skaičiuotuvas be tekstinės atminties (jei priemonės numatytos egzamino dalyko vykdymo reikalavimų instrukcijose);
 • geriamojo vandens (asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar gertuvę);
 • apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos režimą reglamentuojantys teisės aktai.

 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS SKYRIMO 2022 M. IŠDUOTI PAŽYMĖJIMUS, BRANDOS ATESTATUS ASMENIMS, KURIE MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

2021-2022 m. m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2021-2022-m. m. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2022 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, BRANDOS DARBŲ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

2022 M. PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO CENTRAI

2022 M. PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, GIMTŲJŲ KALBŲ (LENKŲ, RUSŲ), MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

2022 M. PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (PRANCŪZŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ, ANGLŲ) BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI (KALBĖJIMO, KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALYS)

2022 M. PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ GEOGRAFIJOS, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, FIZIKOS, MATEMATIKOS, BIOLOGIJOS, ISTORIJOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

Informacija apie 2022 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

                      Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2021-09-09 įsakymu Nr. A15-1224/21(2.1.4E-BEU) „Dėl 2022 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus Karoliniškių gimnazija (Sausio 13-osios g. 17, Vilnius tel. (8 5) 245 2443, direktorius Sigitas Andraikėnas);
 2. Vilniaus Pilaitės gimnazija (Įsruties g. 3, Vilnius tel. (8 5) 230 7442, direktorius Mindaugas Briedis);
 3. Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazija (Gedvydžių g. 8, Vilnius tel. (8 5) 246 1370, direktorė Kristina Gudelienė);
 4. Vilniaus „Santaros“ gimnazija (A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius tel. (8 5) 272 7841, direktorė Jelena Beliajeva);
 5. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija (Vilniaus g. 32, Vilnius tel. (8 5) 262 6636, direktorė Jolita Marcinkevičienė).

                      Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

3.5.  kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Karoliniškių gimnazija, kodas 190008631, Sausio 13-osios g. 17, LT-04345 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT567044060001239235. bankas AB SEB, banko kodas 70440 .
 2. Vilniaus „Santaros“ gimnazija, kodas 304089960, A. Juozapavičiaus g. 12, LT 09311 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT744010042403931814, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Pilaitės gimnazija, kodas 190006438, Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT454010042403981806, bankas Luminors,  banko kodas 40100
 4. Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazija, kodas 195005870, Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT554010042403933126, bankas Luminor, kodas 40100
 5. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, kodas 190004387, Vilniaus g. 32, LT-01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT744010042403931814, bankas Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).

DĖMESIO!

Kandidatams yra sudaryta galimybė išduoti brandos atestatą anksčiau, nelaukiant brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Jei mokinį išlaikytų egzaminų rezultatai tenkina ir jis neketina teikti apeliacijos, esant BŪTINYBEI – pavyzdžiui, pateikti mokyklos baigimo dokumentus užsienio universitetui – jis gali kreiptis į savo mokyklos administraciją dėl brandos atestato išdavimo anksčiau, nei atestatai bus teikiami visiems abiturientams.