Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Brandos egzaminai 2020 m.


DĖL 2019 LAPKRIČIO 4 D. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO NR. A15-2157/19(2.1.4E-BEU) “DĖL 2020 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, BRANDOS DARBŲ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-960 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, GIMTŲJŲ KALBŲ (BALTARUSIŲ, LENKŲ, RUSŲ,VOKIEČIŲ), MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BIOLOGIJOS, CHEMIJOS, FIZIKOS, GEOGRAFIJOS, ISTORIJOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, MATEMATIKOS IR UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) KALBĖJIMO, KLAUSYMO, RAŠYMO, SKAITYMO DALIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

 

Informacija apie 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2019-09-06 įsakymu Nr. A15-1848/19(2.1.4E-KS) „Dėl 2020 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 265 23 83, direktorė Ramutė Pilauskaitė);
 2. Vilniaus „Minties“ gimnazija (Erfurto g. 23, tel. (8 5) 245 66 90, l. e. p. direktorė Vida Morkūnienė);
 3. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (S. Konarskio g. 34, Vilnius, tel. (8 5) 233 04 52, direktorė Fausta Gulbinienė);
 4. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija (Kazliškių g. 4, tel. (8 5) 273 53 50, direktorius Aldona Grušnienė);
 5. Vilniaus Žemynos gimnazija (Čiobiškio g. 16, tel. (8 5) 240 05 61, direktorė Rūta Krasauskienė).

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).


Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, kodas 302522904, Širvintų g. 80, LT 03127 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT10 4010 0424 0392 1811, AB Luminor, banko kodas 40100.
 2. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, kodas 302420721, Kazliškių g. 4, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT114010051004306125, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Žemynos gimnazija, kodas 190008827, Čiobiškio g. 16, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT26 4010 0424 0003 0271, AB Luminor, banko kodas 40100.
 4. Kitoms dviem mokykloms viena sąskaita:
  • Vilniaus „Minties“ gimnazija,
  • Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT 01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).