1. Mano vaikas šį rugsėjį pradės lankyti pirmąją klasę. Kur turėčiau pateikti prašymą lankyti mokyklą?
Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti elektroniniu būdu – https://svietimas.vilnius.lt/.
Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.

Būsimų pirmokų tėvams prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos. Prašymo priėmimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, todėl raginame tėvus neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.

2. Kaip užregistruoti būsimą penktoką, devintoką arba vaiką, kuris keičia mokyklą?
Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) – toje pačioje mokykloje, savo mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą. Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji gyventi į sostinę iš kitų miestų.

3. Iki kada galima teikti prašymus mokytis mokykloje?
Prašymai mokytis teikiami tais kalendoriniais metais, kai vaikas pradės lankyti mokyklą. Prašymus pateikti reikia iki gegužės 31 d.
Jeigu yra pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus – prašymus pateikti reikia iki kovo 31 d.
Tikslūs ugdymo įstaigų sąrašas skelbiamas Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 1 priede.

4. Ar galima pateikti popierinį prašymą mokykloje?
Galimybės pateikti prašymo mokykloje nėra, nes prašymai yra teikiami tik internetu per elektorinę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per interneto svetainę https://svietimas.vilnius.lt/.

5. Ar galima pateikti el. Prašymą ugdymo įstaigoje?
Tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią mokyklą. Kiekviena mokymo įstaiga paskirs atsakingą asmenį, kuris tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.
Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre registracija nevyks.

6. Kokius dokumentus reikia pateikti, registruojant vaiką į pirmą klasę?
Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/, ir pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Elektroninė prašymų registravimo sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.

7. Ar prašymo pateikimo laikas turi įtakos pirmumui priimant į mokyklas?
Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui.
Svarbu yra pateikti prašymą iki gegužės 31 d., o tais atvejais, kai pretenduojama į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus – iki kovo 31 d.

8. Kas turi pirmumo teisę patekti į konkrečią mokyklą, jei norinčiųjų mokytis konkrečioje mokykloje yra daugiau, nei ji gali priimti?
Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie yra bent prieš dvejus metus deklaravę savo gyvenamąją vietą. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju – nuomos sutartis ar būsto įsigijimo atveju – būsto pirkimo sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. Vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams. Taip pat vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas). Daugiavaikių šeimų vaikams bei daugiavaisio gimimo vaikams. Vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje. Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurie lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.

9. Ar pirmumo teisę leisti į mokyklą vaiką turės šeima, kurios vienas ar keli vaikas jau lanko tą ugdymo įstaigą?
Pagal priėmimo tvarkos aprašą, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jeigu vaikui tai yra neteritorinė mokykla jam neskiriamas pirmumo kriterijus dėl brolių/seserų.

10. Ar savivaldybė vykdys priėmimą į mokyklas?
Vilniaus miesto savivaldybė administruoja e. sistemą, centralizuotai surinka prašymus, pateiktus elektroniniu būdu ir perduoda juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau savarankiškai vykdys atranką, kaip tai buvo daroma ir anksčiau.

11. Kiek mokyklų galima rinktis pildant prašymą?
Tėvai (globėjai) teikiant prašymą per e. sistemą gali eilės tvarka pagal norą jose mokytis pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

12. Kodėl žemėlapyje pagal gyvenamąją teritoriją leidžiama pasirinkti vieną mokyklą?
Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas tokiu principu, kad kiekvienam adresui Vilniaus mieste yra priskirta konkreti viena mokykla. Toks suskirstymas galiojo ir ankstesniais metais.

13. Kokiu principu paskirstytos mokyklų aptarnavimo teritorijos?
Mokyklai priskiriamos aptarnavimo teritorijos yra kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis iš Vilniaus miesto gyventojų registro apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą. Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.

14. Ką daryti, jeigu tėvai nori leisti vaiką į mokyklą, kuri nėra priskirta pagal gyvenamąją teritoriją?
Tėvai gali pasirinkti iki trijų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai aukštesniu numeriu savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nesukomplektuos numatyto mokinių skaičiaus ir turės laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

15. Kada bus skelbiama informacija, ar vaikas pateko į mokyklą? Kur ją galima bus rasti?
Į kurią/-ias mokyklas yra priimtas jų vaikas, tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys registracijos sistemoje. Jei vaiką priima kelios mokyklos, registracijos sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi. Sutartį su mokykla tėvai turi pasirašyti vėliausiai iki rugpjūčio 31 dienos, tačiau rekomenduojama sutartis pasirašyti kuo anksčiau.
Preliminarus priimtų mokytis mokinių sąrašas bus skelbiamas mokyklų interneto svetainėse birželio mėnesį.

16. Ar tėvai, kurių vaikai yra baigę priešmokyklinio ugdymo grupę toje pačioje mokykloje, kurioje nori lankyti ir 1 klasę, vis tiek turi pildyti prašymą internetu?
Taip. Visi, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė), prašymus pildo internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą.

17. Jei mokykla turi kelis filialus, ar galima nurodyti e. prašyme, kurį filialą pageidaujama lankyti? Ar tokie pageidavimai teikiami priėmimo komisijai kartu su pirmumo kriterijus patvirtinančiais dokumentais?
Taip. Prašymų skiltyje yra laukas „kita svarbi informacija“, kurioje bus galima nurodyti, į kurią mokyklos filialą tėvai norėtų leisti savo vaiką.

Jeigu neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, nei čia, nei Priėmimo tvarkoje, esančioje https://svietimas.vilnius.lt/, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacijos skyriu arba el.p. mokyklos@vilnius.lt