Dažniausiai užduodami klausimai dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams)

 1. Norime gauti savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko priežiūrai ir ugdymui, ką turėtume daryti?
 2. Kokias sąlygas reikia atitikti norint gauti finansavimą?
 3. Vaiką prižiūri močiutė, ar galime prašyti finansavimo?
 4. Gauname finansavimą, dabar gavome ir darželį, ką turėtume daryti?
 5. Užpildėme prašymą, ką turėtume daryti toliau?
 6. Su vaiku esame deklaruoti VILNIAUS MIESTO Savivaldybės teritorijoje, tačiau vaiko tėtis deklaruotas nėra. ar galime tikėtis finansavimo?
 7. Kokius dokumentus turime pateikti?
 8. Gavome pranešimą dėl netikslios informacijos, ar tai reiškia, kad negausime finansavimo?
 9. Pateikėme dokumentus, kaip sužinosime, ar gavome finansavimą? Kur gausime pinigus?
 10. Departamento specialistais prisistatantys asmenys domisi, kaip išnaudojamas skirtas finansavimas, ar jie gali vykdyti tokią procedūrą?
 11. Kokiais atvejais gali būti nutrauktas finansavimas?
 12. Po finansavimo gavimo pasikeitė sąlygos. Ar turime apie tai pranešti ir kam?
 13. Mums pasiūlė darželį, tačiau jis mums neatrodo tinkamas ir norime jo atsisakyti. Ar tai paveiks ugdymui skirtą finansavimą, kurį gauname?
 14. Kur galima rasti reikalingą informaciją?
 15. Kiek laiko skiriamas finansavimas?

1. Norime gauti savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko priežiūrai ir ugdymui, ką turėtume daryti?

Prašymai, norintiems gauti Savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko ugdymui, registruojami nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Pateikti prašymą galima internetu, užpildžius elektroninę prašymo formą interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ (spaudžiant „Teikti prašymą 100 Eur kompensacijai“). Savivaldybėje bus sudaryta galimybė neturintiems kompiuterio ir/ar interneto ryšio pateikti šį prašymą pasinaudojant Savivaldybėje esančiais kompiuteriais, t. y. tėvai ar globėjai turės patys su savo prisijungimu prisijungus prie https://svietimas.vilnius.lt/ sistemos užpildyti ir pateikti prašymą.

2. Kokias sąlygas reikia atitikti norint gauti finansavimą?

Savivaldybė skiria 100 Eur per mėnesį finansavimą, kai:
– vaiko amžius yra nuo 2 iki 6 metų;
– vaikas laukia eilėje centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje nuo prašyme nurodytos lankymo datos praėjus ne mažiau nei vienus metus ir nelanko Savivaldybės arba nevalstybinės ugdymo įstaigos;
– vienas iš tėvų (globėjų) dirba arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose, arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, arba pats moka privalomąjį sveikatos draudimą;
– vienas iš tėvų (globėjų) yra sudaręs Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą (ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla, veiklos kodas 099) ar kitaip įteisinusiu veiklą.

3. Vaiką prižiūri močiutė, ar galime prašyti finansavimo?

Taip, tačiau rašant prašymą kartu su kitais dokumentais reikia pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas.

4. Gauname finansavimą, dabar gavome ir darželį, ką turėtume daryti?

Pasikeitus aplinkybėms, šiuo atveju gavus vietą darželyje, per 10 darbo dienų nuo minėto įvykio apie tai turi būti informuotas Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

5. Užpildėme prašymą, ką turėtume daryti toliau?

Jei informacija, kurią pateikėte yra teisinga, tiksli ir Departamento specialistai nesikreipė į Jus prašydami patikslinti informacijos, per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų duomenų pateikimo, bus priimtas sprendimas skirti finansavimą arba ne. Po sprendimo priėmimo per 10 darbo dienų Jūs būsite informuoti paraiškoje nurodytu būdu.

6. Su vaiku esame deklaruoti VILNIAUS MIESTO Savivaldybės teritorijoje, tačiau vaiko tėtis deklaruotas nėra. ar galime tikėtis finansavimo?

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus.

7. Kokius dokumentus turime pateikti?

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti rašant prašymą:
– vaiko gimimo liudijimą;
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Paraiškoje turi būti nurodytas patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir sutikimas, kad duomenys iš kitų registrų būtų gauti automatiniu būdu;
– dokumentus, patvirtinančius, kad vienas iš tėvų (globėjų) dirba (pažymą iš darbovietės, individualios veiklos pažymą ir kt.) arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose (pažymą iš darbovietės);
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo, su kuriuo yra sudaryta vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, yra įsigijęs verslo liudijimą ar kitaip įteisinęs veiklą, arba Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas;
– atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu paraišką teikia vaiko globėjas ar vieno iš vaiko tėvų (globėjų) įgaliotas asmuo;
– kitus finansavimo skyrimui įtakos galinčius turėti dokumentus.

8. Gavome pranešimą dėl netikslios informacijos, ar tai reiškia, kad negausime finansavimo?

Gavus pranešimą, jog Jūsų pateikta informacija yra netiksli, būtina pateikti reikiamus duomenis Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo tėvų (globėjų) informavimo apie netikslius duomenis datos. Patikslinus informaciją, Jūsų prašymas bus svarstomas toliau.

9. Pateikėme dokumentus, kaip sužinosime, ar gavome finansavimą? Kur gausime pinigus?

Apie tai, ar gavote finansavimą, ar ne, Jums praneš Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai Jūsų paraiškoje nurodytu būdu. Jei Savivaldybės skiriamas finansavimas Jums bus suteiktas, skirtos lėšos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos už visą praėjusį mėnesį bus pervedamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

10. Departamento specialistais prisistatantys asmenys domisi, kaip išnaudojamas skirtas finansavimas, ar jie gali vykdyti tokią procedūrą?

Atsakingi Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai turi teisę tikrinti, ar tėvai (globėjai), gaunantys finansavimą, atitinka apraše nustatytas sąlygas, taip pat ar skirtas finansavimas naudojamas pagal apraše nustatytą tikslinę paskirtį (lėšos gali būti naudojamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai ir ugdymui).

11. Kokiais atvejais gali būti nutrauktas finansavimas?

Finansavimas gali būti nutrauktas, jei:
– paaiškėja, kad tėvai (globėjai) kreipdamiesi dėl finansavimo skyrimo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus finansavimui skirti;
– finansavimo teikimo laikotarpiu per 10 darbo dienų nepranešė tvarkos apraše nustatytų sąlygų, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą;
– jeigu nustatoma, kad skirtas finansavimas naudojamas ne pagal tikslinę paskirtį;
– tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba.

12. Po finansavimo gavimo pasikeitė sąlygos. Ar turime apie tai pranešti ir kam?

Apie pasikeitusias sąlygas, kurios gali turėti įtakos Savivaldybės finansavimo skyrimui, tėvai (globėjai) privalo pranešti Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo aplinkybių pasikeitimo.13. Mums pasiūlė darželį, tačiau jis mums neatrodo tinkamas ir norime jo atsisakyti. Ar tai paveiks ugdymui skirtą finansavimą, kurį gauname?

13. Mums pasiūlė darželį, tačiau jis mums neatrodo tinkamas ir norime jo atsisakyti. Ar tai paveiks ugdymui skirtą finansavimą, kurį gauname?

Jeigu tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba, finansavimas yra nutraukiamas.

14. Kur galima rasti reikalingą informaciją?

Visą reikiamą informaciją galima rasti https://svietimas.vilnius.lt/

15. Kiek laiko skiriamas finansavimas?

Finansavimas skiriamas, kol vaikas gaus vietą Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, bet ne ilgiau nei 11 mėnesių terminui, kai vaiką ugdo ir prižiūri asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ar turintis individualios veiklos pažymą, ar vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų pilnamečių giminaičių.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1002 kab., LT-09601 Vilnius