Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Švietimo teisės aktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m.  rugpjūčio 28 d.  sprendimu Nr. 1-196 patvirtintas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO, IKIMOKYKLINIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1950 patvirtintas
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-307 patvirtintas
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d.  įsakymas Nr. 30-1602  
ĮSAKYMAS DĖL PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-23 sprendimas Nr. 1-369
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
su priedais

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir mokesčio už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą nustatymo“

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas ir komplektavimo teritorija

Vaikų apskaitos tvarkos aprašas (Tarybos 2012-02-08 sprendimo Nr. 1-448 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas)

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos ir Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų nuomoti ne konkurso būdu sporto sales ir kitas patalpas tvarka

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas

Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą nustatymo Vilniaus mieste neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubus, moksleivių kūrybos namus, turizmo, mokinių sveikatos centrus ir saugaus eismo mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarka 

Vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius
El. p. informacija@svietimas.vilnius.lm.lt