Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Švietimo teisės aktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtintas
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Tvarkos aprašas atsisiųsti

2017 m. brandos egzaminų Vilniaus miesto savivaldybėje organizavimo ir vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo aprašas
Tvarkos aprašas su priedais atsisiųsti

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d.  įsakymas Nr. 30-1602  
ĮSAKYMAS DĖL PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-23 sprendimas Nr. 1-369
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
su priedais


Patvirtintas Įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą nustatymo tvarkos aprašas


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir mokesčio už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą nustatymo“


Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas


Vaikų priėmimo
į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas ir komplektavimo teritorija


Mokinių priėmimo
į Vilniaus savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas, klasių komplektavimo tvarka ir bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorija


Vaikų apskaitos tvarkos aprašas (Tarybos 2012-02-08 sprendimo Nr. 1-448 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas)


Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas


Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas


Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka


Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos ir Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas


Vilniaus miesto ugdymo įstaigų nuomoti ne konkurso būdu sporto sales ir kitas patalpas tvarka


Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas


Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas


Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas


Mokesčio už ugdymą nustatymo Vilniaus mieste neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas


Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubus, moksleivių kūrybos namus, turizmo, mokinių sveikatos centrus ir saugaus eismo mokyklą tvarkos aprašas


Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas


Miesto mokytojų atestacijos apeliacinė komisija


Mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarka 


Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas


Vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašas


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius
El. paštas – informacija@svietimas.vilnius.lm.lt