Patvirtintos BĮ Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos ir Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ reorganizavimo sąlygos

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1762 patvirtintos Biudžetinių įstaigų Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos ir Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ reorganizavimo sąlygos (dokumentas atsisiųsti).


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 2 d.
sprendimu Nr. 1-1762

Biudžetinių  įstaigų Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos  ir
Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ reorganizavimo sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo sąlygos nustato Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos  reorganizavimą prijungimo būdu prie Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“.

2. Šios sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  44 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.  sprendimu Nr. 1-1595 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto biudžetines sporto mokymo įstaigas“.

 

II. REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZACIJOJE DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1.  įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla;

3.2. teisinė forma – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga;

3.3. įstaigos buveinė – Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius;

3.4. įstaigos kodas – 124191885;

3.5. registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registruota 1999 m. spalio 7 d.

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

4.1. įstaigos pavadinimas – Vilniaus sporto mokykla „Tauras“;

4.2. teisinė forma – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga;

4.3. įstaigos buveinė – Žygio g. 46, LT-08232 Vilnius;

4.4. įstaigos kodas – 190010479;

4.5. registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registruota 1994 m. rugsėjo 30 d.

III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo būdas: Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla  reorganizuojama prijungimo būdu prie Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“, perduodant Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos teises ir pareigas ir joms vykdyti reikalingą turtą bei archyvą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. pagal perdavimo ir priėmimo aktus.

6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga: po reorganizavimo savo veiklą baigs Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla  (įstaigos kodas  – 124191885).

7. Po reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga: Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ vykdys neformaliojo švietimo programas, ugdys fiziškai aktyvią, gabią sportui, pilietišką, kūrybišką asmenybę ir formuos sampratą apie sveiką gyvenseną kaip asmens ir visuomenės vertybę.

8. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti sporto mokymo įstaigų  skaičių, mažinti jų valdymo išlaidas, pagerinti vaikų laisvalaikio užimtumą, siekiant užtikrinti aukštą sportininkų ugdymo kokybę, racionaliai naudojant materialinius ir finansinius išteklius.

9. Reorganizavimo pagrindimas: Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimas prijungimo būdu sukurs optimalias sąlygas ugdymo individualizavimo galimybių didinimui pagal atskirų sporto šakų programas.

10. Po reorganizavimo Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.

IV. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

11. Reorganizuojama Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla ir reorganizavime dalyvaujanti Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ atlieka šiuos darbus:

11.1. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos direktorius ir  Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ direktorius:

11.1.1. vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. Nuo viešo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla įgyja reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą, o biudžetinė įstaiga Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“– dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą;

11.1.2. pateikia Juridinių asmenų registrui Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo sąlygas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą  dieną. Kartu pateikiami šie dokumentai: skelbimas apie reorganizavimo sąlygų paskelbimą spaudoje, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11d.  sprendimo Nr. 1-1595 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto biudžetines sporto mokymo įstaigas“ kopija, dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas atlyginimas už reorganizavimo sąlygų registravimą;

11.1.3. praneša raštu visiems kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų parengimą;

11.1.4. iki Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo priėmimo organizuoja mokyklų bendruomenių susitikimus, apie mokyklos reorganizavimą informuoja įstaigų darbuotojus, sportininkus  ir kitus suinteresuotus asmenis;

11.1.5. iki 2014 m.  rugpjūčio 20 d. pateikia Juridinių asmenų registrui prašymą įregistruoti biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ nuostatus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.  sprendimo  Nr. 1-1595 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto biudžetines sporto mokymo įstaigas“ kopiją, reorganizavimo sąlygas bei dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

11.2. per 5 darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo, sudaroma Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo komisija;

11.3. iki 2014 rugpjūčio 31 d.  sudaromas ir patvirtinamas Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ pareigybių sąrašas;

11.4. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos darbuotojams siūloma nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. eiti pareigas Vilniaus sporto mokykloje ,,Tauras“ pagal patvirtintą pareigybių sąrašą;

11.5. darbuotojams, kurių darbo santykiai tęsiasi Vilniaus sporto mokykloje ,,Tauras“, tačiau nėra pasiūlytos pareigos pagal pareigybių sąrašą, įteikiami įspėjimai apie atleidimą iš darbo dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalį.

12. Biudžetinių įstaigų Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos ir Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, darbo užmokestį, kitų išmokų mokėjimą atliks biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

13. Reorganizavimo pabaiga – Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre diena. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimas turi būti baigtas  iki 2014  m. rugpjūčio 31 d.

14. Reorganizuotos biudžetinės įstaigos pabaiga –  Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla baigia savo veiklą nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

15. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos herbinis antspaudas ir spaudai sunaikinami po to, kai mokykla išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

16. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, mokyklos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

17. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos ir Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ direktoriai įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki jų reorganizavimo pabaigos.

VI. MOKYKLOS REORGANIZAVIMO KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO METU

18. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos reorganizavimo komisija reorganizavimo metu turi teisę:

18.1. rengti teisės aktų, susijusių su sporto mokyklų reorganizavimu, projektus;

18.2. gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su mokyklų reorganizavimu;

18.3. spręsti visus kitus klausimus, susijusius su mokyklų reorganizavimu.

__________________________