Sportininkų priėmimo į biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro olimpinės pamainos grupes ir ugdymo jose tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr. 1-632

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sportininkų priėmimo į biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro olimpinės pamainos grupes ir ugdymo jose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato sportininkų priėmimo mokytis į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įsteigtos biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro (toliau – Įstaiga) olimpinės pamainos grupes (toliau – grupė) tvarką, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Įstaigą priimami sportininkai, priėmimo į Įstaigą įforminimą ir kitus šio tvarkos aprašo vykdymo ypatumus.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. olimpinės pamainos grupė – asmenų grupė, kurios sportininkai mokosi ir tobulina gebėjimus pakelti pratybų ir varžybų krūvius, kurie leistų įgyti tokį fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį parengtumą, kad galėtų pakeisti šalies olimpinių rinktinių didelio meistriškumo sportininkus, (toliau – grupė);

2.2. laisva vieta grupėje – ugdymosi vieta, atsirandanti komplektuojant grupes pagal  Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219, (toliau – Rekomendacijos) 1 priedą „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas“;

2.3. trišalė sportinės veiklos sutartis – Įstaigos, nacionalinės sporto (šakų) federacijos (asociacijos, sąjungos) (toliau – federacija) ir individualios vasaros olimpinės sporto šakos didelio meistriškumo sportininko, besirengiančio tarptautinėms varžyboms, atstovausiančio jose Lietuvai ir jos sostinei Vilniui, susitarimas (toliau – sutartis) dėl šio sportininko ugdymo ir ugdymosi;

2.4. sportininko atstovas – federacija, atstovaujanti sportininkui, besirūpinanti jo sportinės karjeros, kasdienės veiklos klausimais, ginanti sportininko interesus ir veikianti sportininko vardu.

3. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ir kituose švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Mokytis priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose besimokantys sportininkai.

II. PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ MOKYTIS TVARKA IR REIKALAVIMAI

 

 

5. Į laisvas vietas grupėse gali pretenduoti individualių vasaros olimpinių sporto žaidynių strateginių sporto šakų, kultivuojamų biudžetinėje įstaigoje Vilniaus miesto sporto centre ir įtrauktų į prioritetinių valstybės sporto šakų ir strateginių sporto šakų sąrašus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu, sportininkai iki 24 metų, pasiekę aukštų rezultatų ir atitinkantys atrankos kriterijus (1 priedas).

6. Stojantieji pateikia Įstaigai sportininko anketą (2 priedas) iki spalio 1 dienos.

7. Grupės atnaujinamos kiekvienais metais iki spalio 31 d.

8. Mokslo metais naujų sportininkų anketos gali būti teikiamos svarstyti, jei sportininkai pasiekia itin aukštų rezultatų.

9. Grupės sudaromos, jeigu yra reikiamo lygio sportininkų, trenerių, reikiama sporto bazė, sudaryta galimybė treniruotis bent du kartus per dieną, taip pat sąlygos išvykti sportininkui ir treneriui dalyvauti stovyklose ir varžybose.

10. Sportininkų atranką vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta kandidatų sportininkų atrankos komisija (toliau – komisija).

11. Komisijos darbe kviečiami dalyvauti sportininko treneris, federacijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos olimpinio sporto centro atstovai.

12. Per mokslo metus pagal patvirtintą Įstaigos vadovo ir sportininko atstovo grafiką įvertinami kiekvieno sportininko treniruočių proceso, varžybų veiklos, taip pat ir medicininių mokslinių tyrimų pokyčiai.

13. Sportininkas, per mokslo metus neįvykdęs patvirtintų individualių metinių plano reikalavimų (testavimo), arba atsiradus sveikatos problemų gali būti šalinamas iš Įstaigos komisijos sprendimu.

14. Jeigu sportininkas planuoto rezultato nepasiekia dėl ilgalaikės ligos, jo tolesnio buvimo grupėje klausimas, pateikus medikų išvadas, nagrinėjamas komisijos posėdyje.

15. Grupių skaičius ir grupių sąrašai per mokslo metus pagal poreikį gali būti tikslinami.

16. Kiekvienais mokslo metais sportininkų skaičius grupėse bei kitos sąlygos gali būti koreguojamos priklausomai nuo sportininkų rezultatų ir skiriamo finansavimo.

17. Nesurinkus Rekomendacijose nustatyto mažiausio sportininkų skaičiaus grupėse, grupės nekomplektuojamos.

18. Federacijai nesudarius sutarties su Įstaiga, tos sporto šakos grupės nekomplektuojamos.

19. Informaciją apie laisvas vietas grupėse teikia Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

III. PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ ĮFORMINIMAS

 

20. Sportininkas priimamas mokytis Įstaigos vadovo įsakymu, sudarius trišalę sportinės veiklos sutartį (3 priedas). Sutartyje nustatomi šalių įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.

21. Sutartis sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu pradedančiu mokytis sportininku.

22. Jei sportininkas laikinai išvyko gydytis ar mokytis, sutartis nenutraukiama.

23. Visus sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos vadovas, sportininkas ir jo atstovas. Po vieną sutarties egzempliorių įteikiama sportininkui ir jo atstovui, trečias sutarties egzempliorius  saugomas Įstaigoje.

24. Sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi Įstaigoje dienos ir galioja, kol sportininkui sukaks 24 metai.

25. Sutartis gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip vienam olimpiniam ciklui, tai yra 4 metams.

26. Sudarius sutartį, sportininkas įtraukiamas į mokinių duomenų bazę (registrą).

27. Prašymai, sutartys ir kiti teikiami dokumentai dėl sportininkų priėmimo ir ugdymo Įstaigoje registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Ugdymas Įstaigose organizuojamas pagal patvirtintus ugdymo planus ir (ar) programas, individualius pasirengimo tam tikroms varžyboms planus, pagrįstus šiuolaikinio sporto mokslo teoriniais ir praktiniais laimėjimais, kuriuos sudaro sportininkus rengiantys specialistai, vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu ir kitais norminiais teisės aktais.

29. Įstaigos vadovas yra tiesiogiai atsakingas už sportininkų priėmimą ir ugdymą, teisingos informacijos ir tikslių duomenų pateikimą Įstaigos savininkui ir kitiems subjektams.

30. Įstaiga negali nustatyti kitokių priėmimo į Įstaigą kriterijų, grupių komplektavimo ir ugdymo tvarkos.

31. Priimtų sportininkų sąrašas ir sutarčių pasirašymo laikotarpiai skelbiami Įstaigos interneto svetainėje.

32. Įstaigos vadovas atsako už šio tvarkos aprašo paskelbimą įstaigos bendruomenės nariams, kitiems suinteresuotiems asmenims.

33. Už šio tvarkos aprašo vykdymą, asmens duomenų ir nepilnamečių asmenų teisių apsaugą Įstaigos vadovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Sportininkai iš Įstaigos šalinami Įstaigos vadovo įsakymu.

35. Tvarkos aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Įstaigos interneto svetainėje.

36. Šio tvarkos aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius.

1 priedas

2 priedas

3 priedas