Sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo sporto įstaigas ir ugdymo jose tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr. 1-633

 

1. Sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo sporto įstaigas ir ugdymo jose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato sportininkų priėmimo mokytis į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įsteigtas neformaliojo ugdymo sporto įstaigas (toliau – Įstaiga) pagal atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programas tvarką, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Įstaigą priimami sportininkai, bendruosius grupių sudarymo reikalavimus, priėmimo į Įstaigą įforminimą ir kitus šio tvarkos aprašo vykdymo ypatumus.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 (toliau – Rekomendacijos).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. grupė – asmenų grupė, kurios sportininkai vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo mokomųjų sporto šakų grupių ir (arba) sporto šakų disciplinų programą;

3.2. laisva vieta grupėje – ugdymosi vieta, susidaranti komplektuojant grupes pagal  Rekomendacijų 1 priedą „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas“ ir 2 priedą „Formalųjį švietimą papildančio neįgaliųjų sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas“;

3.3. sportinės veiklos sutartis – sportininko ir paslaugų teikėjo susitarimas dėl ugdymo ir ugdymosi.

4. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ir kituose švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Už paslaugas Įstaigoje mokamas Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

6. Mokesčio lengvatos taikomos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

7. Mokytis priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose besimokantys sportininkai.

8. Sportininkai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ir kurie mokosi kitoje savivaldybėje, priimami, jei Įstaiga tenkina miesto gyventojų poreikius ir yra laisvų vietų grupėse.

 

II. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL ATSKIRŲ SPORTO ŠAKŲ IR (ARBA) SPORTO ŠAKŲ DISCIPLINŲ PROGRAMAS

 

9. Į laisvas vietas grupėse priimami sportininkai iki 18 metų:

9.1. į pradinio rengimo pirmų metų ugdymo grupes priimami visi norintys sportininkai, atitinkantys amžių pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas, nurodytas Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose;

9.2. į Įstaigoje kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo antrų metų, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo laisvas vietas grupėse priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose nustatytais reikalavimais, atsižvelgiant į sportininko fizinius duomenis, sveikatos būklę, Įstaigos materialinę bazę, finansinius išteklius, programų pasiūlą.

10. Esant laisvų vietų grupėse sportininkai į jas priimami visus mokslo metus.

11. Grupių skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

12. Informaciją apie laisvas vietas grupėse tėvams (globėjams, rūpintojams) teikia Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

III. PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

13. Stojantieji dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia Įstaigai tiesiogiai (galima elektroniniu paštu arba registruotu laišku) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki sportininkų priėmimo vykdymo termino pabaigos.

14. Stojantieji pateikia prašymą priimti į Įstaigą (1 priedas). Prašymą už sportininką, kuriam nėra sukakę 14 metų, pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

15. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

15.1. sportininko gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

15.2. sportininko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos kopija;

15.3. dokumentų kopijos, patvirtinančios teisę į mokesčio už ugdymą lengvatą Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais ir tvarka;

15.4. sportininko sveikatos patikrinimo medicininė pažyma laikantis Rekomendacijose nustatytos tvarkos;

15.5. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinis sutikimas, kai prašymą teikia 14–18 metų sportininkas.

IV. PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ ĮFORMINIMAS

 

16. Sportininkas priimamas mokytis Įstaigos vadovo įsakymu, sudarius sportinės veiklos sutartį (2 priedas). Sutartyje nustatomi šalių įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.

17. Sutartis sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu pradedančiu mokytis sportininku ir su sportininkais, pradedančiais mokytis Įstaigoje pagal aukštesniojo lygmens sporto šakos ugdymo programą ir (arba) discipliną.

18. Jei sportininkas laikinai išvyko gydytis ar mokytis, sutartis nenutraukiama.

19. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos vadovas ir prašymą pateikęs asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – saugomas Įstaigoje.

20. Sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi dienos Įstaigoje.

21. Sudarius sutartį, sportininkas įtraukiamas į mokinių duomenų bazę (registrą).

22. Prašymai, sutartys ir kiti teikiami dokumentai dėl sportininkų priėmimo ir ugdymo Įstaigoje registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.

 

V. BENDRIEJI SPORTO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

 

23. Sportininkai į grupes skirstomi Įstaigos vadovo įsakymu.

24. Grupės sudaromos pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais, nurodytais Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose.

25. Grupės sudaromos mokslo metams ir Įstaigose komplektuojamos tokia tvarka:

25.1. naujos pradinio rengimo grupės sudaromos kasmet iki rugsėjo 30 d;

25.2. sportininkų atranka į pradinio rengimo antrų metų, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupes vykdoma gegužės–birželio mėnesiais
(I etapas);

25.3. nuo liepos 1 d. (bet ne ilgiau kaip iki rugsėjo 30 d.) tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pradinio rengimo antrų metų, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupėse (II etapas).

26. Nesurinkus Rekomendacijose nustatyto mažiausio sportininkų skaičiaus grupė gali būti iškomplektuota.

27. Įstaigos vykdomos programos, tiksli priėmimo į Įstaigos laisvas vietas grupėse data skelbiama Įstaigos interneto svetainėje (pagrindinis skelbimas) ir papildomai Savivaldybės interneto svetainėje bei kitose informacinėse prieigose.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Įstaigos vadovas yra tiesiogiai atsakingas už sportininkų priėmimą ir ugdymą, teisingos informacijos ir tikslių duomenų pateikimą Įstaigos savininkui ir kitiems subjektams.

29. Ugdymas Įstaigose organizuojamas Rekomendacijose nustatyta tvarka.

30. Įstaiga negali nustatyti kitokių priėmimo į Įstaigą kriterijų ir grupių komplektavimo tvarkos.

31. Priimtų sportininkų sąrašas ir sportinės veiklos sutarčių pasirašymo laikotarpiai skelbiami Įstaigos interneto svetainėje.

32. Įstaigos vadovas atsako už šio tvarkos aprašo paskelbimą įstaigos bendruomenės nariams (sportininkams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

33. Už šio tvarkos aprašo vykdymą, asmens duomenų ir nepilnamečių asmenų teisių apsaugą Įstaigos vadovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Sportininkai iš Įstaigos šalinami Įstaigos vadovo įsakymu.

35. Tvarkos aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Įstaigos interneto svetainėje.

36. Šio tvarkos aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Švietimo kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius.

——————————————————————————–

1 priedas PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ

2 priedas SPORTINĖS VEIKLOS SUTARTIS