Vaiko gerovės komisija

 

Koks įstatymas reglamentuoja vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą?

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis: sudaroma iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.

(Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 30-2513/19(2.1.1E-AD24) „Dėl Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos sudarymo“).

 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
  • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
  • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo;
  • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.


Vaiko gerovės komisija priima sprendimus dėl:

 


Dažniausiai užduodami klausimai »

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius
Konstitucijos pr. 3 LT-09601 Vilnius