Struktūra ir kontaktai

Švietimo aplinkos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Eglė Grigonė
Projektų vadovė

Švietimo įstaigų infrastruktūros projektų koordinavimas (projektavimas, statyba).Daiva Kasperaitienė
Vyriausioji specialistė

Socialinės paramos mokiniams administravimas"Jeigu negali kažko pakeisti, keisk požiūrį."

Agnietė Umbrasienė
Patarėja

Skyriaus inicijuojamų pirkimų ugdymo įstaigose iniciavimas, priežiūra ir valdymas.Švietimo aplinkos skyrius - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris yra pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiajam patarėjui, atsakingam už švietimo sritį.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia pagal patvirtintas programas ir teikia nustatyta tvarka visų Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių ir kitų ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančių įstaigų (toliau - Įstaigos) biudžeto projekto suvestinę;

2. pagal Įstaigų pateiktus duomenis atlieka išlaidų skaičiavimus ir rengia biudžeto programų sąmatų projektus;

3. rengia Skyriaus vykdomų programų biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatas;

4. kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų lėšų už teikiamas paslaugas surinkimą ir panaudojimą;

5. tikslina programų sąmatas, rengia pažymas apie biudžeto pakeitimus;

6. teikia Administracijos vyriausiajam patarėjui, atsakingam už švietimo sritį, susistemintą informaciją vidiniams valdymo poreikiams tenkinti, racionaliam finansinių išteklių panaudojimui ir kontrolei, optimaliems valdymo sprendimams priimti;

7. optimizuoja ir gerina Skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių biudžetinių ir kitų ugdymo įstaigų sričių komunikaciją bei veiklos procesus, įgyvendina švietimo politiką Savivaldybės švietimo srityje;

8. planuoja ir kontroliuoja specialiosios tikslinės dotacijos lėšas (mokymo lėšos) ir Savivaldybės biudžeto lėšas Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse ir kitose bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo bei formalųjį ugdymą papildančiose įstaigose, prognozuoja biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo;

9. kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo bei formalųjį ugdymą papildančiose įstaigose pareigybių ir pareigybių sąrašų derinimą, siekiant neviršyti nustatyto darbo užmokesčio fondo;

10. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: administruoja mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose bei nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokymo reikmenimis;

11. planuoja ir kontroliuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenančių mokinių važiavimo į Savivaldybės teritorijoje esančias ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimui skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas;

12. administruoja mėnesinio mokesčio kompensavimą už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose;

13. koordinuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos, valstybės kapitalo investicijų ir kitų fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą ugdymo įstaigų pastatų renovacijos, remonto ir modernizavimo projektuose;

14. koordinuoja statybos projektų planavimą, rengimą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

15. kuruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priklausančių programų strateginius planus, sistemina su strateginiu planu susijusius finansinius duomenis;

16. analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;

Biudžetinė įstaiga „Skaitlis“ ❯❯❯
Jurgita Žukauskaitė
Direktorė

Tel. +370 5 262 2916


Struktūros daliniai:

Tėvų įnašų apskaitos skyrius, tel. (8 5) 212 4761
Darbo užmokesčio apskaitos skyrius, tel. (8 614) 253 27
Planavimo skyrius, tel. (8 5) 262 3563
Turto apskaitos skyrius, tel. (8 5) 262 2752
Maisto produktų apskaitos skyrius, tel. (8 5) 261 7026
Atsiskaitymų ir kontrolės skyrius, tel. (8 5) 262 5937
Informacinių technologijų skyrius, paulius.sinkevicius@skaitlis.lt


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30 – 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 – 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 – 13.15 val. 

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Įstaigos uždaviniai:

 • organizuoti Savivaldybės įstaigų biudžeto projektų parengimą;
 • vykdyti asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus, finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas;
 • užtikrinti Savivaldybės įstaigų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius ir kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku;
 • užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą, įgyvendinimą;
 • priimti sprendimus ir vykdyti veiksmus, kurie užtikrintų išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę;
 • teikti siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Savivaldybės įstaigų biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos, ekonominės analizės, investicijų ir mokesčių klausimais.

Įstaigos funkcijos:

 • apskaito ir kontroliuoja atsiskaitymus;
 • organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;
 • rengia Savivaldybės įstaigų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuruojančiam atitinkamas Savivaldybės įstaigas;
 • rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;
 • nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda Savivaldybės įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;
 • išskaičiuoja sumas iš darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;
 • apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 • rengia ir teikia Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;
 • rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia siūlymus, teisės aktų projektus dėl efektyvaus Savivaldybės įstaigų finansų valdymo;
 • organizuoja ir / ar pagal pavedimą vykdo įsiskolinimų Savivaldybės įstaigoms išieškojimą;
 • vykdo kitus Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, kuruojančio įstaigą, vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti institucijos strateginius tikslus ir uždavinius.Biudžetinė įstaiga Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba ❯❯❯
Aurelija Zacharevičienė
Direktorė

Tel.: registratūra (8 5) 265 0908, raštinė (8 5) 265 0912.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams