Struktūra ir kontaktai

Statinių naudojimo priežiūros poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Stasė Kvederienė
Poskyrio vedėja
Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimas


Marius Brigmanas
Vyriausiasis specialistas


Evaldas Bruzga
Vyresnysis specialistas


Vaidas Gaurys
Vyriausiasis specialistas


Katažina Kailiuvienė
Vyriausioji specialistė


Erika Laiconienė
Vyriausioji specialistė


Romualdas Laurinaitis
Vyriausiasis specialistas


Tauras Varenbergas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

Statinių naudojimo priežiūros poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO NUOSTATAI


Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą;

3. tvarko statinių naudojimo priežiūros dokumentų apskaitą;

4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

6. konsultuoja pastatų savininkus ir naudotojus, fizinius ir juridinius asmenimis statinių priežiūros klausimais;

7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones;

8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais;

9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;

10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais;

11. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;

12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams