Struktūra ir kontaktai

Verslo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

virgina.skiriene@vilnius.lt

Virgina Skirienė
Poskyrio vedėja
Nėra darbe


Simona Bagdanavičė
Vyriausioji specialistė


Vida Bernotienė
Vyriausioji specialistė


Viktorija Karmaza
Vyriausioji specialistė


Evelina Račė
Vyriausioji specialistė


Povilas Suchodimcovas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe


Indrė Venskūnaitė
Vyriausioji specialistė


Natalija Žuravliova
Vyriausioji specialistė

Verslo poskyris yra yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo, formuojant verslui palankią aplinką, nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.2. rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu,  vietinės rinkliavos nustatymu;

8.3. bendradarbiauti su asocijuotomis verslo struktūromis formuojant palankią aplinką verslui.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo ir kitais klausimais;

9.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Poskyrio kompetenciją. Bendradarbiauja su asocijuotomis verslo struktūromis prekybos  ir paslaugų teikimo srityje;

9.3. analizuoja juridinių arba fizinių asmenų, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių veikla, paraiškas ir pateiktus dokumentus;

9.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.5. rengia ir išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas);

9.6. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

9.7. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas;

9.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo;

9.9. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus;

9.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą;

9.11. įkelia į Licencijų informacinę sistemą duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.12. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.13. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo;

9.13. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

9.14. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo, mugių rengimo;

9.15. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus;

9.16. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui ir kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas;

9.17. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.18. vykdo Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams