Struktūra ir kontaktai

Apskaitos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Audronė Beleckienė
Skyriaus vedėja


Algis Žvejis
Vyresnysis patarėjas

Apskaitos skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas Savivaldybės apskaitos tvarkytojo funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. vykdo programų finansavimą pagal Savivaldybės Tarybos patvirtintą Savivaldybės biudžetą, tvarko lėšų apskaitą, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

3. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti;

4. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą, analizuoja finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamiką;

5. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis;

6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;

7. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

8. rengia Savivaldybės iždo ir Administracijos finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir jų rinkinius, skolinių įsipareigojimų bei kitas ataskaitas;

9. rengia konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;

12. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;

13. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;

14. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;

15. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas;

16. sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

17.vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą ir investicinės programos lėšų apskaitą;

18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

19. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

20. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą;

21. teikia konsultacijas Administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais;

22. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

23. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka;

24. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas;

25. skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

Administracijos apskaitos poskyris ❯❯❯
Janina Slepovienė
Patarėja


Rasa Anisovienė
Vyriausioji specialistė


Rūta Dovydaitytė
Finansininkė


Egidija Juknytė
Vyriausioji specialistė


Vilniuje gyvenant negalima eiti atgal, negalima ir vietoje pasilikti. Vilnius skatina vis žengti pirmyn, vis stengtis organizuoti ir kurti naują gyvenimą, nors ir paremtą šimtmečiais kurtomis tradicijomis.

Aušra Katėnaitė
Vyriausioji specialistė


Aliona Kolodinskaitė
Finansininkė


Agnė Kovalenko
Vyriausioji specialistė


Vilnius yra sparčiai augantis miestas, žavintis savo drąsa, inovacijomis, kultūra bei grožiu. Šiame magiškame mieste norisi dirbti, gyventi ir džiaugtis.Jūratė Lazdinienė
Finansininkė


Vilnius - mano miestas. Gera čia gyventi, dirbti ir kurti.

Ramunė Macijauskienė
Finansininkė


Antonina Nastasenko
Finansininkė


Regina Petkevič
Finansininkė


Rimutė Prašmuntienė
Finansininkė


Daiva Subačienė
Vyriausioji specialistė


Lima Šilinskienė
Finansininkė


Laima Šlepetienė
Vyriausioji specialistė


Natalija Vaitkevič
Vyriausioji specialistė


Dainora Vijeikienė
Finansininkė


Laima Zabulėnė
Vyriausioji specialistė


Administracijos apskaitos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Savivaldybės administracijos padalinių turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;

2. organizuoja bei vykdo Administracijos padalinių administruojamo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;

3. rengia Savivaldybės finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinius;

4. peržiūri ir įkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Administracijos padaliniams pavaldžių įstaigų pateiktas biudžeto vykdymo ir mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;

5. priima iš įstaigų, gaunančių finansavimą iš Savivaldybės biudžeto paraiškas gauti lėšų iš Savivaldybės iždo, tikrina, ar pateiktose paraiškose nurodyta lėšų suma neviršija įstaigai patvirtintų asignavimų pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, ir rengia paraiškų suvestines;

6. rengia ir vykdo mokėjimo pavedimus;

7. vykdo Savivaldybės įstaigų ir Administracijos padalinių finansavimą pagal patvirtintą biudžetą;

8. moka socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams,  mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;

9. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;

10. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;

11. sudaro Administracijos padalinių tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  bei kitas ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Iždo poskyriui;

12. sudaro Administracijos padalinių mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitas ir pateikia Iždo poskyriui – Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinei ataskaitai parengti;

13. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;

14. rengia ir teikia Iždo poskyriui paraiškas lėšoms gauti;

15. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

16. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

17. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

18. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymais numatytas funkcijas.

Darbo užmokesčio poskyris ❯❯❯
Jolita Lukoševičienė
Poskyrio vedėja
Darbo užmokesčio skaičiavimo ir išmokėjimo organizavimas ir koordinavimas


Birutė Jakštienė
Apskaitos buhalterė
Darbo užmokesčio skaičiavimas


Lina Repeikienė
Apskaitos buhalterė


Ieva Stanionytė
Apskaitos buhalterė


Erika Zaborovskienė
Apskaitos buhalterė

Darbo užmokesčio poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:

1.1. teisingai apskaičiuoti valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

1.2. teisingai apskaičiuoti ir nustatytu laiku pervesti gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas;

1.3. laiku pateikti įvairias ataskaitas atitinkamoms institucijoms.

Poskyris, spręsdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovaudamasis pirminiais dokumentais, pagal išlaidų sąmatas apskaičiuoja valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kitus išmokėjimus ir socialinio draudimo įmokas;

2.2. pagal autorines sutartis apskaičiuoja ir perveda autoriams autorinius atlyginimus;

2.3. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;

2.4. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;

2.5. rengia ir teikia Valstybinei  mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;

2.6. teikia paraiškas gauti lėšų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms išmokoms;

2.7. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui ir ministerijoms mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas;

2.8. pagal pareikalavimą rengia valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus iš darbo užmokesčio ir sumokėtus mokesčius;

2.9. poskyrio darbuotojai vykdo darbo užmokesčio, mokamo valstybės tarnautojams ir darbuotojams iš lėšų, skirtų vykdyti savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, apskaitą;

2.11. teikia informaciją bankams apie priimtus ir atleistus iš darbo darbuotojus;

2.12. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Administracijos padalinius darbo užmokesčio apskaitos klausimais;

2.13. poskyrio darbuotojai ir valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

2.14. pagal savo kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Finansų valdymo metodologijos poskyris ❯❯❯
Vaiva Valentonienė
Poskyrio vedėja


Danguolė Jakimavičienė
Vyriausioji specialistė


Vilius Klimas
Vyriausiasis specialistas


Ramunė Zaleskaitė
Vyriausioji specialistė

Finansų valdymo metodologijos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Finansų valdymo metodologijos poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

2. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

3. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą ir kitų Skyriaus rengtų dokumentų atnaujinimą;

4. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir Savivaldybės pavaldiems viešojo sektoriaus subjektams - FVAS sistemos vartotojams darbo su FVAS klausimais;

5. rengia skyriaus Finansų kontrolės būklės ataskaitą, koordinuoja ir rengia Savivaldybės administracijos suvestinę Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės Merui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;

6. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

7. nagrinėja įmonių, įstaigų bei piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Poskyrio kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

9. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais pavestas funkcijas.

Iždo poskyris ❯❯❯
Živilė Urbonienė
Poskyrio vedėja


Be galo geras jausmas dirbti Vilniuje, pačiame sėkmingiausiame, jaunatviškiausiame ir gražiausiame mieste.

Romutė Šarmavičienė
Patarėja


Vida Bernotienė
Vyriausioji specialistė


Renata Buivienė
Vyriausioji specialistė


Liudmila Krivenko
Vyriausioji specialistė


Dalia Megelinskienė
Vyriausioji specialistė

Iždo poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyrio svarbiausieji uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;

2. kaupti Savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą;

3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal Administracijos padalinius ir patvirtintas programas;

4. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės iždo buhalterinę apskaitą ir užtikrinti biudžeto vykdymo ir iždo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą laiku;

5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą;

6. vykdyti biudžeto išlaidų finansavimo, Investicijų programos vykdymo pagal projektus kontrolę.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams