Struktūra ir kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

Aplinkos ir miesto paslaugų komitetas ❯❯❯
Ateities Vilniaus komitetas ❯❯❯
Ekonomikos ir finansų komitetas ❯❯❯
Remigijus Šimašius
Pirmininko pavaduotojas


Remigijus Černius
Komiteto narys


Mantas Jurgelaitis
Komiteto narys


Aleksandras Nemunaitis
Komiteto narys


Edward Trusewicz
Komiteto narys


Antanas Juozas Zabulis
Komiteto narys


Nijolė Milašienė
Komiteto padėjėja

Komiteto posėdžių darbotvarkės »
Ekonomikos ir finansų komiteto kuruojamos visuomeninės komisijos
Vardas, pavardėtelefonasEl. paštas

Kultūros ir turizmo reikalų komitetas ❯❯❯
Kamilė Šeraitė-Gogelienė
Pirmininkė


Skirmantas Tumelis
Pirmininko pavaduotojas


Raminta Keršytė
Komiteto narė


Diana Stomienė
Komiteto narė


Miesto plėtros komitetas ❯❯❯

Miestą kuriame visi. Miesto sėkmė yra priklausoma nuo stipresnės energijos dalykų, šaltinių, kurie priverčia miestą suvibruoti. Man smagu matyti, kaip miestas „suspurda“, atsiveria naujovėms, kaip energijos ir kūrybos Vilniuje vis daugėja – švietime, versle, architektūroje.Rasa Baškienė
Pirmininko pavaduotoja


Viktor Jusel
Komiteto narys


Vytautas Sinica
Komiteto narys


Audrius Skaistys
Komiteto narys


Agnė Vaiciukevičiūtė
Komiteto narė


Artūras Zuokas
Komiteto narys


Gintarė Sladkevičiūtė
Komiteto padėjėja

Komiteto posėdžių darbotvarkės »
Miesto planavimo ir plėtros komiteto kuruojamos visuomeninės komisijos
Vardas, pavardėtelefonasEl. paštas

Miesto plėtros komiteto darbo reglamentas (atsisiųsti)

PATVIRTINTA: Miesto plėtros komiteto 2019 m. gegužės 29 d. protokolu Nr. 4-1438-(1.1.19E-T1)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
MIESTO PLĖTROS KOMITETO
V E I K L O S R E G L A M E N T A S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Miesto plėtros komitetas sudaromas Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai. Miesto plėtros komitetą (toliau – Komitetas) sudaro 8 Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Tarybos nariai. Komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Komitetas yra atskaitingas ir atsakingas Tarybai.

II. KOMITETO VEIKLOS KRYPTYS

1. Komitetas: 1.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl: 1.1.1. Savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnijas ir jų ribų nustatymo; 1.1.2. Savivaldybės teritorijos plėtojimo, bendrojo plano ir jo pakeitimų, teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo ir jų pakeitimo; 1.1.3. Savivaldybės teritorijos ribų keitimo; 1.1.4. teritorijos raidos analizių, bendrųjų, ilgalaikių, ekologinių ir kitų programų; 1.1.5. Savivaldybės teritorijoje esančių objektų statybos, plėtimo ir regeneravimo, kraštovaizdžio, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos; 1.2. kontroliuoja Savivaldybės paminklų apsaugos ir projektavimo institucijų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos; 1.3. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl Savivaldybės bei tarptautinių investicinių ar strateginių trumpalaikių ir ilgalaikių programų, investicinių objektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ar kitokių finansavimo šaltinių, susijusių su teritorijų planavimu bei statybomis; 1.4. svarsto kitus klausimus, susijusius su išvardytais 1.1 punkte, o Tarybos ir mero pavedimu – ir su jais nesusijusius.

III. KOMITETO PIRMININKAS IR JO PAVADUOTOJAS (PAVADUOTOJAI)

2. Komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją (pavaduotojus) mero siūlymu skiria Komiteto nariai. 3. Komiteto pirmininku ir pavaduotoju negali būti meras ir jo pavaduotojai. 4. Iki Komiteto pirmininko paskyrimo pirmajam Komiteto posėdžiui vadovauja vyriausias pagal amžių Komiteto narys.

IV. KOMITETO DARBO TVARKA

5. Posėdis yra pagrindinė Komiteto veiklos forma. 6. Komiteto posėdžiai rengiami prireikus, ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba kartą per du mėnesius nuo paskutinio posėdžio atostogų metu. Įprasta posėdžių diena – antradienį 13.00 val. (paprastai tą savaitę, kuomet vyksta Tarybos posėdis, bet esant poreikiui – ir kitais antradieniais). Išskirtiniais atvejais posėdžio laikas gali keistis. 7. Posėdžiai šaukiami pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/3 Komiteto narių reikalavimu. Komiteto pirmininkas turi sušaukti posėdį, jeigu tai raštu (elektroniniu paštu) siūlo ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių. Jeigu komiteto pirmininkas per 7 dienas komiteto posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau 1/3 komiteto narių. 8. Savivaldybės departamentų, skyrių, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai ar dokumentų projektų rengėjai Komitetui medžiagą pateikia ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Komiteto posėdžio. 9. Apie posėdžio laiką ir darbotvarkę pranešama (elektroniniu paštu) visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, kartu elektroniniu būdu per Savivaldybės informacinę valdymo sistemą pateikiant svarstymo medžiagą. Komiteto posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto posėdžio paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie papildomai į darbotvarkę įtraukiamus klausimus Komiteto nariai informuojami ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, kartu pateikiant svarstymo medžiagą. 10. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi informuoti apie tai Komiteto padėjėją. 11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia komiteto pirmininko balsas. Jei komiteto pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Komiteto nario svarstomu klausimu pareikšta atskira nuomonė įrašoma į protokolą ir skelbiama kartu su Komiteto sprendimu. 12. Išimtiniais atvejais, kai reikalinga skuba, Komitetas gali priimti sprendimą rengti posėdį apklausos būdu, tačiau tik tuo atveju, jeigu apklausai pritaria ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. Posėdžio apklausos būdu darbotvarkė Komiteto nariams išsiunčiama ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, kartu elektroniniu būdu per Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą pateikiant svarstymo medžiagą. Posėdžio apklausos būdu darbotvarkė ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki apklausos paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Apklausą vykdo Komiteto padėjėja elektroniniu būdu, pateikiant balsavimo biuletenį. Išskirtiniais atvejais, kai dėl pateisinamų aplinkybių Komiteto narys negali dalyvauti posėdyje, turi teisę balsavimą pateikti raštiškai, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimo raštu biuleteniai turi būti gauti ne mažiau kaip viena valanda iki posėdžio pradžios. 13. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per tris dienas ir, pasirašius posėdžio sekretorei, pateikiamas pasirašyti pirmininkui. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komiteto posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Komiteto narys, norėdamas gauti posėdžio įrašą ar stenogramą, kreipiasi su prašymu į Komiteto narius, kurie dėl šio prašymo apsisprendžia Komiteto posėdžio metu. 14. Protokolo išrašai pateikiami pagal poreikį merui, Tarybai, Komitetams, Administracijos direktoriui bei padaliniams, Savivaldybės įmonėms per dieną po to, kai protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas. 15. Posėdžiai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, jei svarstomi asmeninio pobūdžio klausimai. Kai Komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, Komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje. Posėdžiuose gali dalyvauti iš anksto užsiregistravę arba Komiteto narių kviesti bei Komiteto sutikimą gavę įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės, žiniasklaidos atstovai bei atskiri asmenys. Komitetas pasilieka teisę atskirais atvejais aptarti klausimą ir priimti sprendimą dalyvaujant tik Komiteto nariams. 16. Komiteto narys turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis. Komiteto nario siūlymus svarsto visi dalyvaujantys posėdyje Komiteto nariai. Komiteto narių ar nario siūlymu klausimas gali būti įrašomas į kito (artimiausio) posėdžio darbotvarkę. 17. Komiteto narys turi teisę susipažinti su visais Komitete gautais dokumentais bei kita medžiaga, o prireikus jais naudotis savo veikloje. 18. Komiteto darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti ekspertai, visuomenės atstovai – seniūnaičiai, Komiteto kuruojamų visuomeninių komisijų pirmininkai arba juos atstovaujantys asmenys. Komiteto posėdžio pirmininkui ir komiteto nariams sutikus, jiems gali būti leidžiama kalbėti svarstomais, su jų veikla susijusiais, klausimais. Komitetas gali apriboti posėdyje dalyvaujančių kviestinių asmenų skaičių. 19. Komiteto sprendimai Savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms yra rekomendaciniai. Jie privalo būti įmonių, įstaigų, organizacijų apsvarstyti, o apie svarstymo rezultatus ir priemones, kurių imtasi, pranešama Komitetui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų arba per kitą ilgesnį Komiteto nustatytą laiką. 20. Komitetas turi teisę tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į Komiteto rekomendacijas. 21. Komitetas gali siūlyti Savivaldybės kontrolieriui organizuoti patikrinimus bei revizijas Administracijoje, Savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose. 22. Komitetas iš savo narių gali sudaryti pakomitečius ir išrinkti jų pirmininkus. Pakomitečių narių gali būti ne daugiau kaip trys. 23. Komitetas gali paskirti klausimo pranešėją, kuris rengia Komiteto nuomonę ir pristato Komiteto nariams.

V. KOMITETO SPRENDIMŲ PRISTATYMAS TARYBOS POSĖDYJE

24. Jei Komiteto sprendimas yra skirtingas nei rengėjų pateiktas Tarybos sprendimo projektas, Komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas Komiteto narys pristato Komiteto sprendimą/siūlymus Tarybos posėdyje ir kviečia Tarybos narius dėl jų balsuoti.

Socialinių reikalų komitetas ❯❯❯
Sveikatos ir sporto reikalų komitetas ❯❯❯
Saulius Čaplinskas
Pirmininko pavaduotojas


Vita Degutienė
Komiteto narė


Jonas Kazlauskas
Komiteto narys


Kęstutis Štaras
Komiteto narys


Kristina Ziminska
Komiteto narė


Aušra Švilpienė
Komiteto padėjėja

Komiteto posėdžių darbotvarkės »
Sveikatos komiteto kuruojama visuomeninė komisija
Vardas, pavardėtelefonasEl. paštas
Visuomenės sveikatos


Švietimo reikalų komitetas ❯❯❯
Ieva Dirmaitė
Pirmininko pavaduotoja


Nijolė Jagelavičienė
Komiteto narė


Edita Tamošiūnaitė
Komiteto narė


Vytautas Vaitiekūnas
Komiteto narys


Inga Bogomolnikova
Komiteto padėjėja

Komiteto posėdžių darbotvarkės »
Švietimo reikalų komiteto kuruojamos visuomeninės komisijos
Vardas, pavardė telefonas El. paštas

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams