Struktūra ir kontaktai

Miesto plėtros komitetas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 208 kab., telefonas 211 2541

Linas Kvedaravičius
Pirmininkas


Balys Bardauskas
Komiteto narys


Larisa Dmitrijeva
Komiteto narė


Angelė Jakavonytė
Komiteto narė


Albert Narvoiš
Komiteto narys


Valerij Stankevič
Komiteto narys


Romasis Vaitekūnas
Komiteto narys


Artūras Zuokas
Komiteto narys


Gintarė Sladkevičiūtė
Komiteto padėjėja

Komiteto posėdžių darbotvarkės »
Miesto planavimo ir plėtros komiteto kuruojamos visuomeninės komisijos
Vardas, pavardėtelefonasEl. paštas
 Miesto planavimo
Gintautas Tiškus - pirmininkas8 698 32931gintas.tiskus@gmail.com
Jūratė Markevičienė - pavaduotoja8 687 28932jurate.mark@gmail.com
Arūnas Treigys - pavaduotojas8 698 06018aparunas@gmail.com
Daiva Jonikienė - sekretorė8 634 71935jonikiene.daiva@yahoo.com
Kraštovaizdžio architektūros
Marius Žygaitis - pavaduotojas8 618 68608m.zygaitis@gmail.com
Kęstutis Matuliauskas - pavaduotojas8 684 16808kestutis@zymiausifotografai.lt
Pranas Gudaitis - sekretorius8 606 07744 
Transporto planavimo
Marius Markevičius - pirmininkas8 676 70148vicepirmininkas@nvtka.lt
Paulius Zykus – pavaduotojas/sekretorius8 615 65144paulius.zykus@gmail.com
Želdynų planavimo
Janina Gadliauskienė - pirmininkė8 616 19396janina.gadliauskiene@gmail.com
Miesto plėtros komiteto darbo reglamentas (atsisiųsti)

PATVIRTINTA: Miesto plėtros komiteto 2019 m. gegužės 29 d. protokolu Nr. 4-1438-(1.1.19E-T1)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
MIESTO PLĖTROS KOMITETO
V E I K L O S R E G L A M E N T A S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Miesto plėtros komitetas sudaromas Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai. Miesto plėtros komitetą (toliau – Komitetas) sudaro 8 Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Tarybos nariai. Komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Komitetas. Komitetas yra atskaitingas ir atsakingas Tarybai.

II. KOMITETO VEIKLOS KRYPTYS

1. Komitetas: 1.1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl: 1.1.1. Savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnijas ir jų ribų nustatymo; 1.1.2. Savivaldybės teritorijos plėtojimo, bendrojo plano ir jo pakeitimų, teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo ir jų pakeitimo; 1.1.3. Savivaldybės teritorijos ribų keitimo; 1.1.4. teritorijos raidos analizių, bendrųjų, ilgalaikių, ekologinių ir kitų programų; 1.1.5. Savivaldybės teritorijoje esančių objektų statybos, plėtimo ir regeneravimo, kraštovaizdžio, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos; 1.2. kontroliuoja Savivaldybės paminklų apsaugos ir projektavimo institucijų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos; 1.3. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl Savivaldybės bei tarptautinių investicinių ar strateginių trumpalaikių ir ilgalaikių programų, investicinių objektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ar kitokių finansavimo šaltinių, susijusių su teritorijų planavimu bei statybomis; 1.4. svarsto kitus klausimus, susijusius su išvardytais 1.1 punkte, o Tarybos ir mero pavedimu – ir su jais nesusijusius.

III. KOMITETO PIRMININKAS IR JO PAVADUOTOJAS (PAVADUOTOJAI)

2. Komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją (pavaduotojus) mero siūlymu skiria Komiteto nariai. 3. Komiteto pirmininku ir pavaduotoju negali būti meras ir jo pavaduotojai. 4. Iki Komiteto pirmininko paskyrimo pirmajam Komiteto posėdžiui vadovauja vyriausias pagal amžių Komiteto narys.

IV. KOMITETO DARBO TVARKA

5. Posėdis yra pagrindinė Komiteto veiklos forma. 6. Komiteto posėdžiai rengiami prireikus, ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba kartą per du mėnesius nuo paskutinio posėdžio atostogų metu. Įprasta posėdžių diena – antradienį 13.00 val. (paprastai tą savaitę, kuomet vyksta Tarybos posėdis, bet esant poreikiui – ir kitais antradieniais). Išskirtiniais atvejais posėdžio laikas gali keistis. 7. Posėdžiai šaukiami pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/3 Komiteto narių reikalavimu. Komiteto pirmininkas turi sušaukti posėdį, jeigu tai raštu (elektroniniu paštu) siūlo ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių. Jeigu komiteto pirmininkas per 7 dienas komiteto posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau 1/3 komiteto narių. 8. Savivaldybės departamentų, skyrių, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai ar dokumentų projektų rengėjai Komitetui medžiagą pateikia ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Komiteto posėdžio. 9. Apie posėdžio laiką ir darbotvarkę pranešama (elektroniniu paštu) visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, kartu elektroniniu būdu per Savivaldybės informacinę valdymo sistemą pateikiant svarstymo medžiagą. Komiteto posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komiteto posėdžio paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie papildomai į darbotvarkę įtraukiamus klausimus Komiteto nariai informuojami ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, kartu pateikiant svarstymo medžiagą. 10. Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi informuoti apie tai Komiteto padėjėją. 11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia komiteto pirmininko balsas. Jei komiteto pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Komiteto nario svarstomu klausimu pareikšta atskira nuomonė įrašoma į protokolą ir skelbiama kartu su Komiteto sprendimu. 12. Išimtiniais atvejais, kai reikalinga skuba, Komitetas gali priimti sprendimą rengti posėdį apklausos būdu, tačiau tik tuo atveju, jeigu apklausai pritaria ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. Posėdžio apklausos būdu darbotvarkė Komiteto nariams išsiunčiama ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, kartu elektroniniu būdu per Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą pateikiant svarstymo medžiagą. Posėdžio apklausos būdu darbotvarkė ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki apklausos paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Apklausą vykdo Komiteto padėjėja elektroniniu būdu, pateikiant balsavimo biuletenį. Išskirtiniais atvejais, kai dėl pateisinamų aplinkybių Komiteto narys negali dalyvauti posėdyje, turi teisę balsavimą pateikti raštiškai, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimo raštu biuleteniai turi būti gauti ne mažiau kaip viena valanda iki posėdžio pradžios. 13. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per tris dienas ir, pasirašius posėdžio sekretorei, pateikiamas pasirašyti pirmininkui. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komiteto posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Komiteto narys, norėdamas gauti posėdžio įrašą ar stenogramą, kreipiasi su prašymu į Komiteto narius, kurie dėl šio prašymo apsisprendžia Komiteto posėdžio metu. 14. Protokolo išrašai pateikiami pagal poreikį merui, Tarybai, Komitetams, Administracijos direktoriui bei padaliniams, Savivaldybės įmonėms per dieną po to, kai protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas. 15. Posėdžiai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, jei svarstomi asmeninio pobūdžio klausimai. Kai Komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, Komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje. Posėdžiuose gali dalyvauti iš anksto užsiregistravę arba Komiteto narių kviesti bei Komiteto sutikimą gavę įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės, žiniasklaidos atstovai bei atskiri asmenys. Komitetas pasilieka teisę atskirais atvejais aptarti klausimą ir priimti sprendimą dalyvaujant tik Komiteto nariams. 16. Komiteto narys turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis. Komiteto nario siūlymus svarsto visi dalyvaujantys posėdyje Komiteto nariai. Komiteto narių ar nario siūlymu klausimas gali būti įrašomas į kito (artimiausio) posėdžio darbotvarkę. 17. Komiteto narys turi teisę susipažinti su visais Komitete gautais dokumentais bei kita medžiaga, o prireikus jais naudotis savo veikloje. 18. Komiteto darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti ekspertai, visuomenės atstovai – seniūnaičiai, Komiteto kuruojamų visuomeninių komisijų pirmininkai arba juos atstovaujantys asmenys. Komiteto posėdžio pirmininkui ir komiteto nariams sutikus, jiems gali būti leidžiama kalbėti svarstomais, su jų veikla susijusiais, klausimais. Komitetas gali apriboti posėdyje dalyvaujančių kviestinių asmenų skaičių. 19. Komiteto sprendimai Savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms yra rekomendaciniai. Jie privalo būti įmonių, įstaigų, organizacijų apsvarstyti, o apie svarstymo rezultatus ir priemones, kurių imtasi, pranešama Komitetui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų arba per kitą ilgesnį Komiteto nustatytą laiką. 20. Komitetas turi teisę tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į Komiteto rekomendacijas. 21. Komitetas gali siūlyti Savivaldybės kontrolieriui organizuoti patikrinimus bei revizijas Administracijoje, Savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose. 22. Komitetas iš savo narių gali sudaryti pakomitečius ir išrinkti jų pirmininkus. Pakomitečių narių gali būti ne daugiau kaip trys. 23. Komitetas gali paskirti klausimo pranešėją, kuris rengia Komiteto nuomonę ir pristato Komiteto nariams.

V. KOMITETO SPRENDIMŲ PRISTATYMAS TARYBOS POSĖDYJE

24. Jei Komiteto sprendimas yra skirtingas nei rengėjų pateiktas Tarybos sprendimo projektas, Komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas Komiteto narys pristato Komiteto sprendimą/siūlymus Tarybos posėdyje ir kviečia Tarybos narius dėl jų balsuoti.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams