Struktūra ir kontaktai

Būsto administravimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, bendrasis telefono nr. 1664 arba +370 5 211 2000

Marius Žvinklis
L. e. skyriaus vedėjo pareigas


Oksana Mosina
Vyresnioji specialistė
Skyriaus gaunamos korespondencijos tvarkymas, personalo apskaita, finansų tvarkymas, strateginis planavimas


Olivija Bušmič
Praktikantė

Būsto administravimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Būsto administravimo skyriaus darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą;

3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;

2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus;

3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;

6. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

7. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę;

8. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

10. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

11. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;

12. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais;

13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Pastatų administravimo poskyris ❯❯❯
Natalija Kutyš
Poskyrio vedėja
Nėra darbe
Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimas


Giedrė Baranauskienė
Vyriausioji specialistė
Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė


Sonata Janušytė
Vyriausioji specialistė
Administratorių skyrimas/keitimas


Ligita Kunigėlytė
Vyriausioji specialistė


Juliana Riabenkaja
Vyriausioji specialistė


Tomaš Šymanel
Vyriausiasis specialistas
Administratorių veiklos kontrolė


Kristina Veiverytė-Vachninienė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe
Administratorių skyrimas/keitimas

Pastatų administravimo poskyris yra Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Pastatų administravimo poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI


Pagrindinis poskyrio uždavinys yra vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją organizuoja ir atlieka:

1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką;

1.2. neplanuotus bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 

2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl:

3.1. įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas;

3.2. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo;

3.3. daugiabučių namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui;

4. teikia Savivaldybės tarybai ir administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti;

5. skatina bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą ir inicijuoja paramos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikimą;

6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;

7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, keičiasi informacija, palaiko ryšius su valstybės įstaigų tarnautojais, miesto bendruomene daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų  valdymo klausimais;

8. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais.

Statinių naudojimo priežiūros poskyris ❯❯❯
Stasė Kvederienė
Poskyrio vedėja
Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimas


Marius Brigmanas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe


Evaldas Bruzga
Vyresnysis specialistas


Vaidas Gaurys
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe


Katažina Kailiuvienė
Vyriausioji specialistė


Erika Laiconienė
Vyriausioji specialistė


Romualdas Laurinaitis
Vyriausiasis specialistas


Tauras Varenbergas
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

Statinių naudojimo priežiūros poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO NUOSTATAI


Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą;

3. tvarko statinių naudojimo priežiūros dokumentų apskaitą;

4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

6. konsultuoja pastatų savininkus ir naudotojus, fizinius ir juridinius asmenimis statinių priežiūros klausimais;

7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones;

8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais;

9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;

10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais;

11. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;

12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams