Struktūra ir kontaktai

Civilinės metrikacijos skyrius

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

2334720

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Vilnius – laisvų, kūrybingų ir veržlių žmonių miestas. Gera gyventi, dirbti ir kurti gimtajam miestui.Myliu Vilnių nuo gimimo. Jaukios Vilniaus erdvės, draugiški ir sąmoningi žmonės mane nuteikia gyventi prasmingai ir pozityviai. Gera Vilniuje gyventi, svajoti, mylėti ir dirbti vilniečiams.


Dovilė Senulienė
Patarėja

Procesinių dokumentų teismams rengimas, teismų sprendimų dėl įvaikinimo, tėvystės nustatymo/nuginčijimo ir kt. vykdymas, interesantų konsultavimasDarbas vilniečiams – tai atsakomybė, suteikianti džiaugsmą būti reikalinga kasdien.

Jolanta Sabutė
Vyriausioji specialistė

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, paklausimų civilinės metrikacijos klausimais nagrinėjimas, atsakymų rengimasVilnius – atviras daugiakultūris miestas, tokį jį ir išsaugokime.

Silvija Chreptavičiūtė-Svilainienė
Vyriausioji specialistė


Vilnius – neįprastas, natūraliai ir lengvai tampantis vis artimesnis kiekvienam mūsų, miestas.

Rūta Pakalkaitė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Skyriaus vedėjos padėjėja; Informacijos teikimas interesantams, aptarnavimas telefonuKartą dviejų akmenskaldžių, dirbančių toje pačioje vietoje ir tą patį darbą, paklausė:  – Ką jūs darote? – Negi nematai? akmenis skaldau, – trumpai atkirto vienas. O antrasis išdidžiai ir iš lėto paaiškino: – Aš statau bažnyčią! Linkiu mums visiems, dirbant Vilniui, jaustis kaip antrasis akmenskaldys 😊

Saulius Savickas
Vyresnysis specialistas

Sutarčių su įmonėmis vykdymo priežiūra, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas


Civilinės metrikacijos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys


Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos informacinės sistemos (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.  


Metrikacijos informacinė sistema (MGVDIS) »

Skyriaus teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

Civilinės santuokos registracijos kalendorius »


INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusį 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), norime Jus informuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000 arba 1664, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
 • įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18 straipsnio 1–8 punktuose nustatytus civilinės būklės aktus;
 • sudaryti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pakeisti asmens vardą, pavardę;
 • išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Bendrųjų kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų duomenys, santuokos sudarymo data ir vieta, santuokos nutraukimo data ir vieta, mirties data ir vieta, mirties priežastis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, užsienio valstybės piliečio kelionės dokumento, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, dokumento galiojimo data, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, civilinės būklės akto įrašo numeris, sudarymo data ir vieta, įstaigos pavadinimas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo arba su juo susijęs kitas fizinis arba juridinis asmuo.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys: lytinė orientacija, pilietybė, tautybė.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c arba e punktais (t. y., (c) kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė arba (e) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas), taip pat Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. Jūsų duomenys Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje bus saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu kasmetiniu dokumentacijos planu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamiems archyvams.

Duomenų gavimo šaltiniai. Jūsų asmens duomenys renkami (gaunami) iš:

 • Jūsų pačių (duomenų subjekto), pateikus prašymą, skundą, pranešimą ir pan.;
 • kitų fizinių asmenų (trečiųjų šalių), Skyriaus kompetencijos klausimais susijusių su Jumis;
 • juridinių asmenų (trečiųjų šalių), pvz., iš VĮ „Registrų centro“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registro), konsulinių įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teismų, notarų, Lietuvos Respublikos bažnyčių (konfesijų), Lietuvos valstybės istorijos archyvo, užsienio valstybių institucijų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka, iš kitų juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų duomenų gavėjai. Jūsų duomenis teikiame kitiems duomenų gavėjams, kai tai Administraciją įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai, pvz., VĮ „Registrų centrui“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registrui), konsulinėms įstaigoms, teismams, ir t. t. Kitais atvejais, Administracija (Skyrius) gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui arba atidžiai įvertinusi ir įsitikinusi, jog yra užtikrintas duomenų teikimo ir gavimo teisėtas ir konkretus tikslas bei pagrindas, taip pat duomenų tvarkymo sąlygos, įtvirtintos BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje, ir prašoma pateikti ne daugiau duomenų, nei būtina tikslui pasiekti, taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės. Siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikomos visos reikiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, tam, kad Jūsų duomenys būtų apsaugomi nuo neteisėto praradimo, atskleidimo, sunaikinimo ir pan. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. Skyriaus darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja visą darbuotojo darbo laiką, taip pat galioja darbuotoją paskyrus į kitas pareigas bei pasibaigus darbo santykiams. Prieiga prie asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Skyriaus darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms ir pavedimams vykdyti. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu: raštu popieriuje, kompiuterinėje laikmenoje, dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, naudojantis elektroninės technikos ir kitomis priemonėmis, elektroninio pašto kataloguose. Tvarkant asmens duomenis neautomatiniu būdu, dokumentai susegami į bylas ir saugomi spintose, taip pat Skyriaus archyve. Tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, naudojamasi slaptažodžiais norint prisijungti prie informacinių sistemų. Dokumentai ir jų kopijos Skyriuje saugomi tinkamai ir saugiai, apribojant galimybę kitiems asmenims sužinoti tvarkomus asmens duomenis, t.y., nepaliekant atvirų dokumentų, taip pat įjungto kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, kuriais naudojantis galima atskleisti asmens duomenis darbuotojams, neturintiems teisės dirbti su konkrečiais asmens duomenimis, taip pat kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų teisės. Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad VMSA:

 • leistų susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis;
 • ištaisytų, papildytų netikslius arba neišsamius asmens duomenis;
 • ištrintų asmens duomenis;
 • perkeltų asmens duomenis;
 • apribotų duomenų tvarkymą;
 • turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 212 7532, el. p. ada@ada.lt);
 • galite pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 5) 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 40-223/18(3.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka tik pateikus nustatytos formos prašymą, patvirtinus savo asmens tapatybę atvykus į Konstitucijos pr. 3, Vilnius, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, tik prašymą pasirašius elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių įgyvendinimą galite rasti www.vilnius.lt

9. Skyrius, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės keitimą;

9.2. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, keičia, taiso, pildo, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.5. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo;

9.6. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.7. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.8. administruoja santuokų registravimo kalendorių;

9.9. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.11. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.12. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo, vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Skyriaus ir jo poskyrių kompetencijos klausimais;

9.13. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

9.14. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.15. nustatyta tvarka rengia dokumentacijos plano dalių apie Skyriaus ir jo poskyrių veiklą projektus;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.18. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas priskirtos veiklos klausimais;

9.19. organizuoja Skyriaus ir jo poskyrių veiklos dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;

9.20. saugo civilinės būklės aktų įrašus, įrašytus Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, tvarko jų apskaitą, rengia ataskaitas;

9.21. saugo Skyriaus ir jo poskyrių civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, sudaro bylų sąrašus ir archyvuoja, nustatyta tvarka perduoda atitinkamoms institucijoms nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.22. įrašo Skyriaus ir jo poskyrių ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.23. atrenka Skyriaus ir jo poskyrių dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, bylas naikinti, rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.24. užtikrina archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.25. priima ir registruoja Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ visus gaunamus ir siunčiamus Skyriaus ir jo poskyrių dokumentus, taip pat elektroninius dokumentus bei paskirsto pagal kompetenciją vykdytojams;

9.26. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ pagal kompetenciją formuluoja užduotis Skyriaus ir jo poskyrių atsakingiems vykdytojams ir kontroliuoja pavedimų vykdymą;

9.27. konsultuoja Skyriaus ir jo poskyrių darbuotojus priskirtos veiklos klausimais;

9.28. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.29. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus.

Civilinės būklės aktų registravimo poskyris ❯❯❯

Mano darbo diena – neretai pati gražiausia, jautriausia ir reikšmingiausia diena kito žmogaus gyvenime. Matydama mylinčius ir laimingus žmones, suprantu, koks nepakartojamas yra Vilnius. Džiaugiuosi, kad galiu būti jo dalimi.

Lina Biekšienė
Poskyrio vadovė

Poskyrio veiklos koordinavimas; Interesantų konsultavimas tėvystės pripažinimo ir kitais Poskyrio veiklos klausimaisVilnius turi savo dvasią, atspalvį. Tai nuostabiausias miestas, džiaugiuosi, kad dirbu Vilniuje vilniečiams. Esu laiminga, galėdama prisiliesti prie kiekvienos jaunos vilniečių šeimos susikūrimo.


Daina Černiauskienė
Vyresnioji specialistė

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą; Interesantų konsultavimas santuokų registravimo klausimaisVilnius įtraukiantis, veržlus, įvairialypis ir sparčiai augantis miestas! Gera ir prasminga augti kartu su mylimu, gimtuoju miestu.

Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė
Vyresnioji specialistė

Santuokų nutraukimo registravimas; Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitąDžiaugiuosi, kad esu Vilniaus dalis ir galiu įgyvendinti naujas idėjas ir atlikti svarbius darbus gyventojų labui. Nieko negali būti geriau už laimingus, kūrybingus ir besišypsančius žmones.

Lidija Kovienė
Vyresnioji specialistė

Gimimų registravimas, užsienio valstybėje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą"Aš lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka Neris su žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, vilnijančio Vilniaus, Tavęs mano meile tyra..." P. Širvys


Kristina Mačiekienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl santuokų įregistravimo ir užsienio valstybėje įregistruotų santuokų įtraukimo į apskaitą, gautų per el. sistemą MGVDIS, nagrinėjimasKatažyna Mazgelienė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Gimimų, tėvystės pripažinimų registravimas; Prašymų dėl užsienio valstybėje įregistruotų gimimų, santuokų ir ištuokų įtraukimo į apskaitą priėmimasVilnius – Lietuvos širdis. Joje yra dalelė ir manęs. Mano kredo dirbti Vilniui ir vilniečiams.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalintis mintimis apie savo darbus.

Žmones labiausiai suartina veikla (J. V. Gėtė).

Valentina Mirauskienė
Vyresnioji specialistė

Mirčių registravimas, užsienio valstybėje mirusių asmenų mirties įtraukimas į apskaitąVioleta Monkevič
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe


Vilnius man mielas, nes gimiau, užaugau ir gyvenu šiame mieste. Gyvenimą jaukiame Vilniuje ir darbą vilniečiams priimu kaip brangią dovaną.

Jūratė Pleškovienė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Užsienio valstybėje gimusių vaikų ir įregistruotų santuokų įtraukimas į apskaitą (prašymai gauti per LR konsulines įstaigas)Nuo Tauro kalno žvelgdama į mylimą Vilniaus miestą, apgaubtą tankiu medžių vainiku, Gedimino pilies bokštą, didingą Petro ir Povilo bažnyčią, išgirstu amžinų varpų gaudžiančius dūžius.

Olga Sapkevič
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Prašymų dėl santuokų įregistravimo priėmimas, santuokų projektų sudarymas


Civilinės būklės aktų registravimo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų ir kitų dokumentų išdavimo;

9.2. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, mirtį;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus;

9.5. administruoja santuokų registravimo kalendorių;

9.6. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.7. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.8. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.9. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.10. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.11. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.12. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.13. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus, gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.14. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.15. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.16. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.17. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.19. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris ❯❯❯

Malonu ir gera dirbti įvairiapusiam, spalvingam bei jaukiam miestui Vilniui, kurį vadinu savo namais.

Karolina Garjonytė
Poskyrio vedėja
Nėra darbe

Poskyrio veiklos koordinavimas; Interesantų konsultavimas Poskyrio veiklos klausimaisSmagu prisidėti nors mažyte dalele kuriant geresnį ir gražesnį Vilnių. Padėti vilniečiams įveikti kasdienius rūpesčius, susijusius su mano tiesioginiu darbu. Vilniečio šypsena – tai didžiausia padėka ir džiaugsmas.

Ramutė Manzurovienė
Patarėja

Išvadų dėl asmens duomenų ištaisymo, pakeitimo, papildymo civilinės būklės aktų įrašuose rengimas, įrašų atkūrimas, anuliavimas; Interesantų konsultavimas minėtais ir tautybių pakeitimo klausimaisDidžiuojuosi galėdama prisidėti prie mano gimtojo miesto kūrimo ir savo darbu atlyginti bent dalį to, ką jis man suteikė – šeimą, saugumą ir laisvę.

Ana Brazevič
Vyresnioji specialistė

Archyvinių dokumentų (civilinės būklės aktų įrašų) paieška Skyriaus archyve, duomenų perdavimas VĮ Registrų centrui, dokumentų rengimasSaulė Daunytė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, archyvinių dokumentų išdavimo priėmimas ir vykdymasMėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, – ar gali būti kas šauniau už tai?

Lucija Kačanovska
Vyresnioji specialistė

Korespondencijos tvarkymas, gautų/siunčiamų dokumentų registravimasVilnius – įvairiaspalvės istorijos ir kultūros židinys. Džiaugiuosi galėdama būti jo dalimi.

Janina Mačiulskienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką užsienio valstybėje nebuvimą, išdavimo priėmimas ir vykdymas; Skyriaus archyvo fondo tvarkos užtikrinimas pagal dokumentacijos planąVilnius man yra miestas, kuris jungia mus visus prasmingiems darbams.

Liucija Narauskienė
Vyresnioji specialistė

Išvadų dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo rengimas; Prašymų dėl asmenvardžių pakeitimo, gautų per el. sistemą MGVDIS, nagrinėjimasVilnius turi daug spalvų, jame įdomu gyventi ir dirbti vilniečiams.

Rasa Sabutė
Vyresnioji specialistė

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas per el. sistemą MGVDISVilnius visų mūsų namai, kuriuose turi būti šilta ir jauku, savitarpio pagarba ir supratimas.

Dalia Sivickienė
Vyresnioji specialistė

Išvadų dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo rengimas; Interesantų konsultavimas asmenvardžių pakeitimo klausimaisGera prisidėti prie gimtojo Vilniaus klestėjimo ir smagu dirbti miesto labui.

Zita Tomaševičienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo priėmimas


Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.2. rengia civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo bylas, surašo išvadas;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašų išrašus, civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, rengia atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.5. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, asmens vardo, pavardės pakeitimą;

9.6. praneša kitų miestų (rajonų) civilinėms metrikacijos įstaigoms ir kitoms įstaigoms apie asmens vardo, pavardės pakeitimą ar civilinės būklės įrašo pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą;

9.7. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda bylas Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.8. palaiko archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, tvarko ir įformina dokumentų saugojimo bylas, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.9. perduoda atitinkamoms institucijoms ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.10. įrašo ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.11. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą užbaigtų bylų apskaitą, saugojimą ir sunaikinimą;

9.12. priima ir tvarko gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją;

9.13. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.14. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.15. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus,

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.19. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.20. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.21. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.22. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams