Struktūra ir kontaktai

Eismo organizavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Kodėl aš kuriu Vilniui?
Gimtasis miestas tuo viskas ir pasakyta...
Rimantas Baravykas
Skyriaus vedėjas
Eismo saugumo gerinimas, eismo reguliavimo techninių priemonių įrengimo užtikrinimas


Tomas Kamaitis
Patarėjas


Vaida Bončkienė
Vyresnioji patarėja


Jurgita Mackonienė
Vyriausioji specialistė
Skyriaus inicijuojamų projektų priežiūra ir valdymas, viešųjų pirkimų planavimas


Žaneta Sreda
Finansininkė

Darbo laikas:
Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.


Vilniaus miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos informacija »

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai:
1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste;
3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą;
4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti;
5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą;
2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą;
3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas;
5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus;
6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti;
8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą;
9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;
10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti;
11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti;
12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus;
14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose;
16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais;
17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą;
19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu;
20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją;
21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus;
22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Eismo valdymo poskyris ❯❯❯
Eduardas Garbovskis
Poskyrio vedėjas


Oksana Daraškevičienė
Vyriausioji specialistė


Kastytis Lubys
Vyriausiasis specialistas


Rima Pečkienė
Vyriausioji specialistė

Eismo valdymo poskyris yra Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas
I-IV 7.30-16.30 val.
V 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15

Svarbiausieji Eismo valdymo poskyrio uždaviniai:
1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo organizavimo klausimais;
2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo organizavimo priežiūrą;
3. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. 

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros;
2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo organizavimo klausimais;
3. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo rengimą;
4. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu;
5. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
6. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
7. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus;
8. rengia specialiąsias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas;
9. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
10 rengia konkursų sąlygas ir sutartis su rangovais dėl gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, organizuoja konkursus ir dirba vertinimo komisijose;
11. derina su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
12. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
13. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
14. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais;
15. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
16. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
17. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
18. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms;
19. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Saugaus eismo poskyris ❯❯❯
Marius Maldeikis
Poskyrio vedėjas


Sigitas Kūjalis
Vyriausiasis specialistas


Anatolij Lopa
Vyriausiasis specialistas


Darius Mitrofanovas
Vyriausiasis specialistas


Andrius Strazdas
Vyriausiasis specialistas

Saugaus eismo poskyris yra Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas
I-IV 7.30-16.30 val.
V 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15

Svarbiausieji Saugaus eismo poskyrio uždaviniai:
1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo saugumo klausimais;
2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo saugumo priemonių įrengimą ir priežiūrą. 

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros;
2. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą;
3. rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina;
4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo saugumo klausimais;
5. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių rengimą;
6. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu;
7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
8. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
9. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo saugumu susijusius klausimus;
10. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
11. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
12. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais;
13. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
14. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
15. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
16. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms;
17. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ❯❯❯
Darius Aleknavičius
Generalinis direktorius

www.vilniausviesasistransportas.lt/lt/


Teisės ir personalo skyriaus vadovė Jurgita Putrimienė
[email protected]
Tel. (8 5) 239 4720 

Personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vadovė Greta Jezukevičienė
[email protected]
Tel. (8 5) 239 4705

Verkių transporto departamento vadovas Alfredas Mocka
[email protected]
Tel. (8 5) 273 8680 

Antakalnio transporto departamento vadovas Romanas Juodkazis
[email protected]
Tel. (8 5) 239 4753 

Viršuliškių transporto departamento vadovė Danutė Šliaužienė
[email protected] 
Tel. (8 5) 239 4734

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams