Struktūra ir kontaktai

Infrastruktūros skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Arūnas Visockas
Vyresnysis patarėjas
Vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas.


Ligita Stasė Byčienė
Padėjėja
Tvarko dokumentus Savivaldybės IDVS „@vilys“ ir kontroliuoja skyriaus užduočių vykdymą.


Irena Čepukoitė
Vyriausioji specialistė
Susisiekimo infrastruktūros objektų projektavimo valdymas.


Birutė Žarnauskienė
Ekonomistė

Infrastruktūros skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.


BPD Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga Vilnius

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES FINANSINĖ PARAMA: 

1. VILNIAUS SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO STATYBA NUO P. VIŠINSKIO G. IKI AUŠROS VARTŲ G. 

Įgyvendinimo terminas: 2005-2006 m.
Statybos darbų pradžia: 2005 m. rugsėjis; statybos darbų pabaiga: numatoma 2006 m. rugsėjo 25 d.
Projekto vertė – 23 mln. Lt (skirta finansinė parama – 20,9 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą ir apsaugoti senamiestį nuo neigiamo transporto poveikio, nutiesti 4 eismo juostų 1,09 km ilgio senamiesčio pietinį apvažiavimą nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g.
Objekto aprašymas: Vilniaus senamiesčio apvažiavimas prasideda nuo Aušros Vartų ir Geležinkelio gatvių sankryžos, eina greta geležinkelio ties Lapų ir K. Vanagėlio gatvėmis, kerta Rasų gatvę ir prie žydų genocido memorialinio skvero įsijungs į P. Višinskio gatvę.
Senamiesčio pietinio apvažiavimo trasą rasite čia
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

2. IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA - VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių.
Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama - 142,9 mln. Lt)
Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką.
Numatomą Vilniaus pietinio aplinkkelio trasą rasite čia
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

3. GELEŽINIO VILKO GATVĖS NUO MOKYKLOS GATVĖS IKI MOLĖTŲ PLENTO STATYBA 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m.
Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. birželį.
Projekto vertė – 43,8 mln. Lt (skirta finansinė parama - 22,7 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas šiaurinėje miesto dalyje, įrengti Geležinio Vilko g. tęsinį iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena (iki Vilniaus m. ribos).
Objekto aprašymas: bus nutiesta 1,98 km ilgio nauja gatvės atkarpa ir rekonstruota 0,5 km esamų gatvių, pastatytas 68 m ilgio pėsčiųjų viadukas ties Mokyklų g., trijose perėjose įrengtas šviesoforinis valdymas.
Numatomą statybos darbų teritorijos schemą rasite čia.
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

4. DARIAUS IR GIRĖNO G. VIADUKO PER GELEŽINKELĮ SU PRIEIGOMIS REKONSTRUKCIJA 

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m.
Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. gegužę.
Projekto vertė – 31 mln. Lt (skirta finansinė parama - 15,5 mln. Lt)
Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas, t.y. sumažinti eismo grūstis, avaringumą, vietiniam ir atvykstančiam transportui.
Objekto aprašymas: 116,7 m ilgio Dariaus ir Girėno gatvės viadukas bus rekonstruotas ir praplatintas iki 28,5 m, rekonstruotos ir praplatintos viaduko prieigose esančios Dariaus ir Girėno bei Švitrigailos gatvės, rekonstruota Dariaus ir Girėno bei Pelesos g. sankryža (bendras rekonstruotinų gatvių ilgis - 657 m).
Numatomą rekonstrukcijos darbų teritorijos schemą rasite čia.
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

8. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

8.1. koordinuoti miesto susisiekimo infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą;

8.2. atsižvelgiant į Savivaldybės strateginį veiklos planą užtikrinti miesto (susisiekimo komunikacijų) infrastruktūros plėtrą ir jos priežiūrą;

8.3. įgyvendinti investicinius miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, valstybės, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės bei kitomis lėšomis.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą;

9.2. rengia ir įgyvendina susisiekimo komunikacijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos ir struktūrinių fondų bei pagal Europos Sąjungos paramos programas;

9.3. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;

9.4. išduoda leidimus kasinėjimo darbams ir eismo apribojimams dėl tinklų klojimo ir pastatų statybos;

9.5. priima baigtus dangų atstatymo darbus po inžinerinių tinklų paklojimo pagal išduotus leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams;

9.6. administruoja miesto paviršinių nuotekų tinklų eksploataciją ir remontą;

9.7. dalyvauja komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti;

9.8. kaupia ir sistemina gatvių, aikščių ir tiltų archyvinius dokumentus;

9.9. organizuoja ir vykdo Skyriaus strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;

9.10. suderinęs su SĮ „Susisiekimo paslaugos“, rengia ir teikia Administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui planus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti;

9.11. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;

9.12 rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui;

9.13 vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą;

9.14. kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą;

9.15. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje;

9.16. rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms;

9.17. rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai;

9.18. vykdo einamąją finansų kontrolę;

9.19. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, teikia ketvirtines ir metines išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, rengia ataskaitą apie Programos lėšų panaudojimą pasibaigus finansiniams metams;

9.20. organizuoja miesto fontanų priežiūrą, remontą ir naujų statybą;

9.21. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas;

9.22. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

9.23. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.24. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;

9.25. teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją;

9.26. konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.27. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtas savivaldybės įmones: UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, UAB „Vilniaus apšvietimas“;

9.28. teikia duomenis Administracijos Viešųjų pirkimų skyriui apie vykdomus viešuosius pirkimus (biudžetiniais metais planuojamų vykdyti pirkimų sąrašą, prašymą atlikti viešąjį pirkimą, pirkimo techninę specifikaciją, specifinius kvalifikacijos reikalavimus, atsakymus ir (ar) argumentuotas išvadas į klausimus ir (ar) reikalavimus, susijusius su pirkimo objektu pagal kompetenciją).


Eksploatacijos poskyris ❯❯❯
Gintautas Kazimieras Niaura
Poskyrio vedėjas


Ateitis priklauso tik nuo tavo ryžtingų veiksmų


Raimondas Jacunskas
Patarėjas


Viktorija Kaušylienė
Vyriausioji specialistė


Olga Lapinskienė
Vyriausioji specialistė


Loreta Motiejūnienė
Vyriausioji specialistė


Jurgita Palionienė
Vyriausioji specialistė


Judita Repšienė
Vyresnioji specialistė


Regina Stasiūnienė
Vyriausioji specialistė


Povilas Stelmokas
Vyriausiasis specialistas

Eksploatacijos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:
8.1. eksploatuoti, tvarkyti, remontuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus;
8.2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą;
8.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus politiką susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos klausimais. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo takų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) eksploataciją, priežiūrą, remontą;
9.2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;
9.3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos darbus;
9.4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir remontuoti;
9.5. dirba darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus;
9.6. administruoja gatvių avarinės tarnybos darbą;
9.7. administruoja miesto lietaus nuotekų tinklo eksploataciją ir remontą;
9.8. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą;
9.9. administruoja eismo įvykių metu miesto turtui padarytos žalos išieškojimą iš kaltininkų;
9.10. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą;
9.11. organizuoja miesto fontanų priežiūrą, remontą ir naujų statybą;
9.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
9.13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
9.14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;

Projektavimo poskyris ❯❯❯
Sonata Čapienė
Poskyrio vedėja


Jaroslav Kliukovski
Patarėjas
Švietimo įstaigų plėtra, projektavimas, statybos projektų planavimas bei jų įgyvendinimas.


Danguolė Baleišytė
Vyriausioji specialistė
Administruoti susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo sutartis


Gerda Bareikienė
Vyriausioji specialistė


Ilona Lankininkienė
Vyriausioji specialistė


Asta Pugačiauskienė
Specialistė


Ernestas Šlepetis
Vyresnysis specialistas


Rita Usonienė
Vyriausioji specialistė
Rašytinių pritarimų išdavimas ir projektų tikrinimas Infostatyboje


Regina Vaišnoraitė
Vyriausioji specialistė

Projektavimo poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:
8.1. skatinti miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas;
8.2. įgyvendinti miesto susisiekimo infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis;
8.3 planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą ir įgyvendinimą;
8.4. pagal kompetenciją dalyvauti Skyriaus politikos susisiekimo komunikacijų projektavimo klausimais formavime. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. rengia paraiškas susisiekimo infrastruktūros projektų Europos Sąjungos investicijų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui;
9.2. vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą;
9.3. kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą;
9.4. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje;
9.5. rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai;
9.6. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas: rengia projektavimo užduotis, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, priima atliktas projektavimo paslaugas, teikia projektavimo medžiagą darbų vykdymo konkursams rengti;
9.7 administruoja susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo sutartis;
9.8. teikia siūlymus dėl susisiekimo infrastruktūros techninių projektų rengimo;
9.9. vykdo einamąją finansų kontrolę;
9.10. teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems susisiekimo infrastruktūros projektams įgyvendinti;
9.11. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio miesto infrastruktūros objektams vystyti;
9.12. pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti;
9.13. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;
9.14. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Poskyrio veiklą.

Statybos poskyris ❯❯❯
Danguolė Pakalniškytė
Poskyrio vedėja
Susisiekimo komunikacijų statyba


Živilė Dabriškienė
Vyriausioji specialistė


Reda Pileckaitė
Vyriausioji specialistė
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų administravimas


Vladas Politika
Specialistas


Ąžuolas Steponavičius
Vyriausiasis specialistas


Sigitas Šakalys
Vyriausiasis specialistas
Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo ir remonto darbų administravimas


Vytautas Tumasonis
Vyriausiasis specialistas
Gatvių apšvietimo elektros tinklų priežiūra ir jų plėtros administravimas.

Statybos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:
8.1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant vietinių kelių (gatvių), transporto statinių statybos, rekonstravimo darbus;
8.2. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, remonto klausimais;
8.3. užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statybą, rekonstravimą;
8.4. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų įrengimą ir priežiūrą;
 8.5. teikti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengti paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gauti mokėjimo dokumentus bei teikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja vietinės reikšmės kelių (gatvių), transporto statinių statybą, rekonstrukciją;
9.2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;
9.3. organizuoja gatvių apšvietimo įrengimą bei priežiūrą;
9.4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus susisiekimo komunikacijų, gatvių apšvietimo klausimais;
9.5. teikia viešųjų pirkimo dokumentaciją techniniais klausimais dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, gatvių apšvietimo įrengimo bei priežiūros;
9.6. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl gatvių apšvietimo priežiūros skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
9.7. dirba vietinės reikšmės kelių (gatvių), transporto statinių apžiūrų, renginių (susirinkimo) apžiūrų komisijose;
9.8. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
9.9. rengia trišales sutartis su rangovais dėl gatvių apšvietimo tinklų įrengimo su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, organizuoja konkursus;
9.10. peržiūri su susisiekimo komunikacijų ir gatvių apšvietimo susijusius projektus;
9.11. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
9.12.pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams- ataskaitą apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą;
9.13. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
9.14. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
9.15. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
9.16. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

UAB „Grinda“ ❯❯❯
Andrius Griškevičius
Direktorius

http://www.grinda.lt/

Įmonės kodas 120153047

UAB „Vilniaus apšvietimas“ ❯❯❯
Andrius Deimantas
Direktorius

vilniaus_apsvietimas.png http://www.vilniausapsvietimas.lt 

Juridinio asmens kodas 120125820
PVM mokėtojo kodas LT201258219 

 Darbo laikas:
I – IV 7.00 – 16.00
V 7.00 – 14.45
Pietūs 11.00 – 11.45

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ❯❯❯
Saulius Barauskas
Direktorius

http://vilniausvystymas.lt


 

Administracijos darbo laikas:
I-IV 07:30 – 16:30 V 07:30 – 15:15
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45


A. s. LT407044060000304637
AB SEB bankas PVM mokėtojo kodas LT100000005418
Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius, Lvovo g. 25 Savivaldybės dalis – 100 %.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams