Struktūra ir kontaktai

Investicinių projektų valdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Eglė Daunorienė
Vyriausioji specialistė


Kristina Galiauskienė
Vyriausioji specialistė


Saulius Greičius
Vyriausiasis specialistas


Regina Katkevičienė
Vyriausioji specialistė


Giedrius Kavaliauskas
Vyriausiasis specialistas

Investicinių projektų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.


Investicijų projektai » 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
1. vykdyti bendrą Administracijos ir pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės, tarptautinių ar kitų investicijų fondų ir programų (toliau – projektų finansavimo programos) lėšomis, koordinavimą;
2. koordinuoti Administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų inicijuojamų ir įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų, projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus Savivaldybėje, užtikrinant tinkamą projektų finansavimo programų investicijų panaudojimą ir administravimą, vykdyti šių projektų stebėseną;
3. vykdyti Administracijos struktūrinių padalinių informavimą apie Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo, projektų finansavimo programų lėšomis, galimybes. 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vadovaudamasis Projektų valdymo metodika Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdo šias funkcijas:
1. atlieka projektų finansavimo programų paiešką, jų analizę ir teikia informaciją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
2. analizuoja ir teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl projektų finansavimo programų reikalavimų;
3. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių planuojamus projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties projektų finansavimo programų reikalavimams;
4. koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus;
5. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vilniaus regiono plėtros planą;
6. dalyvauti įgyvendinant Projektų valdymo metodiką ir Savivaldybės Projektų valdymo politiką;
7. dalyvauti formuojant Vilniaus miesto investicijų politiką;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, investicines programas ir kitus dokumentus;
9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų įgyvendinimo;
10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus pagal tarptautines programas, atlieka šių projektų stebėseną;
11. pagal kompetenciją rengia arba organizuoja Administracijos projektų dokumentų rengimą;
12. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinių ir Savivaldybės darbo grupių, komitetų, komisijų bei inicijuojamų, įgyvendinamų projektų valdymo struktūros dalyvių veikloje;
13. pagal kompetenciją atlieka planuojamų rengti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis ekonominį ir socialinį vertinimą;
14. pagal kompetenciją administruoja Administracijos vykdomus Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektus, rengia veiklos ataskaitas;
15. pagal kompetenciją vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, atlieka projektų stebėseną, rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja ir dalyvauja sprendžiant problemas, susijusias su projektų finansavimo programų planavimu ir investicijomis;
16. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie Savivaldybės projektų, kuriems vykdyti skirtos projektų finansavimo programų investicijos, įgyvendinimą;
 17. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūrinius padaliniais, įstaigomis ir įmonėmis bei pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją projektų finansavimo programų lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
18. analizuoja ir apibendrina informaciją apie projektų finansavimo programų projektų rengimą, įgyvendinimą ir investicijų panaudojimą, pagal poreikį rengia ir teikia ataskaitas;
19. bendradarbiauja su Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas administruojančiomis institucijomis ir teikia joms informaciją ir pasiūlymus apie Savivaldybės planuojamus ir įgyvendinamus projektus;
20. pagal kompetenciją nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis;
21. rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, organizuoja ir skelbia paslaugų pirkimo konkursus Savivaldybės nustatyta tvarka;
22. kuruoja Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą;
23. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos nariams, struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms;
24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
25. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei struktūrinių padalinių įsakymų projektus;
26. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Savivaldybės archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
27. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas ❯❯❯
Laima Kaušpadienė
Vadovė

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas yra Investicinių projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 126224832. Dalininkai:  Vilniaus m. savivaldybė, VU, VGTU, Lietuvos lazerių asociacija, UAB “Alna Group“. Savivaldybės dalis - 30 proc.


http://www.sunrisevalley.lt

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras (VILNIUS TECH PARK) ❯❯❯
Darius Žakaitis
Direktorius

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras (VILNIUS TECH PARK) yra Investicinių projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 303371309. Dalininkų skaičius – 5. Savivaldybės – 20 proc.


http://www.vilniustechpark.com/

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas ❯❯❯
Saulius Arelis
Direktorius

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas yra Investicinių projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 126.090.582.  Dalininkų skaičius – 13. Savivaldybės dalis – 7,69 proc.


http://www.vitp.lt/lt/

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams