Struktūra ir kontaktai

Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius

jaunimas@vilnius.lt

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Dėl Vilniaus miesto kartu su Jaunais žmonėmis! 

Vidmantas Mitkus
Jaunimo reikalų koordinatorius (skyriaus vedėjas)
Nėra darbe


Niekada nenustok mokytis

Artūras Sirajevas
Patarėjas

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, vaikų vasaros stovyklosVaida Sakalinskienė
Vyriausioji specialistė

Pavaldžių įstaigų kuravimasEvelina Daugerdė
Vyresnioji specialistė

Jaunimo politikos programosViačeslavas Dovliaševičius
Finansininkas

Skyriui pavaldžių įstaigų biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo ir vykdymo koordinavimasVilma Markevičė
Vyresnioji specialistė

Neformalusis vaikų švietimasEvelina Petrovskaja
Vyresnioji specialistė

Neformalusis vaikų švietimas


Jaunimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:
 1. VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centrastras Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas Justiniškių g. 62A, Vilnius
 7. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ Saltoniškių g. 21, Vilnius
 8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Architektų g. 86, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ Šiaulių g. 8, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ Architektų g. 224, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ Viršuliškių g. 34, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ Kalvarijų g. 156, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ Ukmergės g. 221, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 16. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas Minties g. 56, Vilnius
 17. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių g. 109A, Vilnius
 18. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes" Šopeno g. 3, Vilnius
 19. Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras Antakalnio g. 84 A, Vilnius

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Jaunimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.
2.  Skyriaus paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti jaunimo teisių apsaugą: rengti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu, jaunimo organizacijomis su jaunimu dirbančiomis įstaigomis.
3.  Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
4.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu įstatymu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais,  kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais.
5. Skyrius vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – jaunimo teisių apsaugą.
6.  Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius“.
7. Skyrius negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.
8.  Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.
9.  Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:
10.1.  koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje;
10.2.  teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus; 10.3.  užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
10.4.  teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje;
10.5.  bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais. 

11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;
11.9. koordinuoja Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;
11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą;
11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą;
11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste;
11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą;
11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;
11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas);
11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus;
11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.25.  užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.26.  atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas. 

III. SKYRIAUS TEISĖS
12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
12.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių Skyriaus kompetencijos klausimais;
12.2. Administracijos vadovybės, Administracijos direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje;
12.3. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, tvirtinti atliktų darbų (paslaugų) aktus pagal Skyriaus kompetenciją;
12.4. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus, sudaryti darbo grupes (tarp jų ir papildomai apmokamas) sprendžiamiems klausimams nagrinėti ir programoms (projektams) rengti;
12.5. gauti iš Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, pavesti jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
12.6. dalyvauti tarptautinėse programose, bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;
12.7. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų,  kitų teisės aktų, nustatančių jaunimo politikos veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
12.8. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
12.9. kelti savo kvalifikaciją naudodami valstybės arba Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitas teisėtas lėšas. 13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

 IV. SKYRIAUS sandara ir valdymas
14.  Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius. 

V. SKYRIAUS darbo organizavimas
15.  Skyriaus darbas organizuojamas pagal Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengiamus ir tvirtinamus Skyriaus darbo planus. Sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės.
16.  Gyventojų ir juridinių asmenų pasiūlymai, skundai, paklausimai ir prašymai nagrinėjami Savivaldybės nustatyta tvarka.
17.  Skyriaus darbuotojai Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus rengia ir derina Savivaldybės tarybos bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytomis tvarkomis.
18.  Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS
19.  Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
20.  Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas.
21.  Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.  Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
23.  Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 ______________  

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras ❯❯❯
Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai ❯❯❯
Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas ❯❯❯
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ ❯❯❯
Žavinta Pašiulevičė
L. e. direktoriaus pareigas

Centrinė Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ būstinė (SPOTAS)
V. Šopeno g. 3, Vilnius
Tel. +370 652 69717
Organizacijos bendras el. p. info@ajcmes.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Mes patys“
Šviesos g.16, Vilnius (Grigiškių Šviesos gimnazijos pastatas).
Tel. +370 614 90780
El. p. mespatys@ajcmes.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Vaga“
Pergalės g. 13, Vilnius
Tel. +370 623 11306
El. p. vaga@ajcmes.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Olimpija“
Gerosios Vilties 1A, Vilnius
Tel. +370 600 28095 
El. p. olimpija@ajcmes.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas“
Konduktorių g. 4, Vilnius
Tel. +370 676 91940
El. p. savaskampas@ajcmes.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Kimaras“
Bitėnų g. 3E, Vilnius
Tel. +370 665 04582
El. p. kimaras@ajc.lt 

Atvira jaunimo erdvė „Ponamis“
Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius
Tel. +370 606 83144
El. p. ponamis@ajc.lt

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras ❯❯❯
Vilniaus saugaus miesto centras ❯❯❯
Vilmutė Butavičienė
L. e. direktoriaus pareigas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ ❯❯❯
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ ❯❯❯
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ ❯❯❯
Dalia Simončikienė
L. e. direktoriaus pareigas

Įmonės kodas 291664760

https://klubaskregzdute.lt

FB vjklubas

Šiaulių g. 8, Vilnius

Trakų g. 8-3, Vilnius
Palangos g.1/Pylimo g. 10, Vilnius

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ ❯❯❯
Rima Jurevičiūtė
L. e. direktoriaus pareigas

Įmonės kodas 191664421 https://www.satrijosklubas.lt FB satrijosklubas Mob. +370 673 90019 Mob. +370 673 90069 El. p. info@satrijosklubas.lt
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ ❯❯❯
VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras ❯❯❯

Sostinės vaikų ir jaunimo centras – savivaldybės įsteigta, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga.

Duomenys apie Sostinės vaikų ir jaunimo centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 305956699.

Tel.: (8 5) 273 33 33, (8 5) 272 56 51

centras@svjc.lt, info@svjc.lt

https://svjc.lt/

VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras ❯❯❯
Gabija Kalendraitė
L. e. direktoriaus pareigas

Įm. kodas: 124362553 

Darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais 9.00 - 18.00 val.

http://www.savanoriucentras.lt

+370 610 19686

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui ❯❯❯
Aleksandras Ustinovas
Klubo prezidentas

Įmonės kodas: 125453454 http://www.policeclub.lt
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinys Vilniaus g. 6, Grigiškės 27101 Tel. 8 603 54587 El. p. pk.grigiskes@gmail.com
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ ❯❯❯
Irma Asakavičienė
L. e. direktoriaus pareigas

Įmonės kodas 191664389 

  http://www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt 

 FB klubas.meteoras 

 Mob. 8 608 09721

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ ❯❯❯
Vilniaus jaunųjų turistų centras ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams