Struktūra ir kontaktai

Klientų aptarnavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

2112000

Vitalij Mosin
Skyriaus vedėjas


Antanas Gadeckis
Vyresnysis patarėjas


Ineta Mikulskienė
Projektų vadovė


Renata Valiūnaitė-Kižienė
Specialistė

Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

Dokumentų valdymo poskyris ❯❯❯

Dokumentų valdymo poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. administruoja Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

9.2. redaguoja Savivaldybėje rengiamus dokumentus: Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų projektus, jų priedėlius ir priedus. Savivaldybės įmonių ir įstaigų įstatus, Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų raštus;

9.3. prireikus perkelia į DVS „@vilys“ suredaguotus Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.4. pateikia rengėjams mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų patvirtintus nuorašus;

9.5. registruoja DVS „@vilys“ mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus;

9.6. registruoja DVS „@vilys“ pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus;

9.7. įkelia registruotus Administracijos direktoriaus norminio pobūdžio įsakymus į Teisės aktų registrą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

9.8. kartu su Administracijos Inovacijų ir technologijų grupe tvarko DVS „@vilys“ Savivaldybės teisės aktų aktualiąją redakciją;

9.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų nuorašus ar kopijas;

9.10. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams įvairiais kalbos kultūros, raštvedybos, Savivaldybės teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

9.11. nustatyta tvarka rengia dokumentus (mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus, sutartis ir susitarimus) valstybiniam saugojimui;

9.12. vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymus poskyrio veiklos klausimais.

Informacijos poskyris ❯❯❯
Žygimantas Žvinys
Poskyrio vadovas
Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimas


Alina Guobienė
Specialistė
Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais


Gražina Malyševa
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Silvija Žemaitienė
Specialistė


Mindaugas Žiliukas
Specialistas


Rita Citukienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Diana Legeckaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Justina Marcinauskaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Dominyka Mediancevaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Greta Pavlovskaja
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Rasa Rinkevičienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė
Nėra darbe


Janina Šamanina
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Karolina Žvinė
Telefonu aptarnaujanti operatorė

Informacijos poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) 

Informacijos poskyrio teikiamos paslaugos:
 1. Klientų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais; 
 2. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas;
 3. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas;
 4. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos;
 5. Pažymos apie Vilniuje deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;
 6. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas;
 7. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas.

Teikia klientams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, klientų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamas administracines paslaugas ir jų procedūras;
 1. administruoja ir vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas;
 2. administruoja ir išduoda leidimus patekti į Savivaldybės pastatą;
 3. teikia informaciją trumpuoju telefonu 1664;
 4. vykdo klientų aptarnavimo kokybės apklausas (anketavimą).

Vieno langelio poskyris ❯❯❯
Aldona Eleonora Eidukonytė
Poskyrio vadovė


Alina Jociutė
Specialistė
Nėra darbe


Vaiva Kirsnienė
Specialistė


Gražina Pečiulienė
Specialistė


Gintarė Pračkaitienė
Specialistė
Teikti siūlymus dėl Savivaldybėje gautų ir siunčiamų dokumentų registravimo proceso optimizavimo.


Dalė Rimkevičienė
Specialistė


Paulius Ruzgus
Specialistas


Justinas Šemelis
Specialistas


Rita Treinytė
Specialistė


Egidijus Vitėnas
Specialistas


Žydronė Zdanavičienė
Specialistė

Vieno langelio poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. Pagal darbo vietų reglamentuose nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;
2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
3. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas;
4. Teikia interesantams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
5. Pagal darbo vietų reglamentuose priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas interesantams;
6. Priima korespondenciją Savivaldybės administracijos skyriams ir Savivaldybės vadovybei;
7. Priima, paskirsto ir registruoja korespondenciją gautą Savivaldybės elektroniniu paštu [email protected]

Žemės ūkio poskyris ❯❯❯
Gedas Šaltinis
Poskyrio vedėjas


Irina Choružienė
Vyriausioji specialistė


Rimas Mišinis
Vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientai aptarnaujami:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais: 7.30 - 17.00 val.
Penktadieniais: 7.30 - 15.45 val.


Žemės ūkio poskyrio teikiamos paslaugos ir specifikacijos

Siekiant kokybiško ir greito asmenų aptarnavimo, informuojame, kad Jūs galite pateikti pastabas, paklausimus ar pasiūlymus žemės ūkio poskyriui [email protected]


VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS, KOORDINUOJANČIOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 1111, faks. +370 (5) 239 1212
http://www.zum.lt 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
V. Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 266 0601
http://www.vic.lt

ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. koordinuoti ir teikti interesantams valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas;
2. atsižvelgiant į gyventojų pateiktas pastabas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio funkcijų teikimo tobulinimo;
3. teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
4. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl žemės ūkio paslaugų teikimo tvarkos ir suteiktų paslaugų kokybės;
5. tvarko Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo valdų registrus;
6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą;
7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno gamybos kvotų administravimą;
8. vykdo žemės ūkio technikos registraciją.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams