Struktūra ir kontaktai

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Tatjana Rusenko
Skyriaus vedėja
Nėra darbe


Giedrė Ūdraitė
Patarėja
Atitikties pareigūnė


Božena Bevza
Vyriausioji specialistė


Renata Jašinskienė
Vyriausioji specialistė

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1. nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės veiklos srityse;
2. rengia, atnaujina ir įgyvendina korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
3. atlieka Savivaldybės norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
4. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje bei jos valdomose įmonėse ir Įstaigose dirbantys asmenys, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas turintys prievolę teikti privačių interesų deklaracijas, vykdo šio įstatymo reikalavimus;
5. teikia privalomas rašytines išankstines rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo;
6. pagal kompetenciją vykdo priemones, skatinančias personalo elgesio ir etikos normų laikymąsi;
7. nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pranešimus ar vertina iš kitų šaltinių gautą ar sužinotą informaciją apie galimus pažeidimus;
8. administruoja Savivaldybės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, užtikriną asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;
 9. kontroliuoja darbo tvarkos ir elgesio taisyklių laikymąsi Savivaldybėje, taip pat jos valdomų įmonių ir Įstaigų vadovų darbo drausmę;
10. organizuoja ir atlieka asmenų, dirbančių Savivaldybėje, taip pat Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
11. dalyvauja įgyvendinant lygių galimybių ir patyčių prevencijos politiką Savivaldybėje;
12. Skyriaus veiklos klausimais konsultuoja Savivaldybės darbuotojus ir valstybės tarnautojus, Savivaldybės valdomų įmonių ir Įstaigų vadovus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams