Struktūra ir kontaktai

Licencijavimo ir leidimų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Darbo laikas: 7.00 - 16.00 val. penktadieniais: 7.00 - 14.45 val. pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu;

8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo ir leidimų išdavimo, srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą.

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas:

9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimu, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu;

9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis klausimais, susijusiais su verslo organizavimu, prekyba ir paslaugų teikimu;

9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;

9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;

9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo organizavimo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo;

9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus;

9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas);

9.1.8. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui, kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas.

9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais;

9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, jų papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

9.2.4. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais;

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Prireikus atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;

9.2.6. administruoja Licencijų informacinėje sistemoje duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.2.7. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Administracijos Finansų ir ekonomikos skyriui dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;

9.2.8. rengia ir derina Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.2.9. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių;

9.2.10. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo Tarybos 2012-03-21 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl licencijos neišdavimo.

                      9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas:

9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje;

9.3.2. administruoja leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.3.5. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti komisijos posėdžius;

9.3.6. nagrinėja paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo;

9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.3.8. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.3.9. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms;

9.4.priima ir konsultuoja asmenis su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

9.5. vykdo Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

 

Reklamos poskyris ❯❯❯
Darius Paulius Vizgirda
Poskyrio vedėjas


Rūta Jakimavičienė
Vyriausioji specialistė


Raimonda Jokšaitė
Vyriausioji specialistė


Nijolė Simanavičienė
Vyriausioji specialistė

Reklamos poskyris yra Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje;

8.2.  administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas ) Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje.

9. Poskyris vykdo šias funkcijas:

9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo;

9.2. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdžius;

9.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais;

9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.7. teikia siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.9. tvarko poskyrio archyvą;

9.10. rengia leidimų įrengti išorinę reklamą projektus ir administruoja duomenis apie išduotus leidimus Licencijų informacinėje sistemoje;

9.11. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.12. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus  ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

Verslo poskyris ❯❯❯
Simona Bagdanavičė
Vyriausioji specialistė


Vida Bernotienė
Vyriausioji specialistė


Viktorija Karmaza
Vyriausioji specialistė


Eglė Sadaunykienė
Vyriausioji specialistė


Indrė Venskūnaitė
Vyriausioji specialistė


Natalija Žuravliova
Vyriausioji specialistė

Verslo poskyris yra yra Licencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo, formuojant verslui palankią aplinką, nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.2. rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu,  vietinės rinkliavos nustatymu;

8.3. bendradarbiauti su asocijuotomis verslo struktūromis formuojant palankią aplinką verslui.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų projektus dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo ir kitais klausimais;

9.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Poskyrio kompetenciją. Bendradarbiauja su asocijuotomis verslo struktūromis prekybos  ir paslaugų teikimo srityje;

9.3. analizuoja juridinių arba fizinių asmenų, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių veikla, paraiškas ir pateiktus dokumentus;

9.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.5. rengia ir išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas);

9.6. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

9.7. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas;

9.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo;

9.9. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus;

9.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą;

9.11. įkelia į Licencijų informacinę sistemą duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.12. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.13. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo;

9.13. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

9.14. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo, mugių rengimo;

9.15. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus;

9.16. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui ir kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas;

9.17. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.18. vykdo Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams