Struktūra ir kontaktai

Miesto aplinkos skyrius

Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Tikiu, kad kartu mes galime puoselėti, mylėti, auginti Vilniaus miestą. Siekti tokio rezultato, kad miestas būtų švariausias, žaliausias, unikaliausias, mieliausias širdžiai ir kviečiantis kiekvieną čia atvykti ir jį pamilti.


Gintautas Runovičius
Skyriaus vedėjas


Virgilija Stankevičienė
Padėjėja

Kontroliuoja Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ skyriaus užduočių vykdymą, registruoja tarnybinius pranešimus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais.Nėra nieko, ko negalima būtų įveikti darbu (Džordanas Brunas).


Evilin Lubienė
Patarėja
Nėra darbe

Programų administravimas, skyriaus vidaus kontrolė, duomenų valdymasOlga Stravinskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Strateginis planavimas, finansų valdymasRenata Viršilaitė
Finansininkė
Nėra darbe

Finansų tvarkymas, strateginis planavimas, Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

MIESTO APLINKOS SKYRIUS atsakingas už Všį ,,Vilniaus miesto parkai" ir Pavilnių-Verkių regioninio parko direkciją.


Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse »

Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai:

1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą;
2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą;
3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą;
4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą;
5. organizuoti fontanų priežiūrą;
6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą;
7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą;
8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga;
9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą;
10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą;
11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais;
2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;
3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus;
4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą;
5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą;
6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą;
7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus;
8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris ❯❯❯
Inutė Neverovskienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos organizavimas. Koordinuoja triukšmo, monitoringo priemonių įgyvendinimą, leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius miško ir ne miško žemėje.Rasa Lozoraitienė
Patarėja

Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas, įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą ir Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatusTomas Buckus
Aplinkos apsaugos inžinierius

Sutarčių ir užsakymų su rangovinėmis organizacijomis (ne miško žemėje) rengimas ir jų koordinavimas.Jaroslavas Čaplia
Vyriausiasis specialistas

Želdinių būklės vertinimas, jų tvarkymo ir priežiūros organizavimas Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Naujininkų, Vilkpėdės Panerių, Grigiškių seniūnijose.Vaiva Gudienė
Aplinkos apsaugos inžinierė

Želdinių tvarkymas ir priežiūra priskirtose seniūnijose.Vilnius gyvas, žalias ir šiuolaikiškas, todėl čia smagu gyventi ir dirbti.

Vilmantas Maluiška
Aplinkos apsaugos inžinierius

Želdinių tvarkymas ir priežiūra priskirtose seniūnijose.Ilona Misiūnė
Vyriausioji specialistė

Valakupių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Ona Motiejūnaitė
Ekologė

Visuomenės ekologinis, aplinkosauginis švietimasSimonas Noreika
Aplinkos apsaugos inžinierius


Emilis Tamošiūnas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Triukšmo ir Oro kokybės programų kuravimas, Sosnovskio barščių naikinimo darbų organizavimas.Algimantas Urbonas
Aplinkos apsaugos inžinierius

Prašymų sklypuose, kuriuose numatomi statybos darbai, nagrinėjimas.Šarūnas Bazys
Miškininkas

Pavilnių girininkijos ir dalies Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Rimantas Gricius
Miškininkas

Vingio girininkijos ir dalies Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Maiklas Mikulskis
Miškininkas

Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.


Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę;
2. Bendradarbiauti su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ir įstaigomis dėl želdynų ir viešųjų erdvių įrengimo ir priežiūros;
3. Organizuoti ir atsakyti už medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, inventorizavimą, kirtimą, genėjimą, persodinimą, medžių, krūmų ir miesto gėlynų sodinimą, priežiūrą ir globą;
4. Organizuoti Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų ir miško parkų priežiūrą;
5. Kuruoti ir kontroliuoti viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ veiklą.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. Teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės gerinimo klausimais;
2 Pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, pagal Aplinkos ministerijos nustatytą Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų tvarką.
3. Organizuoja ir vykdo savivaldybės aplinkos monitoringą, savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus pagal užtikrintą ir įgyvendinimui skirtą finansavimą;
4. Numato aplinkos oro kokybės valdymo priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, organizuoja oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano parengimą ir organizuoja nustatyta tvarka Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai ir visuomenei vykdymo ataskaitų teikimą;
5. Įgyvendina tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų, tyliųjų viešųjų zonų bei triukšmo prevencijos zonų Vilniaus miesto teritorijoje nustatymą ir tvirtinimą ir organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
6. Organizuoja Vilniaus miesto aglomeracijų (pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų, pramonės veiklos zonų) strateginių triukšmo ir žemėlapių sudarymą ir triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymą ir tvirtinimą;
7. Rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius plėtros ir (ar) savivaldybės strateginius veiklos planus, numato ir užtikrina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;
8. Organizuoja užterštų ir galbūt užterštų dirvožemio teritorijų tyrimų inicijavimą ir tvarkymo planų rengimą, darbų atlikimą;
9. Organizuoja vandens telkinių kokybės tyrimus, įvertinimą, dalyvauja įžuvinimo programų rengime bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus;
10. Rengia biologinės įvairovės išsaugojimo, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos, varliagyvių migracijos kelių apsaugos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimo darbus pagal numatytą skirti finansavimą;
11. Organizuoja saugomų teritorijų ekologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų ir rekreacinės paskirties objektų, įrengtų šių parkų teritorijose priežiūros darbų įgyvendinimą;
12. Analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
13. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
14. Skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
15. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
16. Teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
17. Rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus;
18. Dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais;
19. Dalyvauja komisijų darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus;
20. Organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos  klausimais;
21. Vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę;
22. Derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;
23. Rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus dėl želdynų ir želdinių priežiūros, Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūros;
24. Organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų, priskirtų skyriaus kompetencijai, įgyvendinimą, rengia su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto želdynų tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę ir kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;
25. Organizuoja Savivaldybės ir valstybinėje žemėje augančių medžių / krūmų inventorizaciją, ją aktualizuoja, pagal poreikį ir situaciją organizuoja minėtų medžių ir krūmų kirtimą, sodinimą, globą ir kitus  darbus;
26. Išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui, persodinimui ar kitokiam tvarkymui;
27. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybei priskirtuose ir patikėjimo teise valdomuose valstybiniuose miškuose medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą, globą ir kitus  darbus vadovaujantis parengtais miškotvarkos projektais;
28. Derina projektavimo dokumentus Savivaldybei priskirtų miesto patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų kaimynystėje rengiamus techninius projektus;
29. Organizuoja ir kuruoja miesto želdynų ir gėlynų įrengimą, priežiūrą; 30. Rengia ir tobulina želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;
31. Įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse;
32. analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo;
33. Pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais;
34. Organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais.
35. Nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją;
36. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
37. Sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas;
38. Administruoti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir kitas Skyriaus kuravimo sričiai priskirtas programas.

 

Komunalinio ūkio poskyris ❯❯❯
Judita Nauckuvienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos koordinavimas, paplūdimių, kapinių, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų organizavimas ir kontrolė.Dmitrijus Kosinovas
Aplinkos apsaugos inžinierius

Kapinių priežiūros organizavimas ir kontrolė, paplūdimių priežiūra.Saulius Valickas
Vyriausiasis specialistas

Gyvūnų GN veiklos, specsanitarinių paslaugų, viešųjų tualetų, gyvūnų kapinių priežiūraJulija Zajankovskė
Vyriausioji specialistė

Sutarčių ir užsakymų su rangovinėmis organizacijomis rengimas ir jų koordinavimas.


Komunalinio ūkio poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15


Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse »

Svarbiausieji Komunalinio ūkio poskyrio uždaviniai:

- organizuoti specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą;

-organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą;

- organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą;

- organizuoti šunų vedžiojimo aikštelių įrengimą, remontą ir priežiūrą;

- organizuoti gyvūnų kapinių priežiūrą;

- organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą (inventorizacija, kapaviečių indentifikavimas, neprižiūrimų kapaviečių nustatymas, leidimų laidoti išdavimas);

- organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

- rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, kapinių priežiūros klausimais;

- organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų komunalinio ūkio klausimais įgyvendinimą, atlieka prižiūrimų objektų priežiūrą, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;

- organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą;

- organizuoja ir koordinuoja paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą;

- pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių, fizinių ir juridinių asmenų, įmonių bei organizacijų paklausimus, pareiškimus bei skundus;

- pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

- sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Skyriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Kraštovaizdžio architektūros poskyris ❯❯❯
Akvilė Myško-Žvinienė
Poskyrio vedėja


Vaiva Deveikienė
Patarėja

Saugomos teritorijos; kraštovaizdžio sprendinių kontrolė; želdynų sklypų inicijavimas.Giedrė Čeponytė
Vyriausioji specialistė


Aušra Sičiūnienė
Vyriausioji specialistė

ES programų ir projektų administravimas, viešųjų pirkimų inicijavimas


Kraštovaizdžio architektūros poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.
Miesto estetikos poskyris ❯❯❯

Mano miestas yra kaip gyvas kūrinys, kasdien kintantis gamtos ritmu bei tobulinamas miestiečių, verslo, mokslo ir kultūros srityse dirbančių žmonių pastangomis. Aš  didžiuojuosi galėdama dalyvauti šioje kūryboje, kasdien jausti veržlų miesto pulsą, atrasti ir įgyvendinti nuostabiausias idėjas, keičiančias mano miestą! Pasirinkau dirbti pokyčių epicentre drauge su puikia bendraminčių kūrėjų komanda.  

Rūta Matonienė
Poskyrio vedėja

Kraštovaizdžio, saugomų gamtinių teritorijų, istorinės atminties objektų įgyvendinimasIndra Bieliūnaitė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Įvairūs meno projektai, mažoji architektūra, lauko kavinės. Konsultacijos telefonu-d. d. 14-15 val.Daiva Venckienė
Vyriausioji specialistė

Mažųjų architektūros objektų (statinių, įrenginių) projek. derinimas, dok. rengimasRamunė Vitkauskienė
Vyriausioji specialistė

Atminimo įamžinimas, miesto puošyba, mažoji architektūra. Konsultacijos telefonu 14-15 val.


Miesto estetikos poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.
Teritorijų tvarkymo poskyris ❯❯❯
Rasa Ražanskienė
Poskyrio vedėja

Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių seniūnijų teritorijų tvarkymo organizavimas.Lina Dailidonienė
Vyriausioji specialistė

Lazdynų, Karoliniškių ir Pilaitės seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo organizavimasJolita Marchulija
Vyriausioji specialistė

Pašilaičių, Justiniškių, Viršuliškių, Šeškinės, Fabijoniškių sen. teritorijų tvarkymo organizavimasVaidotas Palionis
Vyriausiasis specialistas

Kelių/gatvių priežiūros, treniruoklių remonto darbų organizavimas ir koordinavimas.Dalė Ramoškienė
Vyresnioji specialistė

Naujininkų, Vilkpėdės, Rasų, Grigiškių, Panerių, N.Vilnios sen. teritorijų tvarkymo organizavimasZita Spruogienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Antakalnio, Žirmūnų, Verkių seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo organizavimas


Teritorijų tvarkymo poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

 Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą;

2. organizuoti miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros  metu;

3. organizuoti žiemos tarnybos darbą;

4. organizuoti sniego ir grunto sąvartyno darbą;

5. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių ir pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių gamybą ir tvirtinimą;

6. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga;

7. organizuoti vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, remontą bei priežiūrą, lauko treniruoklių remontą ir priežiūrą;

8. organizuoti ir koordinuoti paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą;

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija ❯❯❯
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams