Struktūra ir kontaktai

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Agnė Šataitė
Skyriaus vedėja
Nėra darbe


Loreta Sergedaitė
Patarėja


Kristina Trusevič
Projektų vadovė


Vaida Zarembiene
Projektų vadovė

Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.

                                       

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. skatinti didelės apimties projektų įgyvendinimą Administracijoje ir Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, užtikrinant didžiausią ekonominę naudą;

1.2. padėti Administracijai  ir Savivaldybei pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms nusistatyti projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, poreikį;

1.3. skatinti informacijos sklaidą ir Administracijos ir Savivaldybės pavadžių įmonių ir įstaigų informuotumą apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybes, naudą ir rizikas;

2. Skyrius vykdo šias funkcijas: 

2.1. analizuoja projektų, kurie galėtų būti  įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, įgyvendinimo galimybes ir tikslingumą;

2.2. konsultuoja Administraciją, Savivaldybei pavaldžias įmones ir įstaigas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo, įgyvendinimo ir tikslingumo klausimais; 

2.3. rengia Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės, vykdymui; 

2.4. bendradarbiauja su viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą ir vykdymą kuruojančiomis ir kontroliuojančios valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis ar įstaigomis;

2.5. koordinuoja Administracijos ir pavaldžių įmonių ir įstaigų projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus;

2.6. organizuoja ir vykdo Administracijos projektų, įgyvendinimų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, procedūras. Rengia procedūroms vykdyti reikalingus dokumentus, derina juos su atsakingomis institucijomis;

2.7. pagal skyriaus kompetenciją Administracijos pavedimu atstovauja Administracijai arba Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose, organizacijose;

2.8. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus, pareiškimus bei skundus;

2.9. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

2.10. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

2.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

2.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 

2.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;

2.14. vykdo kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas taip pat Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

VšĮ Northtown Vilnius ❯❯❯

Įmonės kodas 125967014

Vismaliukų g. 34, LT-10243, Vilnius

[email protected]

Northtown Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga, Lietuvos sostinėje plėtojanti inovatyviam verslui kurtis ir augti reikalingą modernią infrastruktūrą bei teikianti specializuotas konsultacijų paslaugas.

http://www.northtownvilnius.lt


Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams