Struktūra ir kontaktai

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Agnė Šataitė
Skyriaus vedėja


Kristina Trusevič
Projektų vadovė


Vaida Zarembiene
Projektų vadovė
Nėra darbe

Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.

                                       

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. skatinti didelės apimties projektų įgyvendinimą Administracijoje ir Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, užtikrinant didžiausią ekonominę naudą;

1.2. padėti Administracijai  ir Savivaldybei pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms nusistatyti projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, poreikį;

1.3. skatinti informacijos sklaidą ir Administracijos ir Savivaldybės pavadžių įmonių ir įstaigų informuotumą apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybes, naudą ir rizikas;

2. Skyrius vykdo šias funkcijas: 

2.1. analizuoja projektų, kurie galėtų būti  įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, įgyvendinimo galimybes ir tikslingumą;

2.2. konsultuoja Administraciją, Savivaldybei pavaldžias įmones ir įstaigas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo, įgyvendinimo ir tikslingumo klausimais; 

2.3. rengia Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės, vykdymui; 

2.4. bendradarbiauja su viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą ir vykdymą kuruojančiomis ir kontroliuojančios valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis ar įstaigomis;

2.5. koordinuoja Administracijos ir pavaldžių įmonių ir įstaigų projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus;

2.6. organizuoja ir vykdo Administracijos projektų, įgyvendinimų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, procedūras. Rengia procedūroms vykdyti reikalingus dokumentus, derina juos su atsakingomis institucijomis;

2.7. pagal skyriaus kompetenciją Administracijos pavedimu atstovauja Administracijai arba Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose, organizacijose;

2.8. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus, pareiškimus bei skundus;

2.9. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

2.10. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

2.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

2.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 

2.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;

2.14. vykdo kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas taip pat Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams