Struktūra ir kontaktai

Socialinių išmokų skyrius

sis@vilnius.lt

Ričard Ancukevič
Vyriausiasis specialistas


Ana Dalinkevičienė
Vyriausioji specialistė


Gražina Jarašūnaitė
Socialinių išmokų specialistė


Ivona Kodis-Marcinkevič
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Nijolė Kulikovskienė
Socialinių išmokų specialistė


Vilena Laurinaitienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Tomaš Lavrijaniec
Socialinių išmokų specialistas


Valentina Liachovič
Vyriausioji specialistė

Stebėsena ir analizė.Saulė Malikėnienė
Socialinių išmokų specialistė


Konstantin Pečenko
Kompiuterių sistemų specialistas

Kompiuterių sistemų specialistasDarius Serapinas
Kompiuterių sistemų specialistas


Renata Suškienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė

Skyriaus raštvedyba ir korespondencija, pavedimų vykdymo kontrolėValdas Vainius
Vyriausiasis specialistas


Jūratė Vasiliauskienė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Natalija Zinkevič
Vyriausioji specialistė

Klientų aptarnavimas – Konstitucijos pr. 3 (I a.), Vilnius

Korespondencijai – Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt


Klientų aptarnavimo laikas (Konstitucijos pr. 3):
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.;
penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau.

Socialinių išmokų skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.;
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau.

Konsultacijos ir informacija teikiama: 
- internetu https://sis.vilnius.lt tiesioginio pokalbio metu;
- el. paštu sis@vilnius.lt;
- bendruoju telefonu 8 700 35545;  dėl paramos mirties atveju tel. (8 5) 216 3580, 8 686 08726, 8 664 36796.
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.;
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val.
Prieššventinėmis dienomis valanda trumpiau.


Vilnieti,
išsamią informaciją apie Socialinių išmokų skyriaus teikiamas paslaugas galite rasti polapyje Socialinė parama. Kilus papildomų klausimų rekomenduojame kreiptis greitais ir patogiais el. būdais: el. paštu sis@vilnius.lt arba susisiekti su Socialinių išmokų skyriaus specialistu esamuoju laiku (live chat) paspaudus pokalbio ikonėlę apatiniame dešiniajame puslapio https://sis.vilnius.lt/ kampe. Šiuo metu gauti specialisto konsultaciją telefonu 8 700 35545 gali būti sudėtinga dėl itin didelio besikreipiančiųjų srauto. Dėkojame Jums už supratingumą. 


Prašymus dėl socialinių išmokų galima teikti šiais būdais:

  • el. būdu www.spis.lt arba https://paslaugos.vilnius.lt/ Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą,
  • užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/,
  • užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius,
  • atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.),
  • telefonu 8 700 35545 –  tik dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį.


Socialinių išmokų skyrius teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytą piniginę paramą (pašalpas, išmokas, kompensacijas) Vilniaus miesto gyventojams, atstovaujantiems įvairioms socialinėms grupėms. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu  Nr. 40-259/20 patvirtinti Socialinių išmokų skyriaus nuostatai.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimą Vilniaus miesto gyventojams. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
9.1. konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
9.2. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
9.3. registruoja prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
9.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
9.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų dydžius, teikimo laikotarpius;
9.6. priima sprendimus dėl išmokos skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo;
9.7. teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka informuoja asmenis raštu dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, mokėjimo nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo, išmokų permokų nustatymo ir jų grąžinimo ar išskaičiavimo bei kitų veiksmų;
 9.8. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
9.9. perduoda duomenis arba išsiunčia pažymas apie asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms;
9.10. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas;
9.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikrintas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
9.13. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
9.14. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, nustatyta tvarka keičiasi duomenimis su kompetentingomis įstaigomis;
9.15. formuoja duomenis, rengia elektronines rinkmenas mokėjimams atlikti, teikia jas apmokėti;
9.16. formuoja ir teikia planinių išlaidų, ketvirtines statistines ir kitas ataskaitas;
9.17. rengia dokumentus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose;
9.18. nustatyta tvarka atlieka (arba inicijuoja) asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
9.19. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
9.20. sistemoje „Parama“ atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą, vykdo jų priežiūrą ir tikrinimą;
9.21. vykdo priimtų prašymų, dokumentų ir priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo perskaičiavimo ir permokų nustatymo ir grąžinimo ar išskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
9.22. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tikslinių kompensacijų bylas į kitas savivaldybes arba inicijuoja jų atsisiuntimą;
9.23. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;
9.24. planuoja, tikslina ir nustatyta tvarka teikia lėšų išmokoms mokėti ir administruoti poreikį;
9.25. rengia Skyriaus veiklos planus bei jų įvykdymo ataskaitas;
9.26. rengia pasiūlymus Savivaldybės strateginiam plėtros ir (ar) veiklos planams;
9.27. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
9.28. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų, išmokų gavėjų srautus, išmokų išlaidas ir kitus su išmokų teikimu susijusius rodiklius;
9.29. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir inicijuoja arba vykdo viešuosius pirkimus;
9.30. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriaus archyve;
9.31. nustatyta tvarka informuoja Savivaldybės gyventojus apie priimtus išmokų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus, dėl asmenų aptarnavimo tvarkos Skyriuje organizavimo;
9.32. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.33. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
9.34. Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimu atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.35. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių priežiūrą (kontrolę);
9.36. administruoja ir eksploatuoja sistemą „Parama“, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus, duomenų archyvą, vykdo naudotojų administravimą ir duomenų saugos reikalavimus, inicijuoja technologinių procesų tobulinimą;
9.37. eksploatuoja SPIS, administruoja lokalius SPIS klasifikatorius pagal Skyriaus kompetenciją, suteikia Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams prieigas prie SPIS; 9.38. vykdo kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas.

1-asis išmokų skyrimo poskyris ❯❯❯
Aida Zakaitė
Vyriausioji specialistė


Renata Andrulienė
Vyriausioji specialistė


Renata Araminė
Vyriausioji specialistė


Aurelija Gruodytė Dorniak
Vyriausioji specialistė


Gediminas Jonikas
Vyriausiasis specialistas


Sandra Klimavičienė
Vyriausioji specialistė


Renata Kočnevienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Elena Sėliukienė
Vyresnioji specialistė


Irena Zabarauskienė
Vyriausioji specialistė


Asta Znakovaitė-Matiukienė
Vyriausioji specialistė

1-asis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų socialinių išmokų – piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų gavimo;
8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis tikslinėms kompensacijoms ir kitoms išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmenų teisę į tikslines kompensacijas ir kitas išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.7. rengia ir priima sprendimus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.8. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.9. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.10. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.11. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.12. teikia komisijoms asmenų prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas komisijų kompetencijai;
8.13. atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.14. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą;
8.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tikslinių kompensacijų bylas išsiuntimui į kitas savivaldybes arba inicijuoja jų atsisiuntimą;
8.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
8.17. atlieka išmokų mokėjimo duomenų patikrą pagal sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją;
8.18. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.19. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjai ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.20. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.21. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

2-asis išmokų skyrimo poskyris ❯❯❯
Algis Adomavičius
Poskyrio vedėjas
Nėra darbe

Administracinių paslaugų teikimasVioleta Jasiūnienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasLevutė Kravcova
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasZita Lukaševič
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAušra Masevičienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasDainora Masiulienė
Vyriausioji specialistė

Administracinių paslaugų teikimas.Katažyna Matyžonok
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasJelena Mazneva
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasMarija Melko
Vyresnioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasTeresa Narkevič
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Socialinių išmokų skyrimasMaija Novikova
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasJūratė Rakštelytė-Urbonienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasViktorija Rudnik
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasRita Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAušra Sabaliauskienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasRūta Sobolevska
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasBožena Zarankienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAudronė Žemaitienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimas


2-asis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir grąžinimo arba išskaičiavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl išmokų gavimo;
8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.7. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas, teikia mokėjimo dokumentus kompensacijoms išmokėti;
8.8. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
 8.9. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.10. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti;
8.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
8.13. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.14. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.15. teikia komisijoms asmens prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas atitinkamų komisijų kompetencijai;
8.16. atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.17. atlieka iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ir kitų institucijų gautos informacijos vertinimą, priima sprendimą nutraukti piniginės socialinės paramos teikimą arba jos neteikti;
8.18. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą, perduoda Skyriaus archyvui saugoti visų Skyriaus poskyrių patikrintus dokumentus;
8.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
8.20. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.21. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.22. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.23. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

3-iasis išmokų skyrimo poskyris ❯❯❯
Audronė Degutytė
Poskyrio vedėja
Nėra darbe


Anželika Aleksiuk
Vyriausioji specialistė


Ivona Ancukevič
Vyriausioji specialistė


Jolanta Benkunskienė
Vyriausioji specialistė


Asta Dambrauskienė
Vyriausioji specialistė


Indrė Kačėnienė
Vyriausioji specialistė


Sandra Karačionkienė
Vyriausioji specialistė


Julita Kasparavičė
Vyresnioji specialistė


Kristina Meidūnienė
Vyriausioji specialistė


Violeta Mitkienė
Vyriausioji specialistė


Nomeda Morozienė
Vyriausioji specialistė


Inesa Narkevičienė
Vyriausioji specialistė


Giedrė Navikienė
Vyriausioji specialistė


Barbara Stacevič
Vyriausioji specialistė


Piotr Šugalskij
Vyriausiasis specialistas


Renata Ulevič
Vyriausioji specialistė

3-iasis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – priimti asmenų elektroniniu ir kitu būdu pateiktus prašymus, nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo ar grąžinimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo;
8.3. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja elektroniniu ir kitu būdu priimtus prašymus dėl išmokų gavimo;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. priima iš asmenų trūkstamus dokumentus ir perduoda juos prašymą nagrinėjančiam Skyriaus darbuotojui;
8.6. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.7. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.8. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.9. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.10. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.11. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.12. išsiunčia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms, organizacijoms ar bendrojo naudojimo objektų valdytojams;
8.13. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.14. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, nustatyta tvarka keičiasi duomenimis su užsienio valstybių kompetentingoms įstaigoms;
8.15. formuoja paramos mirties atveju mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti;
8.16. nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir atlieka asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.17. teikia komisijoms asmenų prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas komisijų kompetencijai;
8.18. atlieka piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumo vertinimą;
8.19. atlieka iš SPIS valdytojo gautos informacijos apie gavėjų pateiktus klaidingus duomenis apie pajamas vertinimą;
8.20. vykdo socialinių išmokų išmokėjimo į socialines korteles paslaugų teikimo priežiūrą;
8.21. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą;
8.22. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus; 8.23. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.24. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.25. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.26. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Asmenų aptarnavimo poskyris ❯❯❯
Karina Aleksiūnaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Gintarė Bareikaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Alma Benkunskienė
Socialinių išmokų specialistė

Asmenų aptarnavimasLilija Blaževič
Socialinių išmokų specialistė


Lina Donėlienė
Socialinių išmokų specialistė

Socialinių išmokų specialistėBenita Gaižauskienė
Socialinių išmokų specialistė


Rita Gumbienė
Socialinių išmokų specialistė

Skambučių centrasEolanta Jakel
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Dovilė Januškaitė
Socialinių išmokų specialistė

Socialinių išmokų specialistėIngrida Jonkutė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Klybienė
Socialinių išmokų specialistė


Oksana Kliukovska
Socialinių išmokų specialistė
Nėra darbe


Veslava Kotko
Socialinių išmokų specialistė


Akvilė Lopetaitė
Socialinių išmokų specialistė


Loreta Lukaševičienė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Malinauskienė
Socialinių išmokų specialistė


Erika Mincevičiūtė
Socialinių išmokų specialistė


Adelė Pakalkaitė
Socialinių išmokų specialistė

Klientų aptarnavimo specialistėMonika Pulauskaitė
Socialinių išmokų specialistė


"Mėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, – ar gali būti kas šauniau už tai?"

Katharine Graham


Rita Rūkienė
Socialinių išmokų specialistė


Alvyra Sesicka
Socialinių išmokų specialistė


Santa Stundytė
Socialinių išmokų specialistė


Jadvyga Šatienė
Socialinių išmokų specialistė


Danutė Švedienė
Socialinių išmokų specialistė


Viktorija Toliušytė
Socialinių išmokų specialistė
Nėra darbe


Diana Vitėnienė
Socialinių išmokų specialistė


Rimutė Voverytė
Socialinių išmokų specialistė


Galina Zigelienė
Socialinių išmokų specialistė

Asmenų aptarnavimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų priėmimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų gavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) socialinių išmokų teikimo klausimais;
8.2. registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo;
8.3. aptarnauja asmenis ir priima iš jų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
8.4. registruoja priimtus prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.5. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
8.6. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.7. užregistruotus prašymus ir dokumentus nustatyta tvarka perduoda nagrinėjimui;
8.8. priima iš asmenų prašymus dėl išmokų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo būdo keitimo, pažymoms ir dokumentų kopijoms išduoti, bei pranešimus apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos išmokos mokėjimui;
8.9. administruoja Skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt gautus paklausimus ir pranešimus;
8.10. išduoda su išmokų skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusias pažymas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, rengia į juos atsakymus;
8.12. vykdo asmenų aptarnavimo kokybės apklausas, jų pagrindu rengia išvadas dėl Skyriuje vykdomos asmenų aptarnavimo kokybės, jos tobulinimo;
8.13. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.14. kaupia ir analizuoja duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.15. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.16. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Išmokų kontrolės poskyris ❯❯❯
Diana Leonavičienė
Poskyrio vedėja
Nėra darbe


Ivona Bražinskienė
Vyriausioji specialistė


Vita Burneikaitė
Vyriausioji specialistė


Aušra Čarienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Inesa Kaktavičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Julita Kleveckaitė-Špiliauskienė
Vyriausioji specialistė

Patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimas.Elena Kovalevskaja
Vyriausioji specialistė

Vykdo sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.Aušra Marozaitė
Vyriausioji specialistė


Ingrida Povilauskienė
Vyriausioji specialistė


Audra Staniulienė
Vyriausioji specialistė

Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimąAlbertas Strumila
Vyriausiasis specialistas


Milda Tolevičienė
Vyriausioji specialistė


Rasa Vaitkevičienė
Vyresnioji specialistė

Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.Laima Žiurkuvienė
Vyriausioji specialistė

Išmokų kontrolės poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – užtikrinti Skyriuje išnagrinėtų prašymų ir priimtų sprendimų dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir grąžinimo arba išskaičiavimo teisėtumą ir teisingumą. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“) ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
8.3. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.4. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmenų teisę į išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.5. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.6. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.7. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.8. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams išmokų teikimo klausimais;
8.9. vykdo Skyriuje nustatytų išmokų permokų priežiūrą ir tikrinimą, permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.10. organizuoja metodinius mokymus atliktų tikrinimų išvadų pagrindu;
8.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus; 8.12. nustatyta tvarka atlieka nagrinėtų prašymų bei priimtų sprendimų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
8.13. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8.14. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teikia valstybinėms institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų;
8.15. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais sudarytų komisijų veiklą;
8.16. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.17. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.18. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams