Struktūra ir kontaktai

Vyriausiojo miesto architekto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Mindaugas Pakalnis
Skyriaus vedėjas


Rūta Matonienė
Vyresnioji patarėja
Nėra darbe
Kraštovaizdžio (miestovaizdžio), savivaldybės įsteigtų saugomų gamtinių teritorijų bei objektų, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų planavimo ir projektavimo veiklos, bendrojo ir specialiojo planavimo veiklos, visuomenės informavimas šiose srityse


Ramunė Baniulienė
Patarėja
Kraštovaizdžio ir želdinių Vilniaus mieste klausimai


Dalia Bardauskienė
Patarėja


Giedrė Čeponytė
Patarėja


Tadas Jonauskis
Patarėjas


Milda Jurkė
Patarėja
Procesų optimizavimas, priskirti projektai.


Laura Griniuvienė
Vyriausioji specialistė


Olga Stravinskienė
Vyriausioji specialistė

Darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 Pietūs: 12:30 - 13:15 val.

Formuoti Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros strategiją ir politiką.

Įgyvendinti Savivaldybės politiką teritorijų planavimo, žemės reformos ir statinių projektavimo klausimais.

Administruoti teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano, detaliųjų, specialiųjų planų, sprendinių įgyvendinimą.

Užtikrinti kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų administravimą ir apsaugą.

Dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtrą.

Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyris ❯❯❯
Jolita Bernatavičienė
Poskyrio vedėja


Rūta Jonušienė
Vyriausioji specialistė


Audronė Noskaitienė
Architektė


Aušra Sičiūnienė
Vyriausioji specialistė
ES programų ir projektų administravimas, specialiojo planavimo dokumentų rengimas

Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

Teikia siūlymus formuojant Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros, architektūros
politiką ir strategiją;

užtikrina Vilniaus urbanistinės plėtros ir architektūros strategijos atitikimą Europos
sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

užtikrina Vilniaus urbanistinės plėtros krypčių ir prioritetų atitikimą visuomenės
interesui;

užtikrina darnios urbanistinės plėtros principų taikymą rengiant kompleksinius teritorijų
planavimo dokumentus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, urbanistines
vizijas, projektinius pasiūlymus, schemas ir kitus reikalingus dokumentus;

analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų,
jų sklypų ar nesuformuotų teritorijų tinkamumą urbanistinei plėtrai vykdyti, galimiems
kompleksinės plėtros ar investicijų projektams rengti;

organizuoja būtinų teritorijų planavimo dokumentų, projektinių pasiūlymų,
galimybių studijų, konkurso sąlygų, paraiškų ir kitų dokumentų rengimą urbanistinės
plėtros ir architektūros projektams, finansuojamiems iš Savivaldybės biudžeto ar
Europos sąjungos paramos lėšomis, kontroliuoja projektų rengimo eigą,
bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais bei kitais
suinteresuotais subjektais;

organizuoja aktualios informacijos apie darnią urbanistinę plėtrą, strateginius
ar investicinius projektus, visuomenės atsakingą dalyvavimą planavimo
procesuose parengimą ir sklaidą, rengia pristatymus, renginius, parodas pagal Skyriaus
kompetenciją;

planuoja plėtros projektus, atlieka jų atranką, pagal Skyriaus kompetenciją administruoja vykdomus projektus, teikia informaciją ir metodinę paramą Skyriaus poskyriams, ir jam priskirtoms Savivaldybės įmonėms, kitiems suinteresuotiems subjektams;

administruoja Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinamus projektus pagal Skyriaus
kompetenciją;

atstovauja Savivaldybę rengiant teritorijų planavimo dokumentų subjektų sąlygas,
kitus su Skyriaus veikla susijusius planavimo ir projektavimo dokumentus,
tikrinant ir  derinant kitų planavimo subjektų rengiamus planavimo ir
projektavimo dokumentus;

Tikrina statybos techninius projektų atitiktį Vilniaus miesto bendrojo plano ir
specialiųjų planų sprendiniams  informacinėje sistemoje INFOSTATYBA :

inicijuoja
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimą ar koregavimą;

organizuoja
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ar koregavimo procesą teisės
aktų nustatyta tvarka;

organizuoja
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) procesą teisės
aktų nustatyta tvarką;

teikia duomenis apie bendrojo plano įgyvendinimo pokyčius LR Teritorijų planavimo
stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS), pagal kurią atliekami Savivaldybės
teritorijos bendrojo plano temų sprendinių įgyvendinimo vertinimai, teikia informaciją
Savivaldybės tarybai bei visuomenei;

administruoja patvirtintų projektų registrus, pildo Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo
dokumentų registrą (TPDR), teikia ataskaitas, duomenis apie įregistruotus
teritorijų planavimo dokumentus, perkelia į Vilniaus miesto savivaldybės
geoinformacinę sistemą (GIS);

planuoja Skyriaus lėšų poreikį plėtros projektams rengti;

dalyvauja Europos Sąjungos fondų paramos gavimo darbo grupių veikloje ir
įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe Skyriaus kompetencijos ribose;

rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, įgyvendinant Poskyrio pavestus
uždavinius;

teikia visuomenei, Savivaldybės padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms
informaciją, susijusią su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu;

nagrinėja ir atsako į fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant užsienio)
prašymus, skundus, pasiūlymus pagal Poskyrio kompetenciją. atsako į
Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir
įstaigų paklausimus.

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija ❯❯❯
Jolanta Radžiūnienė
Direktorė


Galina Brodovskaja
Vyriausioji finansininkė

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris ❯❯❯
Benius Bučelis
Poskyrio vedėjas


Karolis Buivydas
Vyriausiasis specialistas
Vilkpėdės ir Naujamiesčio sen. teritorijos, prašoma kreiptis el. paštu


Virginija Freigofienė
Vyriausioji specialistė
Teritorijų planavimo komisijos


Ada Gervatauskaitė
Vyresnioji specialistė


Viltė Albina Girard
Vyresnioji specialistė


Gintaras Kuodis
Vyriausiasis specialistas


Kasparas Lučinskas
Vyresnysis specialistas


Jurgita Meiduvienė
Vyriausioji specialistė


Asta Tiškevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai »

         Dalyvauja organizuojant detaliųjų planų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;

         organizuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos, jos dalių raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

         atstovauja Savivaldybei vykdant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų atitikimą
detaliesiems planams, teikia išvadas;

          rengia inicijavimo sutartis dėl detaliųjų planų rengimo;

          rengia ir išduoda planavimo sąlygas bei programas detaliesiems planams rengti;

          organizuoja kitų organizacijų išduodamų sąlygų detaliesiems planams rengti gavimą;

          tikrina detaliųjų planų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms ir kitiems teritorijų planavimo
dokumentams;

           organizuoja rengiamų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene;

           peržiūri statinių projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, mažosios
architektūros projektus bei specialiuosius architektūrinius reikalavimus;

            rengia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, pakeitimų;

            dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos ir Išorinės reklamos komisijos darbe;

            rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus
dėl detaliųjų planų tvirtinimo;

          pagal Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atliekamų darbų funkcijas dalyvauja seniūnijų

veikloje, t. y. konsultuoja seniūnijos gyventojus teritorijų planavimo ir statybos klausimais.

 

Kultūros paveldo apsaugos poskyris ❯❯❯
Darius Daunoras
Poskyrio vedėjas


Jolita Noreikienė
Patarėja
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga


Monika Čekanauskaitė
Vyriausioji specialistė
Kultūros paveldo apsauga


Daiva Miškinienė
Vyriausioji specialistė
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga


Rita Navalinskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Konsultuoja,  nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus klausimais kultūros paveldo apsaugos klausimais, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


Vikita Osadčaja
Vyriausioji specialistė


Živilė Ratavičiūtė
Vyriausioji specialistė
Kultūros paveldo apsauga

Kultūros paveldo apsaugos poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Kulturos paveldo apsauga »

Savo kompetencijos ribose metodiškai vadovauja
kultūros paveldo apsaugai;

organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus mieste inventorizavimą, jo atskleidimą, teikia išvadas dėl pastatų kultūrinės vertės, jų įtraukimo į Kultūros
vertybių registrą ar skelbimo saugomais;

organizuoja kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

dalyvauja rengiant kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo, apsaugos, tvarkybos, propagavimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;

sudaro ir išduoda savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių
registrui, praneša visiems asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros
paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;

teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip
daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;

informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą;

sudaro su valdytojais savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;

pritaria (pasirašo) kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentams;

tikrina kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose
tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų ir projektų atitikimą paveldosaugos reikalavimams;

peržiūri žemės sklypų ribas, nustato jiems paveldosauginius apribojimus;

tikrina kultūros paveldo objektų būklę, priežiūrą ir tvarkybą, kaupia apie juos informaciją, o, esant reikalui, surašo
administracinių teisės pažeidimų protokolus;

Kultūros ministro nustatyta tvarka prieš sandorius tikrina kultūros paveldo objektų būklę ir išduoda valdytojams
patikrinimo aktus;

teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims
istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo statinius, objektus ir vietoves, taip pat  siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;

vykdo kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose
atminimo-įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų vasaros lauko kavinių, nesudėtingų statinių projektų peržiūrą ir jų atitikimą paveldosauginiams reikalavimams;

 tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai, teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

tvarko Poskyrio vykdomos veiklos klausimais kaupiamą fondą.

 


Miestovaizdžio poskyris ❯❯❯
Vaiva Deveikienė
Poskyrio vedėja


Indra Bieliūnaitė
Vyriausioji specialistė
"Kuriu Vilnių", meno projektai, mažoji architektūra, lauko kavinės, kraštovaizdžio architektūros objektai. Konsultacijos telefonu-d. d. 14-15 val.


Akvilė Myško-Žvinienė
Vyriausioji specialistė
Kraštovaizdžio architektūros objektų bei kitų viešųjų erdvių ir mažosios architektūros projektavimo organizavimas ir administravimas


Daiva Venckienė
Vyriausioji specialistė
Mažųjų architektūros objektų (statinių ir įrenginių) projektų derinimas, susijusių dokumentų rengimas ir techninių projektų tikrinimas IS Infostatyba.


Ramunė Vitkauskienė
Vyriausioji specialistė
Atminimo įamžinimo, miesto puošybos objektai, lauko kavinės.

Miestovaizdžio poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

Organizuoja, kuruoja ir koordinuoja mažosios architektūros objektų, įamžinimo ženklų, inžinerinių
reklamos įrenginių, prekybos ir paslaugų ir kitų infrastruktūros objektų
teritorijų planavimo ir projektavimo procesus:

tikrina ir pritaria atminimo lentų, skulptūrų, lauko kavinių, I ir II grupės
nesudėtingų statinių, inžinerinių reklamos įrenginių
ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo projektus;

ruošia specialiąsias sąlygas bei projektavimo darbų užduotis miesto mažųjų kraštovaizdžio
architektūros statinių, įamžinimo ženklų, nesudėtingų prekybos, paslaugų, kitų
infrastruktūros objektų, pastatų dekoratyvinio apšvietimo įrengimo, projektinei
dokumentacijai rengti miesto teritorijose;

registruoja patvirtintus lauko kavinių ir lauko prekybos vietų, kioskų (paviljonų),
atminimo (informacinių) lentų ir kitų įamžinimo ženklų, mažųjų architektūros
statinių, miesto infrastruktūros objektų, dekoratyvinio apšvietimo įrengimo
projektus, administruoja patvirtintų projektų archyvą;

rengia dokumentaciją dėl įamžinimo ženklų įrengimo ir teikia svarstyti Vilniaus miesto
pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijai ir Kultūros, švietimo ir
sporto komitetui;

Organizuoja
ir koordinuoja viešųjų erdvių ir kitų kraštovaizdžio architektūros objektų atnaujinimo
ir sukūrimo procesus:

rengia įsakymus ir darbo užduotis, kuruoja ir koordinuoja projekto rengimo eigą; ruošia
medžiagą pristatymui visuomenei ir miesto vadovams, organizuoja projekto
svarstymus su visuomene ir ekspertais ir juos protokoluoja;

nagrinėja bendruomenės želdynų ir kitų viešųjų erdvių projektinius pasiūlymus,
juos derina ir registruoja bei perduoda padaliniui, atsakingam už  techninio
projekto rengimo procesą;

koordinuoja viešųjų erdvių bei kitų kraštovaizdžio architektūros objektų pertvarkymo ir
kūrimo programas;

Statistikos departamentui apie  miesto  želdynų kiekius ir pokyčius; inicijuoja miesto  želdynų
ir kitų viešųjų erdvių kadastrinių sklypų formavimo procesus.

Organizuoja ir koordinuoja sisteminius kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo
procesus:

teikia siūlymus formuojant Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros,
kraštovaizdžio apsaugos politiką ir strategiją; užtikrina Vilniaus urbanistinės
plėtros ir kraštovaizdžio apsaugos strategijos atitikimą Europos sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktams;

tikrina teritorinio planavimo dokumentuose numatytų  kraštovaizdžio sprendinių
atitikimą sąlygoms, Bendrajam planui, specialiesiems planams ir kitiems
teisiniams aktams;

koordinuoja Bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo ir želdynų sistemos
sprendinių įgyvendinimą.

inicijuoja, organizuoja, ir koordinuoja kraštovaizdžio planavimo, žaliosios infrastruktūros
kūrimo, želdynų sistemos bei atskirų miesto parkų projektavimo procesus.

planuoja Poskyrio lėšų poreikį plėtros projektams rengti.


 


 

Projektavimo sąlygų poskyris ❯❯❯
Geda Krencienė
Poskyrio vedėja
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Julijonas Bučelis
Architektas
Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Ramunė Butvilienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d. d. 10-11 val.


Jovilė Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d.d. 10-11 val.


Janina Krikščiūnienė
Architektė
Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai.


Karolina Mankienė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d. d. 9-10 val.


Marius Miškinis
Vyriausiasis specialistas


Aurelija Paškauskienė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kiekvieną d. d. 13-14 val.


Milda Sutkaitytė
Vyriausioji specialistė

Projektavimo sąlygų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama
, projektinių pasiūlymų rengimo užduočių tvirtinimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

nagrinėja teritorijų planavimo,  sklypo suformavimo dokumentus, senamiesčio apsaugos reglamentus, kitus teisės aktus, kuriais vadovaujantis tvirtinama projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.

pristato išnagrinėtas užduotis ir išvadas į Skyriaus pasitarimą miesto plėtros
klausimais;

projektinių pasiūlymų rengimo užduotys teikiamos tvirtinti Vyriausiajam miesto architektui.

kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama arba statinys patenka į visuomenei svarbių
statinių sąrašą 
– privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių
projektavimą:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

nagrinėja ar pateikta teisinga informacija apie numatomo statinių projektavimą,
ar laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo  ;

apie numatomų statinių projektavimą ir viešo susirinkimo laiką bei vietą paskelbiama
savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

apie priimtus sprendimus tvirtinti (arba ne) projektinius pasiūlymus, paskelbiama
savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt

kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti
teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama
arba statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą – projektinių
pasiūlymų tvirtinimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“;

tikrina ar pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka patvirtintą
projektinių pasiūlymų rengimo užduotį;

tikrina ar pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo,  sklypo
suformavimo dokumentus, saugomų teritorijų, senamiesčio apsaugos reglamentus,
kitus teisės aktus;

pristato išnagrinėtus projektinius pasiūlymus  į skyriaus pasitarimą miesto plėtros
klausimais ir teikia išvadą;

projektiniai pasiūlymai teikiami tvirtinti Vyriausiajam miesto architektui.

specialiųjų reikalavimų išdavimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 patvirtintame Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos apraše, kurie yra reikalingi nustatant specialiuosius architektūros reikalavimus;

nagrinėja teritorijų planavimo, sklypo suformavimo dokumentus, kitus teisės aktus, patvirtintus projektinius pasiūlymus, kuriais remiantis nustatomi specialieji architektūros reikalavimai;

jei reikia, prašo statytojo (užsakovo) pateikti  eskizinį projektą, kurio tikslas – išreikšti  projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją (kai neprivalomi patvirtinti projektiniai pasiūlymai);

pateikia Aprašo 4 priede nurodytos formos paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos (Vilniaus teritoriniam skyriui) ir Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijai.

išduoda specialiuosius reikalavimus, kurie neturi prieštarauti:

Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus išduotiems
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams, taikomiems kultūros paveldo
vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui,
esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje,
ar senamiesčio apsaugos zonoje;

Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijos išduotiems specialiesiems saugomos
teritorijos  tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, taikomiems konkrečiam
projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos
prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

raštu praneša statytojui (užsakovui) priežastis, dėl kurių specialieji architektūros
reikalavimai neišduodami;

esant reikalui statybos objektus teikia svarstyti skyriaus pasitarimams miesto
plėtros klausimais. 

Projektų patikrinimo poskyris ❯❯❯
Kristina Petrauskienė
Poskyrio vedėja


Brigita Yaselyani
Vyriausioji specialistė


Rimutė Kanclerienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Gintarė Klerauskaitė
Architektė


Eglė Lašinskienė
Vyriausioji specialistė


Aldona Liudvinavičienė
Architektė


Valentina Miliauskienė
Vyriausioji specialistė


Jona Rukšėnaitė
Vyriausioji specialistė


Dovilė Stankienė
Vyriausioji specialistė
Projektų inžinerinės dalies tikrinimas „Infostatyboje“. Konsultavimas statybos projektų rengimo ir statybas leidžiančių dokumentų gavimo klausimais.


Elytė Zarembienė
Vyriausioji specialistė

Projektų patikrinimo poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Priima iš Statybų leidimų poskyrio techninę dokumentaciją kartu su prašymais išduoti statybą
leidžiančius dokumentus;

koordinuoja miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimus;

konsultuoja miesto inžinerinės infrastruktūros, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir
planavimo klausimais;

tikrina dokumentacijos atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei
statybos techniniams reglamentams;

vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ tikrina ir pritaria (arba nepritaria) statinio projekto sprendinių
pakeitimui po statybą leidžiančio dokumento  išdavimo, kai pagal taip pakeistą
statinio projektą statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas;

atlieka tikrinamų objektų analizę;

teikia projektuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie anksčiau
suprojektuotus inžinerinius tinklus bei inžinerinės infrastruktūros objektus;

teikia konsultacijas statinių projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų
klausimais.


                    

Statybų leidimų poskyris ❯❯❯
Diana Bulava
Poskyrio vedėja


Elona Fišerienė
Vyriausioji specialistė


Vilma Gresevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Tikrina teisinius dokumentus, sudarančius prielaidą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ir pateikiamos projektinės dokumentacijos sudėtį naudodamasis IS „Infostatyba“


Vilija Jatautienė
Architektė


Zita Karpavičienė
Vyriausioji specialistė


Aistė Maluiškienė
Vyriausioji specialistė


Inga Teriošinienė
Vyriausioji specialistė


Ona Vaitkevičienė
Architektė

Statybų leidimų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Tikrina, ar pateikiama dokumentacija visiškai sukomplektuota ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus  bei teisės aktus pagal poskyriui priskirtą kompetenciją naudojanti IS „Infostatyba“;

atlieka pirminį pateikiamų prašymų bei teisinių dokumentų, sudarančių prielaidas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinimą;

perduoda priimtus (naudojantis IS „Infostatyba“) prašymus  Projektųpatikrinimo poskyriui; 

naudojantis IS „Infostatyba“ informuoja statytoją (užsakovą) apie priežastis, dėl kurių jo prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statinio projektui yra nepriimamas;

kontroliuoja valstybinės rinkliavos apmokėjimą už išduotus statybą leidžiančius dokumentus;

konsultuoja interesantus projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais, teikia reikiamą informaciją pagal Poskyrio kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ir skundus projektavimo bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais.


Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ❯❯❯
Gediminas Rutkauskas
Direktorius


Kęstutis Masaitis
Programų vadovas


Kristina Vižinytė
Informacinio centro vadovė


Jūratė Raugalienė
Vyriausioji architektė


Irena Sakalauskienė
Vyriausioji specialistė

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams