Struktūra ir kontaktai

1-asis išmokų skyrimo poskyris

sis@vilnius.lt

Aida Zakaitė
Vyriausioji specialistė


Renata Andrulienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Renata Araminė
Vyriausioji specialistė


Aurelija Gruodytė Dorniak
Vyriausioji specialistė


Gediminas Jonikas
Vyriausiasis specialistas


Sandra Klimavičienė
Vyriausioji specialistė


Renata Kočnevienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Elena Sėliukienė
Vyresnioji specialistė


Irena Zabarauskienė
Vyriausioji specialistė


Asta Znakovaitė-Matiukienė
Vyriausioji specialistė

1-asis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų socialinių išmokų – piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų gavimo;
8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis tikslinėms kompensacijoms ir kitoms išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmenų teisę į tikslines kompensacijas ir kitas išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.7. rengia ir priima sprendimus dėl tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.8. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.9. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.10. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.11. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.12. teikia komisijoms asmenų prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas komisijų kompetencijai;
8.13. atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.14. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą;
8.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tikslinių kompensacijų bylas išsiuntimui į kitas savivaldybes arba inicijuoja jų atsisiuntimą;
8.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
8.17. atlieka išmokų mokėjimo duomenų patikrą pagal sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją;
8.18. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.19. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjai ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.20. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.21. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams