Struktūra ir kontaktai

3-iasis išmokų skyrimo poskyris

sis@vilnius.lt

Anželika Aleksiuk
Vyriausioji specialistė


Ivona Ancukevič
Vyriausioji specialistė


Jolanta Benkunskienė
Vyriausioji specialistė


Asta Dambrauskienė
Vyriausioji specialistė


Indrė Kačėnienė
Vyriausioji specialistė


Sandra Karačionkienė
Vyriausioji specialistė


Julita Kasparavičė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe


Kristina Meidūnienė
Vyriausioji specialistė


Violeta Mitkienė
Vyriausioji specialistė


Nomeda Morozienė
Vyriausioji specialistė


Inesa Narkevičienė
Vyriausioji specialistė


Giedrė Navikienė
Vyriausioji specialistė


Barbara Stacevič
Vyriausioji specialistė


Piotr Šugalskij
Vyriausiasis specialistas


Renata Ulevič
Vyriausioji specialistė

3-iasis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – priimti asmenų elektroniniu ir kitu būdu pateiktus prašymus, nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo ar grąžinimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo;
8.3. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja elektroniniu ir kitu būdu priimtus prašymus dėl išmokų gavimo;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. priima iš asmenų trūkstamus dokumentus ir perduoda juos prašymą nagrinėjančiam Skyriaus darbuotojui;
8.6. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.7. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.8. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.9. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.10. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.11. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.12. išsiunčia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms, organizacijoms ar bendrojo naudojimo objektų valdytojams;
8.13. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.14. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, nustatyta tvarka keičiasi duomenimis su užsienio valstybių kompetentingoms įstaigoms;
8.15. formuoja paramos mirties atveju mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti;
8.16. nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir atlieka asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.17. teikia komisijoms asmenų prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas komisijų kompetencijai;
8.18. atlieka piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumo vertinimą;
8.19. atlieka iš SPIS valdytojo gautos informacijos apie gavėjų pateiktus klaidingus duomenis apie pajamas vertinimą;
8.20. vykdo socialinių išmokų išmokėjimo į socialines korteles paslaugų teikimo priežiūrą;
8.21. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą;
8.22. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus; 8.23. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.24. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.25. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.26. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams