Struktūra ir kontaktai

Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

2334720

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Malonu ir gera dirbti įvairiapusiam, spalvingam bei jaukiam miestui Vilniui, kurį vadinu savo namais.

Karolina Garjonytė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos koordinavimas; Interesantų konsultavimas Poskyrio veiklos klausimaisSmagu prisidėti nors mažyte dalele kuriant geresnį ir gražesnį Vilnių. Padėti vilniečiams įveikti kasdienius rūpesčius, susijusius su mano tiesioginiu darbu. Vilniečio šypsena – tai didžiausia padėka ir džiaugsmas.

Ramutė Manzurovienė
Patarėja

Išvadų dėl asmens duomenų ištaisymo, pakeitimo, papildymo civilinės būklės aktų įrašuose rengimas, įrašų atkūrimas, anuliavimas; Interesantų konsultavimas minėtais ir tautybių pakeitimo klausimaisDidžiuojuosi galėdama prisidėti prie mano gimtojo miesto kūrimo ir savo darbu atlyginti bent dalį to, ką jis man suteikė – šeimą, saugumą ir laisvę.

Ana Brazevič
Vyresnioji specialistė

Archyvinių dokumentų (civilinės būklės aktų įrašų) paieška Skyriaus archyve, duomenų perdavimas VĮ Registrų centrui, dokumentų rengimasSaulė Daunytė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, archyvinių dokumentų išdavimo priėmimas ir vykdymasMėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, – ar gali būti kas šauniau už tai?

Lucija Kačanovska
Vyresnioji specialistė

Korespondencijos tvarkymas, gautų/siunčiamų dokumentų registravimasVilnius – įvairiaspalvės istorijos ir kultūros židinys. Džiaugiuosi galėdama būti jo dalimi.

Janina Mačiulskienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką užsienio valstybėje nebuvimą, išdavimo priėmimas ir vykdymas; Skyriaus archyvo fondo tvarkos užtikrinimas pagal dokumentacijos planąVilnius man yra miestas, kuris jungia mus visus prasmingiems darbams.

Liucija Plerpaitė
Vyresnioji specialistė
Nėra darbe

Išvadų dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo rengimas; Prašymų dėl asmenvardžių pakeitimo, gautų per el. sistemą MGVDIS, nagrinėjimasVilnius turi daug spalvų, jame įdomu gyventi ir dirbti vilniečiams.

Rasa Sabutė
Vyresnioji specialistė

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas per el. sistemą MGVDISVilnius visų mūsų namai, kuriuose turi būti šilta ir jauku, savitarpio pagarba ir supratimas.

Dalia Sivickienė
Vyresnioji specialistė

Išvadų dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo rengimas; Interesantų konsultavimas asmenvardžių pakeitimo klausimaisGera prisidėti prie gimtojo Vilniaus klestėjimo ir smagu dirbti miesto labui.

Zita Tomaševičienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo priėmimas


Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.2. rengia civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo bylas, surašo išvadas;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašų išrašus, civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, rengia atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.5. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, asmens vardo, pavardės pakeitimą;

9.6. praneša kitų miestų (rajonų) civilinėms metrikacijos įstaigoms ir kitoms įstaigoms apie asmens vardo, pavardės pakeitimą ar civilinės būklės įrašo pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą;

9.7. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda bylas Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.8. palaiko archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, tvarko ir įformina dokumentų saugojimo bylas, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.9. perduoda atitinkamoms institucijoms ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.10. įrašo ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.11. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą užbaigtų bylų apskaitą, saugojimą ir sunaikinimą;

9.12. priima ir tvarko gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją;

9.13. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.14. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.15. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus,

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.19. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.20. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.21. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.22. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams