Struktūra ir kontaktai

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Inutė Neverovskienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos organizavimas. Koordinuoja triukšmo, monitoringo priemonių įgyvendinimą, leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius miško ir ne miško žemėje.Rasa Lozoraitienė
Patarėja

Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas, įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą ir Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatusTomas Buckus
Aplinkos apsaugos inžinierius

Sutarčių ir užsakymų su rangovinėmis organizacijomis (ne miško žemėje) rengimas ir jų koordinavimas.Jaroslavas Čaplia
Vyriausiasis specialistas

Želdinių būklės vertinimas, jų tvarkymo ir priežiūros organizavimas Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Naujininkų, Vilkpėdės Panerių, Grigiškių seniūnijose.Vaiva Gudienė
Aplinkos apsaugos inžinierė

Želdinių tvarkymas ir priežiūra priskirtose seniūnijose.Vilnius gyvas, žalias ir šiuolaikiškas, todėl čia smagu gyventi ir dirbti.

Vilmantas Maluiška
Aplinkos apsaugos inžinierius

Želdinių tvarkymas ir priežiūra priskirtose seniūnijose.Ilona Misiūnė
Vyriausioji specialistė

Valakupių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Ona Motiejūnaitė
Ekologė

Visuomenės ekologinis, aplinkosauginis švietimasSimonas Noreika
Aplinkos apsaugos inžinierius


Emilis Tamošiūnas
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Triukšmo ir Oro kokybės programų kuravimas, Sosnovskio barščių naikinimo darbų organizavimas.Algimantas Urbonas
Aplinkos apsaugos inžinierius

Prašymų sklypuose, kuriuose numatomi statybos darbai, nagrinėjimas.Šarūnas Bazys
Miškininkas
Nėra darbe

Pavilnių girininkijos ir dalies Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Rimantas Gricius
Miškininkas

Vingio girininkijos ir dalies Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.Maiklas Mikulskis
Miškininkas

Panerių girininkijos miško parkų priežiūros ir tvarkymo darbų organizavimas.


Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris yra Miesto aplinkos skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę;
2. Bendradarbiauti su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ir įstaigomis dėl želdynų ir viešųjų erdvių įrengimo ir priežiūros;
3. Organizuoti ir atsakyti už medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, inventorizavimą, kirtimą, genėjimą, persodinimą, medžių, krūmų ir miesto gėlynų sodinimą, priežiūrą ir globą;
4. Organizuoti Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų ir miško parkų priežiūrą;
5. Kuruoti ir kontroliuoti viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ veiklą.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. Teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės gerinimo klausimais;
2 Pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, pagal Aplinkos ministerijos nustatytą Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų tvarką.
3. Organizuoja ir vykdo savivaldybės aplinkos monitoringą, savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus pagal užtikrintą ir įgyvendinimui skirtą finansavimą;
4. Numato aplinkos oro kokybės valdymo priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, organizuoja oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano parengimą ir organizuoja nustatyta tvarka Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai ir visuomenei vykdymo ataskaitų teikimą;
5. Įgyvendina tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų, tyliųjų viešųjų zonų bei triukšmo prevencijos zonų Vilniaus miesto teritorijoje nustatymą ir tvirtinimą ir organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
6. Organizuoja Vilniaus miesto aglomeracijų (pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų, pramonės veiklos zonų) strateginių triukšmo ir žemėlapių sudarymą ir triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymą ir tvirtinimą;
7. Rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius plėtros ir (ar) savivaldybės strateginius veiklos planus, numato ir užtikrina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;
8. Organizuoja užterštų ir galbūt užterštų dirvožemio teritorijų tyrimų inicijavimą ir tvarkymo planų rengimą, darbų atlikimą;
9. Organizuoja vandens telkinių kokybės tyrimus, įvertinimą, dalyvauja įžuvinimo programų rengime bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus;
10. Rengia biologinės įvairovės išsaugojimo, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos, varliagyvių migracijos kelių apsaugos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimo darbus pagal numatytą skirti finansavimą;
11. Organizuoja saugomų teritorijų ekologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų ir rekreacinės paskirties objektų, įrengtų šių parkų teritorijose priežiūros darbų įgyvendinimą;
12. Analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
13. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
14. Skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;
15. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
16. Teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
17. Rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus;
18. Dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais;
19. Dalyvauja komisijų darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus;
20. Organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos  klausimais;
21. Vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę;
22. Derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;
23. Rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus dėl želdynų ir želdinių priežiūros, Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūros;
24. Organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų, priskirtų skyriaus kompetencijai, įgyvendinimą, rengia su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto želdynų tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę ir kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams;
25. Organizuoja Savivaldybės ir valstybinėje žemėje augančių medžių / krūmų inventorizaciją, ją aktualizuoja, pagal poreikį ir situaciją organizuoja minėtų medžių ir krūmų kirtimą, sodinimą, globą ir kitus  darbus;
26. Išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui, persodinimui ar kitokiam tvarkymui;
27. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybei priskirtuose ir patikėjimo teise valdomuose valstybiniuose miškuose medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą, globą ir kitus  darbus vadovaujantis parengtais miškotvarkos projektais;
28. Derina projektavimo dokumentus Savivaldybei priskirtų miesto patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų kaimynystėje rengiamus techninius projektus;
29. Organizuoja ir kuruoja miesto želdynų ir gėlynų įrengimą, priežiūrą; 30. Rengia ir tobulina želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;
31. Įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse;
32. analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo;
33. Pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais;
34. Organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais.
35. Nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją;
36. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
37. Sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas;
38. Administruoti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir kitas Skyriaus kuravimo sričiai priskirtas programas.

 

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams