Struktūra ir kontaktai

Projektų valdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Lukas Lubauskas
Projektų vadovas

Viešosios ir privačios partnerystės projektų koordinavimasAira Pakštytė
Projektų vadovė

Viešosios ir privačios partnerystės projektų koordinavimasAda Pavydė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Projektų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Projektų valdymo skyriaus nuostatai patvirtinti 2023 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-340/23.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.

Investicijų projektai » 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

1. vykdyti Europos Sąjungos fondų investicijų, valstybės, tarptautinių ar kitų investicijų fondų ir programų (toliau – projektų finansavimo programos) finansavimo šaltinių paiešką Savivaldybės projektams finansuoti;

2. koordinuoti Administracijos struktūrinių padalinių inicijuojamų ir įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų investicijų, projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus Savivaldybėje, užtikrinant tinkamą projektų finansavimo programų investicijų panaudojimą ir administravimą, ir vykdyti šių projektų stebėseną;

3. skatinti didelės apimties projektų įgyvendinimą Administracijoje ir Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vadovaudamasis Projektų valdymo politika Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdo šias funkcijas:

1. atlieka projektų finansavimo programų paiešką, jų analizę ir teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams;

2. analizuoja ir teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl projektų finansavimo programų reikalavimų;

3. vertina Administracijos struktūrinių padalinių bei planuojamus projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties projektų finansavimo programų reikalavimams;

4. analizuoja projektų, kurie galėtų būti įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, įgyvendinimo galimybes ir tikslingumą;

5. koordinuoja Administracijos struktūrinių padalinių projektų, finansuojamų projektų finansavimo programų lėšomis bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus;

6. vykdo Administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų Europos Sąjungos fondų investicijų planuojamų ir įgyvendinamų projektų stebėseną, rengia ataskaitas;

7. administruoja Skyriui priskirtus Administracijos vykdomus Europos Sąjungos fondų investicijų projektus;

8. valdo Skyriui priskirtus projektus;

9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų Europos Sąjungos fondų investicijų projektus;

10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus pagal tarptautines finansavimo programas, atlieka šių Administracijos projektų stebėseną;

11. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vilniaus regiono plėtros planą;

12. pagal kompetenciją konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybei pavaldžias įstaigas ir įmones, teikia informaciją dėl projektų atitikties projektų finansavimo programų reikalavimams, rengimo, įgyvendinimo, administravimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo klausimais;

13. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybėje Projektų valdymo politiką ir Projektų valdymo tvarkas.

14. dalyvauja rengiant Administracijos teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, vykdymui;

15. dalyvauja organizuojant ir vykdant Administracijos projektų, įgyvendinimų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, procedūras, rengiant šioms procedūroms vykdyti reikalingus dokumentu ir derinant juos su atsakingomis institucijomis;

16. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinių ir Savivaldybės darbo grupių, komitetų, komisijų bei planuojamų, įgyvendinamų projektų valdymo struktūros dalyvių veikloje;

17. bendradarbiauja su Europos Sąjungos fondų investicijas administruojančiomis institucijomis ir teikia joms informaciją ir pasiūlymus apie Savivaldybės planuojamus ir įgyvendinamus projektus;

18. kuruoja Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą;

19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, investicines programas ir kitus dokumentus;

20. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų įgyvendinimo;

21. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei struktūrinių padalinių įsakymų projektus;

22. inicijuoja, rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui nustatyta tvarka;

23. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos nariams, struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms;

24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;

25. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Savivaldybės archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

26. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

VšĮ Geležinkelių logistikos parkas ❯❯❯

http://www.logisticspark.lt

Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausanti įstaiga, atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą.

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas ❯❯❯
Laima Kaušpadienė
Direktorė

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas yra Projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 126224832. Dalininkai:  4.  Savivaldybės dalis - 30 proc.


http://www.sunrisevalley.lt

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras (VILNIUS TECH PARK) ❯❯❯

VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras (VILNIUS TECH PARK) yra Projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 303371309. Dalininkų skaičius – 5. Savivaldybės – 20 proc.


http://www.vilniustechpark.com/

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas ❯❯❯
Edmundas Žvirblis
L. e. direktoriaus pareigas

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas yra Projektų valdymo skyriaus kuruojama įmonė.


Įstaigos kodas 126.090.582.  Dalininkų skaičius – 15. Savivaldybės dalis – 4,75 %.


http://www.vitp.lt/lt/

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams