Struktūra ir kontaktai

Finansų valdymo metodologijos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vaiva Valentonienė
Poskyrio vedėja


Danguolė Jakimavičienė
Vyriausioji specialistė


Vilius Klimas
Vyriausiasis specialistas


Ramunė Zaleskaitė
Vyriausioji specialistė

Finansų valdymo metodologijos poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Finansų valdymo metodologijos poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;

2. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

3. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą ir kitų Skyriaus rengtų dokumentų atnaujinimą;

4. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir Savivaldybės pavaldiems viešojo sektoriaus subjektams - FVAS sistemos vartotojams darbo su FVAS klausimais;

5. rengia skyriaus Finansų kontrolės būklės ataskaitą, koordinuoja ir rengia Savivaldybės administracijos suvestinę Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės Merui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;

6. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;

7. nagrinėja įmonių, įstaigų bei piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Poskyrio kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8. Poskyrio tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vykdo finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Skyriaus vedėjo įsakymais;

9. atlieka kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais pavestas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams