Struktūra ir kontaktai

Energetikos skyrius

Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius, bendra informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Kęstutis Karosas
L. e. skyriaus vedėjo pareigas

Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas, vykdantis Energetikos skyriaus vedėjo funkcijasOksana Mosina
Patarėja

Būsto administravimo poskyrio vykdomų programų įgyvendinimo koordinavimasJurgita Mirauskaitė
Vyresnioji specialistė

Gaunamos korespondencijos tvarkymas, personalo apskaita, posėdžių protokolavimasLorita Detiukevičienė
Finansininkė

Atliekų tvarkymo poskyrio finansininkė


1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
1.2. užtikrinti miesto šilumos gamybos, šilumos, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo objektų funkcionavimą, kainų nustatymą ir jų taikymo kontrolę;
1.3. užtikrinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtrą ir siekti, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai;
1.4. organizuoti pastatų atnaujinimą (modernizavimą) siekiant efektyvaus energijos vartojimo pastatuose ir aplinkos taršos mažinimo;
1.5. įgyvendinti Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa);
1.6. užtikrinti saugų, tenkinantį gyventojų poreikius, atliekų tvarkymą Vilniaus mieste naudojant racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą atliekų tvarkymo sistemą.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką komunalinių atliekų tvarkymo ir valdymo srityje;
2.2. įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas, vykdant Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.3. rengia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir jos plėtros programas, reglamentus, kontroliuoja nustatytų užduočių įgyvendinimą;
2.4. kontroliuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir tvarkymo sistemos plėtros įgyvendinimą;
2.5. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo Savivaldybės teritorijoje klausimais;
2.6. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo klausimais įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
2.7. kuruoja uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“;
2.8. kuruoja savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.9. kuruoja viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ veiklą;
2.10. koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo Vilniaus mieste klausimus kartu su savivaldybės įmone „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.11. dalyvauja ir teikia pasiūlymus nustatant ir tvirtinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžius, pagal savo kompetenciją vykdo vietinės rinkliavos taikymo kontrolę;
2.12. teikia pasiūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
2.13. teikia projektus ir paraiškas finansavimui iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti;
2.14. dalyvauja ir kuruoja požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimą;
2.15. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose komunalinių atliekų tvarkymo klausimais;
2.16. vykdo atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo stebėseną ir koordinuoja plėtrą;
2.17. dalyvauja rengiant ir prižiūri šilumos ūkio specialųjį planą;
2.18. koordinuoja ir kontroliuoja vandentvarkos ir šilumos tiekimo įmonių organizuojamąpaslaugų teikimą (ūkinę veiklą) gyventojams;
2.19. vykdo Programą, ir planuoja lėšų poreikį Programai įgyvendinti;
2.20. vykdo šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros priežiūrą;
2.21. teikia siūlymus dėl šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo;
2.22. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;
2.23. vykdo Europos Sąjungos finansuojamų inžinerinių tinklų statybos projektų įgyvendinimo kontrolę;
2.24. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems viešiesiems pastatams teikiamų energetinių paslaugų priežiūrą ir kontrolę;
2.25. vykdo geriamojo vandens tiekėjo veiklos ir plėtros plano, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano bei šilumos tiekėjų investicijų plano įgyvendinimo kontrolę;
2.26. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl šilumos ir vandentvarkos ūkio turto, bešeimininkio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn, perdavimo ir kitais nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įteisinimo klausimais;
2.27. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.29. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.30. pagal kompetenciją teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, Savivaldybės interneto svetainėje;
2.31. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;
2.32. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus;
2.33. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Atliekų tvarkymo poskyris ❯❯❯
Eglė Bernotavičienė
Poskyrio vedėja


Eglė Drėgvaitė
Patarėja


Greta Ledauskienė
Vyriausioji specialistė

Skundų, prašymų nagrinėjimas ir atsakymų parengimas poskyrio kompetencijai priskirtais klausimaisGintarė Mačionienė
Vyriausioji specialistė

Skundų, prašymų nagrinėjimas ir atsakymų parengimas poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais.Indrė Micikevičienė
Vyriausioji specialistė

Atliekų tvarkymo poskyris yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Dėl komunalinių ir rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, rinkliava@sivasa.lt.
1. Svarbiausias poskyrio uždavinys – naudojant racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą atliekų tvarkymo sistemą užtikrinti saugų, tenkinantį gyventojų poreikius, atliekų tvarkymą Vilniaus mieste;

2. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką komunalinių atliekų tvarkymo ir valdymo srityje;
2.2. rengia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir plėtros programas, reglamentus, kontroliuoja nustatytų užduočių įgyvendinimą;
2.3. kontroliuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir tvarkymo sistemos plėtros įgyvendinimą;
2.4. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo Savivaldybės teritorijoje klausimais;
2.5. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų komunalinių atliekų sistemos organizavimo, administravimo, plėtojimo klausimais įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
2.6. kuruoja uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“;
2.7. kuruoja savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.8. koordinuoja atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo Vilniaus mieste klausimus kartu su savivaldybės įmone „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“;
2.9. dalyvauja ir teikia pasiūlymus nustatant ir tvirtinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžius, pagal savo kompetenciją vykdo vietinės rinkliavos taikymo kontrolę;
2.10. teikia pasiūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus;
2.11. teikia projektus ir paraiškas finansavimui iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti;
2.12. dalyvauja ir kuruoja požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimą;
2.13. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose atliekų tvarkymo klausimais;
2.14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
2.15. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Skyriaus vedėjo įpareigojimus ir pavedimus.
2.16. dalyvauja seminaruose, diskusijose atliekų tvarkymo klausimais;
2.17. pagal kompetenciją teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją atliekų tvarkymo klausimais raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, Savivaldybės interneto svetainėje.

Būsto administravimo poskyris ❯❯❯
Stasė Kvederienė
L. e. poskyrio vedėjo pareigas

Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimasGiedrė Baranauskienė
L. e. p. patarėja


Marius Brigmanas
L. e. p. patarėjas

(L. e. p.) Statinių naudojimo priežiūraAudrius Almantas
Vyriausiasis specialistas


Sonata Balsevičienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė; Administratorių skyrimas/keitimasEvaldas Bruzga
Vyresnysis specialistas
Nėra darbe

Statinių naudojimo priežiūraVaidas Gaurys
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūraKatažina Kailiuvienė
Vyriausioji specialistė

Statinių naudojimo priežiūraErika Laiconienė
Vyriausioji specialistė

Statinių naudojimo priežiūraRomualdas Laurinaitis
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Statinių naudojimo priežiūraMalvina Likienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėLigita Maslauskė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėVilma Milinkevičienė
Vyriausioji specialistė

Statinių naudojimo priežiūraŽivilė Motuzaitė-Tekorienė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėRomualdas Pliavga
Vyriausiasis specialistas

Poskyrio interesų teismuose ir kitose institucijose atstovavimasEvelina Račė
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė; Administratorių skyrimas/keitimasJuliana Riabenkaja
Vyriausioji specialistė

Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolėJulija Učkuronienė
Vyriausioji specialistė


Tauras Varenbergas
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūraGabrielė Vidrinskienė
Vyriausioji specialistė

Statinių naudojimo priežiūra


Būsto administravimo poskyris yra yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.

Būsto administravimo poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos BŪSTO ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI


Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą;

3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;

2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus;

3. rengia mero potvarkių projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

5. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir siūlymus

6. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

7. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę;

8. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

10. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Poskyrio kompetencijos klausimais;

11. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia asmenims įstatymų nustatytą informaciją;

12. konsultuoja asmenis Poskyrio kompetencijos klausimais;

13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;

14. pagal Poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;

15. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus Poskyriui svarbiais klausimais.

Šilumos ir vandens ūkio poskyris ❯❯❯
Mingaudas Karevičius
Vyresnysis specialistas

Vandens ūkio administravimas, klausimaiEva Kavoliūnė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Atsinaujinančių energijos išteklių projektų klausimai, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo).Šarūnas Laukys
Vyriausiasis specialistas

Šilumos ūkio klausimaiNerijus Linkus
Vyriausiasis specialistas

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimai.Vytis Masionis
Vyriausiasis specialistas

vandentvarkos klausimaiNeringa Radzevičienė
Poskyrio vedėja

Šilumos ūkio klausimaiDanguolė Šlepikaitė
Vyriausioji specialistė

administruoja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo ir valymo viešųjų paslaugų teikimą Vilniaus miesto gyventojams ir įgyvendina šių paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę.Vaida Voroneckienė
Vyriausioji specialistė

Šilumos ir vandentvarkos ūkio turto perėmimo, perdavimo ir bešeimininkio turto įteisinimo klausimai


Šilumos ir vandens ūkio poskyris yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:
1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją;
2. užtikrinti miesto energetinių objektų funkcionavimą;
3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą;

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams;
2. konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais;
3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus;
4. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose;
5. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;
6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos;
7. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Poskyrio kompetencijos klausimais;
8. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas;
9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
10. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Poskyrio veiklą;
11. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais, poskyriais.
12 pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ❯❯❯
Gerimantas Bakanas
Direktorius

Kodas 124135580 Įmonės registracijos adresas – Elektrinės g. 2, Vilnius
AB Vilniaus šilumos tinklai klientų aptarnavimo centras Spaudos g. 6-1, Vilnius Klientų aptarnavimas tel.: 1840 / (8 5) 236 1030 www.chc.lt Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 7:30–16:30 val., penktadieniais 7:30–15:30 val. Valstybinių švenčių dienomis klientų aptarnavimo centras nedirbs. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas viena valanda.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ❯❯❯
Robertas Lavinskas
L. e. direktoriaus pareigas

http://sivasa.lt/lt/

 

Kodas 304195262
Buveinės adresas: Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius
Registracijos adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius 

Pokalbiai trumpuoju numeriu 1895 yra apmokestinami 0,09 Eur/min. tarifu. 

Pokalbiai ilguoju numeriu 8 650 04949 yra apmokestinami pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą arba mokėjimo planą.

UAB „VAATC“ ❯❯❯
Tomas Vaitkevičius
Direktorius

Kodas 181705485. PVM kodas LT100002064111. http://www.vaatc.lt
UAB „Vilniaus vandenys“ ❯❯❯
Saulius Savickas
Generalinis direktorius

UAB „Vilniaus vandenys““ yra Energetikos skyriaus kuruojama įmonė. www.vv.lt


Įmonės kodas: 120545849. Bendrovė centralizuotai tiekia geriamąjį vandenį Vilniaus miestui, surenka nuotekas ir valo nutekamojo vandens valymo įrenginiuose, prižiūri bendrovei priklausančius vandentiekio bei nuotekų tinklus ir inžinerinius įrenginius.

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams