Struktūra ir kontaktai

Išmokų kontrolės poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

Ivona Bražinskienė
Vyriausioji specialistė


Vita Burneikaitė
Vyriausioji specialistė


Aušra Čarienė
Vyriausioji specialistė


Inesa Kaktavičienė
Vyriausioji specialistė


Julita Kleveckaitė-Špiliauskienė
Vyriausioji specialistė

Patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimas.Elena Kovalevskaja
Vyriausioji specialistė

Vykdo sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.Aušra Marozaitė
Vyriausioji specialistė


Ingrida Povilauskienė
Vyriausioji specialistė


Audra Staniulienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Vykdo patvirtintų sprendimų dėl išmokų skyrimo teisėtumo ir teisingumo tikrinimąAlbertas Strumila
Vyriausiasis specialistas


Milda Tolevičienė
Vyriausioji specialistė


Rasa Vaitkevičienė
Vyresnioji specialistė

Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.Laima Žiurkuvienė
Vyriausioji specialistė

Išmokų kontrolės poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – užtikrinti Skyriuje išnagrinėtų prašymų ir priimtų sprendimų dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir grąžinimo arba išskaičiavimo teisėtumą ir teisingumą. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“) ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
8.3. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.4. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmenų teisę į išmokas, jų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.5. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
8.6. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.7. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.8. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams išmokų teikimo klausimais;
8.9. vykdo Skyriuje nustatytų išmokų permokų priežiūrą ir tikrinimą, permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.10. organizuoja metodinius mokymus atliktų tikrinimų išvadų pagrindu;
8.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus; 8.12. nustatyta tvarka atlieka nagrinėtų prašymų bei priimtų sprendimų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;
8.13. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8.14. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teikia valstybinėms institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų;
8.15. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais sudarytų komisijų veiklą;
8.16. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.17. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.18. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams