Struktūra ir kontaktai

Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sps@vilnius.lt

Vida Butkevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas šeimai (atvejo vadyba) koordinavimas ir priežiūraSimona Grėbliūnaitė
Vyriausioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimasGita Jonušienė
Vyriausioji specialistė

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymasJolanta Kalačiova
Vyresnioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimasEvelina Martinkienė
Vyriausioji specialistė

Vaiko globos (rūpybos) nustatymas bendruomeniniuose vaikų globos namuose.Gintarė Mikūtienė
Vyresnioji specialistė

Socialinės globos paslaugų vaikams su negalia administravimasRenata Ražauskaitė
Vyriausioji specialistė

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimas "Mąstyk globaliai - veik lokaliai!"

Vilnius mano miestas - atviras, inovatyvus, dinamiškas, draugiškas ir nuostabus. 

Laura Venclovienė
Vyriausioji specialistė

Globos centrų veiklos koordinavimasRenata Vitkauskienė
Vyriausioji specialistė


Jurgita Zabotkienė
Vyriausioji specialistė

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas.


Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai yra šie:

7.1. organizuoti socialinių paslaugų teikimą vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams);

7.2. užtikrinti likusių be tėvų globos vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos), laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, organizavimą;

7.3. bendradarbiauti su valstybės, Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko bei šeimos gerovės klausimais.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. pagal kompetenciją dalyvauja vaiko globos organizavimo procese: organizuoja vaiko laikinosios globos nustatymą, svečiavimąsi ir nuolatinio globėjo (rūpintojo) paiešką.

8.2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos  sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su socialinių paslaugų organizavimu, teikimu bei jų priežiūrą; 

8.3. koordinuoja vaikui ir jį auginančiam (-tiems) asmeniui (-ims) ar jo besilaukiančiam asmeniui taikomą atvejo vadybą;

8.4. organizuoja socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo konkursus;

8.5. planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, skirtą finansuoti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams,  ir kitų socialinių paslaugų bei vykdo šių lėšų mokėjimų organizavimą, naudojimo kontrolę bei priežiūrą.

8.6. rengia  ir įgyvendina socialines prevencijos  vaikams programas ir /ar strategijas;

8.7. organizuoja ir koordinuoja globos centrų veiklą;

8.8. dalyvauja viešųjų pirkimų, susijusių su paslaugomis vaikams ir šeimai organizavimu, procedūrose;

8.9. apdoroja, analizuoja, sistemina ir apibendrina socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai duomenis bei teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

8.10. organizuoja ir koordinuoja socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimą;

8.11. organizuoja Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos darbą;

8.12. rengia sutarčių projektus su socialinės globos paslaugas teikiančiais juridiniais asmenimis dėl socialinės globos paslaugų teikimo;

8.13. koordinuoja ir prižiūri  įstaigų, teikiančių socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, ir priskirtų Skyriaus reguliavimo sričiai, socialinį darbą bei organizacinę veiklą;

8.14. vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų vaikams ir šeimai socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą;

8.15. valstybės institucijoms rengia socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams) teikimo ataskaitas;

8.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;

8.17. administruoja duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

8.18. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams