Struktūra ir kontaktai

Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sps@vilnius.lt

Eglė Misevičiūtė
Poskyrio vedėja
Paslaugų šeimai organizavimas


Živilė Baguševičienė
Vyresnioji specialistė
Poskyrio finansų planavimas bei administravimas


Vida Butkevičienė
Vyriausioji specialistė
Socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas šeimai (atvejo vadyba) koordinavimas ir priežiūra


Jurga Jankūnienė
Vyriausioji specialistė
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas šeimoje.


Evelina Martinkienė
Vyriausioji specialistė
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas bendruomeniniuose vaikų globos namuose.


 "Mąstyk globaliai - veik lokaliai!"

Vilnius mano miestas - atviras, inovatyvus, dinamiškas, draugiškas ir nuostabus. 

Laura Venclovienė
Vyriausioji specialistė
Globos centrų veiklos koordinavimas


Jurgita Zabotkienė
Vyriausioji specialistė
Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas.


Jurgita Žemaitė
Vyriausioji specialistė
Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų koordinavimas

Pagalbos vaikui ir šeimai poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai yra šie:

7.1. organizuoti socialinių paslaugų teikimą vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams);

7.2. užtikrinti likusių be tėvų globos vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos), laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, organizavimą;

7.3. bendradarbiauti su valstybės, Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko bei šeimos gerovės klausimais.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. pagal kompetenciją dalyvauja vaiko globos organizavimo procese: organizuoja vaiko laikinosios globos nustatymą, svečiavimąsi ir nuolatinio globėjo (rūpintojo) paiešką.

8.2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos  sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su socialinių paslaugų organizavimu, teikimu bei jų priežiūrą; 

8.3. koordinuoja vaikui ir jį auginančiam (-tiems) asmeniui (-ims) ar jo besilaukiančiam asmeniui taikomą atvejo vadybą;

8.4. organizuoja socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo konkursus;

8.5. planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, skirtą finansuoti socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams,  ir kitų socialinių paslaugų bei vykdo šių lėšų mokėjimų organizavimą, naudojimo kontrolę bei priežiūrą.

8.6. rengia  ir įgyvendina socialines prevencijos  vaikams programas ir /ar strategijas;

8.7. organizuoja ir koordinuoja globos centrų veiklą;

8.8. dalyvauja viešųjų pirkimų, susijusių su paslaugomis vaikams ir šeimai organizavimu, procedūrose;

8.9. apdoroja, analizuoja, sistemina ir apibendrina socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai duomenis bei teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

8.10. organizuoja ir koordinuoja socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimą;

8.11. organizuoja Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos darbą;

8.12. rengia sutarčių projektus su socialinės globos paslaugas teikiančiais juridiniais asmenimis dėl socialinės globos paslaugų teikimo;

8.13. koordinuoja ir prižiūri  įstaigų, teikiančių socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, ir priskirtų Skyriaus reguliavimo sričiai, socialinį darbą bei organizacinę veiklą;

8.14. vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų vaikams ir šeimai socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą;

8.15. valstybės institucijoms rengia socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimai, globėjams (rūpintojams) teikimo ataskaitas;

8.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų vaikams ir šeimai teikimo bei teikia jiems žodinę ir rašytinę informaciją;

8.17. administruoja duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

8.18. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams