Struktūra ir kontaktai

Projektavimo sąlygų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Geda Krencienė
Poskyrio vedėja
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Julijonas Bučelis
Architektas
Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai. Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Ramunė Butvilienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d. d. 10-11 val.


Jovilė Jaruševičiūtė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d.d. 10-11 val.


Janina Krikščiūnienė
Architektė
Projektiniai pasiūlymai ir jų užduotys, spec. reikalavimai.


Karolina Mankienė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kasdien d. d. 9-10 val.


Marius Miškinis
Vyriausiasis specialistas


Aurelija Paškauskienė
Vyriausioji specialistė
PP, PU, spec. reikalavimai, viešinimas. Konsultacijos telefonu kiekvieną d. d. 13-14 val.


Milda Sutkaitytė
Vyriausioji specialistė

Projektavimo sąlygų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama
, projektinių pasiūlymų rengimo užduočių tvirtinimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

nagrinėja teritorijų planavimo,  sklypo suformavimo dokumentus, senamiesčio apsaugos reglamentus, kitus teisės aktus, kuriais vadovaujantis tvirtinama projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.

pristato išnagrinėtas užduotis ir išvadas į Skyriaus pasitarimą miesto plėtros
klausimais;

projektinių pasiūlymų rengimo užduotys teikiamos tvirtinti Vyriausiajam miesto architektui.

kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama arba statinys patenka į visuomenei svarbių
statinių sąrašą 
– privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių
projektavimą:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

nagrinėja ar pateikta teisinga informacija apie numatomo statinių projektavimą,
ar laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo  ;

apie numatomų statinių projektavimą ir viešo susirinkimo laiką bei vietą paskelbiama
savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

apie priimtus sprendimus tvirtinti (arba ne) projektinius pasiūlymus, paskelbiama
savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt

kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti
teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama
arba statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą – projektinių
pasiūlymų tvirtinimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“;

tikrina ar pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka patvirtintą
projektinių pasiūlymų rengimo užduotį;

tikrina ar pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo,  sklypo
suformavimo dokumentus, saugomų teritorijų, senamiesčio apsaugos reglamentus,
kitus teisės aktus;

pristato išnagrinėtus projektinius pasiūlymus  į skyriaus pasitarimą miesto plėtros
klausimais ir teikia išvadą;

projektiniai pasiūlymai teikiami tvirtinti Vyriausiajam miesto architektui.

specialiųjų reikalavimų išdavimas:

nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 patvirtintame Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos apraše, kurie yra reikalingi nustatant specialiuosius architektūros reikalavimus;

nagrinėja teritorijų planavimo, sklypo suformavimo dokumentus, kitus teisės aktus, patvirtintus projektinius pasiūlymus, kuriais remiantis nustatomi specialieji architektūros reikalavimai;

jei reikia, prašo statytojo (užsakovo) pateikti  eskizinį projektą, kurio tikslas – išreikšti  projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją (kai neprivalomi patvirtinti projektiniai pasiūlymai);

pateikia Aprašo 4 priede nurodytos formos paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos (Vilniaus teritoriniam skyriui) ir Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijai.

išduoda specialiuosius reikalavimus, kurie neturi prieštarauti:

Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus išduotiems
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams, taikomiems kultūros paveldo
vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui,
esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje,
ar senamiesčio apsaugos zonoje;

Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijos išduotiems specialiesiems saugomos
teritorijos  tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, taikomiems konkrečiam
projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos
prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

raštu praneša statytojui (užsakovui) priežastis, dėl kurių specialieji architektūros
reikalavimai neišduodami;

esant reikalui statybos objektus teikia svarstyti skyriaus pasitarimams miesto
plėtros klausimais. 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams