Struktūra ir kontaktai

Statybos reglamentavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Milda Jurkė
Skyriaus vedėja
Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Vilma Gresevičiūtė
Patarėja
Konsultacijos statybų leidimų išdavimo klausimais d.d. 15-16 val.


Elona Fišerienė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu darbo dienomis 14-15 val.


Vilija Jatautienė
Architektė


Rimutė Kanclerienė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Zita Karpavičienė
Vyriausioji specialistė


Gintarė Klerauskaitė
Architektė
Konsultavimo valandos dėl tikrinamų projektų nuo 10 iki 11 valandos.


Aldona Liudvinavičienė
Architektė
konsultacijos telefonu darbo dienomis 8:00-9:00


Aistė Maluiškienė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu darbo dienomis 13-14 val.


Valentina Miliauskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Konsultacija telefonu darbo dienomis nuo 8 iki 9 val.


Jona Rukšėnaitė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Dovilė Stankienė
Vyriausioji specialistė
Projektų inžinerinės dalies tikrinimas IS.


Julius Svirskas
Vyriausiasis specialistas


Inga Teriošinienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Ona Vaitkevičienė
Architektė


Violeta Vaitkevičienė
Vyriausioji specialistė


Elytė Zarembienė
Vyriausioji specialistė


Andžej Mariuš Sedlicki
Vyresnysis specialistas

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. užtikrinti pateiktos projektinės dokumentacijos ir projektų sprendinių atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų reikalavimų, prisijungimo sąlygų, projektinių pasiūlymų dokumentams ir kitiems statybą leidžiančių dokumentų išdavimą reglamentuojantiems teisės aktams;

8.2. užtikrinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninių reglamentų (toliau – STR) reikalavimų;

8.3. užtikrinti pateikiamų prašymų ir Vilniaus mieste projektuojamų statybos objektų projektų kokybės kontrolę.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. tikrina pateikiamos projektinės dokumentacijos sudėtį vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei statybos techninių reglamentų reikalavimais naudojantis informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“);

9.2. vykdo pateiktų prašymų ir Vilniaus mieste projektuojamų statybos objektų projektų kokybės kontrolę;

9.3. išduoda statybą leidžiančius dokumentus naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“;

9.4. dalyvauja sprendžiant miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimus;

9.5. informuoja statytoją (užsakovą) apie priežastis, dėl kurių jo prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statinio projektui yra atmetamas;

9.6. vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ tikrina ir pritaria (arba nepritaria) statinio projekto sprendinių pakeitimui po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, kai pagal taip pakeistą statinio projektą statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas;

9.7. išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį;

9.8. pagal skyriaus kompetenciją teikia asmenims įstatymų nustatytą informaciją;

9.10. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir teikia į juos atsakymus;

9.11. konsultuoja asmenis statinių projektavimo, miesto inžinerinės infrastruktūros ir statybą leidžiančių dokumentų klausimais;

9.12. kontroliuoja valstybinės rinkliavos apmokėjimą už išduotus statybą leidžiančius dokumentus;

9.13. kontroliuoja ar sumokėtas infrastruktūros mokestis arba sudaryta infrastruktūros plėtros sutartis;

9.13. įgyvendina kitus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus skyriaus veiklos klausimais;

9.14. konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

9.15. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

9.16. nagrinėja ir teikia pastabas, pasiūlymus bei išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

9.17. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda Archyvo skyriui turimus dokumentus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams