Struktūra ir kontaktai

Reklamos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Darius.Vizgirda@vilnius.lt

Darius Paulius Vizgirda
Poskyrio vedėjas


Rūta Jakimavičienė
Vyriausioji specialistė


Raimonda Jokšaitė
Vyriausioji specialistė


Nijolė Simanavičienė
Vyriausioji specialistė

Reklamos poskyris yra Llicencijavimo ir leidimų skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI »


POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje;

8.2.  administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas ) Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje.

9. Poskyris vykdo šias funkcijas:

9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo;

9.2. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdžius;

9.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais;

9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.7. teikia siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.9. tvarko poskyrio archyvą;

9.10. rengia leidimų įrengti išorinę reklamą projektus ir administruoja duomenis apie išduotus leidimus Licencijų informacinėje sistemoje;

9.11. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.12. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus  ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams