Struktūra ir kontaktai

Saugaus eismo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Sigitas Kūjalis
Vyriausiasis specialistas


Anatolij Lopa
Vyriausiasis specialistas


Darius Mitrofanovas
Vyriausiasis specialistas


Andrius Strazdas
Vyriausiasis specialistas

Saugaus eismo poskyris yra Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas
I-IV 7.30-16.30 val.
V 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15

Svarbiausieji Saugaus eismo poskyrio uždaviniai:
1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo saugumo klausimais;
2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo saugumo priemonių įrengimą ir priežiūrą. 

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros;
2. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą;
3. rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina;
4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo saugumo klausimais;
5. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių rengimą;
6. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu;
7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
8. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
9. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo saugumu susijusius klausimus;
10. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
11. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
12. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais;
13. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
14. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
15. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
16. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms;
17. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams