Struktūra ir kontaktai

Socialinės integracijos poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sps@vilnius.lt

Andrius Arbočius
Vyresnysis specialistas


Irina Fišer
Vyriausioji specialistė
NVO socialiniai projektai


Sondra Jendovickaitė
Vyriausioji specialistė


Eglė Liaudginaitė
Vyriausioji specialistė


Lucija Luzginova
Vyriausioji specialistė


Dana Miškinienė
Vyriausioji specialistė


Elžbieta Sysojeva
Specialistė
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams programos įgyvendinimas.


Loreta Šupšinskė
Vyriausioji specialistė
Užimtumo didinimo programos ir kitų socialinės integracijos programų koordinavimas

Socialinės integracijos poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

7.1. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, planuojant ir organizuojant socialines paslaugas bei kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

7.2. rengti socialines programas bei įgyvendinti Skyriui priskirtas valstybės bei Savivaldybės socialinės integracijos programų priemones.

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

8.1. pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis bei tiria ir vertina socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto gyventojams;

8.2. rengia metinį Savivaldybės socialinių paslaugų planą;

8.3. organizuoja nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimą, analizuoja bei apibendrina jų teikiamų paslaugų ataskaitas, sistemina veiklos rezultatus;

8.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, dalyvauja šių pirkimų procedūrose ir užtikrina reikiamų dokumentų pateikimą;

8.5. vykdo bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kontrolę;

8.6. rengia Savivaldybės socialines programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.7. organizuoja valstybinių socialinės integracijos programų priemonių, priskirtų Skyriui, įgyvendinimą;

8.8. rengia ir teikia ataskaitas valstybės institucijoms dėl valstybinių socialinės integracijos programų įgyvendinimo;

8.9. administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

8.10. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja šių socialinių paslaugų įstaigų, priskirtų Skyriaus reguliavimo sričiai, veiklą: Socialinės paramos centro; Vilniaus miesto krizių centro; Vilniaus miesto nakvynės namų;

8.11. koordinuoja ir administruoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis Vilniaus mieste programos įgyvendinimą; 

8.12. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja lėšų, skirtų iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos paramos fondų ir kitų finansavimo šaltinių, paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti panaudojimą;

8.13. planuoja ir koordinuoja socialinio būsto fondo plėtrą ir koordinuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ veiklą;

8.14. koordinuoja ir prižiūri Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų socialinių paslaugų įstaigų veiklą;

8.15. administruoja Vilniaus mieste gyvenusių vienišų asmenų, neturinčių artimųjų, galinčių juos palaidoti, Vilniaus mieste gyvenusių asmenų, kuriuos atsisako laidoti giminės, ir neatpažintų asmenų, kurių palaikai rasti Vilniaus mieste, laidojimo paslaugos teikimą;

8.16. administruoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą;

8.17. rengia Savivaldybės aktų, reglamentuojančių Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, projektus bei, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl valstybės teisės aktų pakeitimo inicijavimo;

8.18. rengia socialinių paslaugų projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

8.19. planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, skirtą finansuoti socialinės integracijos programų ir priemonių bei socialinių paslaugų, bei vykdo šių lėšų mokėjimų organizavimą, naudojimo kontrolę bei priežiūrą;

8.20 organizuoja ir koordinuoja būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;

8.21. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų, besikreipiančių į Skyrių prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo;

8.22. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams