AKTUALU VILNIAUS MIESTO GYVENTOJAMS: APIE VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMĄ

Savivaldybės taryba patvirtino vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimus. Ši piniginė parama vilniečiams skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į jos finansines galimybes.

Vienkartinė pašalpa nevertinant pajamų gali būti skiriama asmeniui sukakus 100 metų (1000 Eur); šeimoje gimus vienu metu 3 ir daugiau vaikų (40 bazinių socialinių išmokų dydžio (1 BSI – 40 Eur); asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje (4 BSI dydžio); socialinę riziką patiriančiai šeimai, joje gimusio kūdikio kraiteliui įsigyti (7 BSI dydžio). Daugiau apie tai paslaugos.vilnius.lt/service-list/vienkartines-pasalpos-skyrimas.

Tikslinė pašalpa (iki 3 BSI, nuo 3 BSI iki 132 BSI dydžio) gali būti skiriama individualiu atveju: įsigyti būtinų vaistų, apmokėti už gydymą (išplėstos paramos gavimo galimybės sunkiomis ligomis sergantiems asmenims), laikiną apnakvindinimą, nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas padengti ir kt. (sąrašas nebaigtinis). Ši pašalpa skiriama atsižvelgus į vidutines pajamas, neviršijančias nustatyto dydžio.
Išsamiau apie visus konkrečius atvejus, pašalpos dydžius ir skyrimo sąlygas paslaugos.vilnius.lt/service-list/tikslines-pasalpos-skyrimas.

Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama šiais atvejais:

  • nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ laikinųjų namų gyventojams;
  • iki 14 BSI dydžio – apmokėti psichologinę socialinę reabilitaciją ar psichologinę pagalbą nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems asmenims, dalyvaujantiems socialinės integracijos programose, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 256 Eur, vieno gyvenančio asmens – 320 Eur. Daugiau apie tai paslaugos.vilnius.lt/service-list/salygines-pasalpos-skyrimas.

Periodinė pašalpa (iki 3 BSI dydžio) gali būti skiriama į sunkią materialinę padėtį patekusiems darbingo amžiaus asmenims ir asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, ar netekto darbingumo pensiją, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį mažesnės negu 160 Eur.

Svarbu. Ekstremaliųjų situacijų ir (ar) karantino metu, atitinkant nustatytus kriterijus, iki 6 mėn. per metus gali būti skiriama 3 BSI periodinė pašalpa darbingo amžiaus asmenims (kiekvienam šeimos nariui), patyrusiems finansinių sunkumų dėl darbo santykiams prilyginamų, verslo liudijimo, individualios veiklos pajamų praradimo dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos (karantino). Daugiau apie skyrimo sąlygas paslaugos.vilnius.lt/service-list/periodines-pasalpos-skyrimas.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenims, išnaudojusiems visas kitų pajamų gavimo galimybes ir pašalpų gavimo periodiškumą, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama 1 kartą per metus išimties tvarka, tačiau taikant vidutinių mėnesio pajamų ribą. Daugiau apie tai Tvarkos aprašo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84a24820615e11eb9dc7b575f08e8bea) 16 p. Primename, kad siekiant objektyviai įvertinti asmens materialinę padėtį atliekamas privalomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimas.

SVARBU. Prašymai, pateikti iki Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos, nagrinėjami iki jo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Prašymus galima teikti šiais būdais:

  • el. būdu prisijungus paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos → pasirinkus norimą paslaugą ir paspaudus nuorodą „Prisijungti“ užpildyti el. prašymo formą;
  • prisijungus paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • paskambinus telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos darbuotojas);
  • paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  • seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).