Dėl rekomendacijų apie asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai pateikimo

2021 m. gegužės mėnesį (kaip ir kiekvienais ankstesniais metais), minint Motinos dieną ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį šiam apdovanojimui bus pristatomi asmenys, labiausiai nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Vadovaujantis Valstybės apdovanojimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlyti kandidatus apdovanoti Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

Maloniai kreipiamės į Jus, prašydami pateikti raštiškas rekomendacijas apie asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanojimui Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Atkreipiame dėmesį, kad rekomendacija yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi teikiant asmenis apdovanojimui. Teikimas turi būti pildomas ir atitikti apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu teikimo formą (toliau – Teikimas) (pridedama), todėl jame būtina tiksliai nurodyti:

  1. teikiamo asmens vardą ir pavardę, gimimo datą;
  2. tikslų asmens gyvenamosios vietos adresą (pašto indeksą, gatvės pavadinimą, namo numerį, kaimą/gyvenvietę, seniūniją, savivaldybę, miestą ir rajoną) ir telefono ryšio numerį. Jei asmuo gyvena pas vaikus, vaiko, pas kurį gyvena, vardą, pavardę ir telefono ryšio numerį, el. paštą, tikslų adresą (kontaktui palaikyti gali būti nurodyti ir keleto vaikų telefonų numeriai ir el. paštai);
  3. išvardinti visus užaugintus iki 18 metų vaikus (įskaitant įvaikius, globotinius (rūpintinius)), nurodant kiekvieno pilną vardą ir pavardę, pilną gimimo datą taip, kaip nurodyta asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente (asmens tapatybės kortelėje, pase). Pagimdytus ir užaugintus iki 18 metų vaikus išvardijant laikytis gimimų eiliškumo pagal gimimo metus. Jeigu yra mirusių vaikų, nurodyti jų gimimo ir mirties datas;
  4. išvardinti aplinkybes, patvirtinančias faktą, kad 3 punkte nurodyti vaikai yra gerai išauklėti;
  5. išvardinti ir vadovaujantis pridedama atmintine aprašyti teikiamo asmens nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Išsamesnis atrankos kriterijų aprašymas ir Teikimo pildymo paaiškinimas, kuriuo siūloma vadovautis atrenkant kandidatūras, pateikiamas šio rašto priede „Atmintinė partneriams, siūlantiems kandidatūras apdovanojimui“. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu bus sudaryta kandidatų atrankos komisija, kuri išrinks ir siūlys teikti kandidatus apdovanoti Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Asmenų, praeityje jau apdovanotų Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, kandidatūrų pakartotinai teikti negalima.

Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

Prašome pagal šiame rašte nurodytas rekomendacijas pateikti ne daugiau kaip vieną kandidatą, užpildant pridedamą teikimo formą (Word formatu) ir pridedant teikiamo asmens paso (asmens tapatybės kortelės) patvirtintą kopiją iki 2021 m. kovo 29 d. atsiųsti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupei (Vivulskio g. 11, LT−03610 Vilnius) paštu ir el. paštu vilma.matulioniene@socmin.lt (el. paštu atsiųsti tik teikimą). Pažymime, kad po nurodyto termino pateiktos rekomendacijos nebus pristatomos kandidatų atrankos komisijai ir nebus svarstomas šių kandidatūrų teikimo apdovanojimams klausimas.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

PRIDEDAMA.

  1. Teikimo apdovanoti Ordino  „Už  nuopelnus  Lietuvai“  medaliu  forma,  1 lapas.

2. Atmintinė partneriams, siūlantiems kandidatūras apdovanojimui.

Teikimas

Atmintinė+partneriams

2021-03-19 A50-8237 SADM dėl apdovaojimų tėvams, globėjams